Portal javnih nabavki

Poziv-Označavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na putevima u naseljenim mestima opštine

1. P O Z I V
za podnošenje ponuda u postupkujavne nabavke male vrednosti 
Označavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na putevima u naseljenim mestima opštine Bački Petrovac 
broj JN: 08/2014

1.1. NARUČILAC: DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTNU PRIVREDU I  KOMUNALNE DELATNOSTI OPŠTINE BAČKI PETROVAC
     matični broj: 08156581, PIB: 102130574
1.2. VRSTA POSTUPKA: postupak javne nabavke male vrednosti
1.3. PREDMET NABAVKE:  Označavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na putevima u naseljenim mestima opštine Bački Petrovac


Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br.124/12) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj: 146/2014 od 30.04.2014.godine,


OPŠTINA BAČKI PETROVAC, DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTNU PRIVREDU I KOMUNALNE DELATNOSTI OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Bački Petrovac, Kolarova 6.


upućuje
1. P O Z I V
za podnošenje ponuda u postupkujavne nabavke male vrednosti 
Označavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na putevima u naseljenim mestima opštine Bački Petrovac 
broj JN: 08/2014

1.1. NARUČILAC: DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTNU PRIVREDU I KOMUNALNE DELATNOSTI OPŠTINE BAČKI PETROVAC
          matični broj: 08156581, PIB: 102130574

1.2. VRSTA POSTUPKA: postupak javne nabavke male vrednosti

1.3. PREDMET NABAVKE:  Označavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na putevima u naseljenim mestima opštine Bački Petrovac

ORN:   RADOVI NA OBELEŽAVANJU POVRŠINA PUTEVA - 45233221

1.4. KRITERIJUMI I ELEMENTI ZA IZBOR NAJPOVOLjNIJE PONUDE:
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena
 
1.5. PRIPREMA I DOSTAVA PONUDA: Zainteresovani ponuđači pripremaju i dostavljaju svoje ponude u skladu sa Konkursnom  dokumentacijom i ovim pozivom i moraju ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke. 

1.6. USLOVI ZA UČESTVOVANJE U POSTUPKU:
          U postupku mogu da učestvuju ponuđači  koji ispunjavaju obavezne uslove utvrđene članom 75. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova dokazuju originalom ili fotokopijom originalnih dokumenata ili potpisanom izjavom o ispunjenosti uslova ( prema članu 77. stav 4. Zakona), na način kako je to traženo u Konkursnoj dokumentaciji (Uputstvo ponuđačima).

1.7. UVID I PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE: 
Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid i preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana  u poslovnim prostorijama Naručioca, na naznačenoj adresi, Bački Petrovac, Kolarova 6., u vremenu od 09 do 15 sati. Konkursna dokumentacija može ponuđačima biti dostavljena i elektronskim putem. Takođe, konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu Uprave za javne nabavke kao i na Internet adresi : www.backipetrovac.rs
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима одвија се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, сходно члану 20. Закона о јавним набавкама.

1.8. VREME I MESTO PODNOŠENJA PONUDA:
Ponude se podnose do 16.05.2014. godine, poštom, na adresu: DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTNU PRIVREDU I KOMUNALNE DELATNOSTI OPŠTINE BAČKI PETROVAC, 21470 Bački Petrovac, Kolarova 6. sa naznakom "ne otvarati" – ponuda za nabavku – Označavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na putevima u naseljenim mestima opštine Bački Petrovac, broj: 08/2014, ili predajom u pisarnici Opštine Bački Petrovac, radnim danima od 08 do 14 časova, odnosno, do 12 časova poslednjeg dana roka. 
      Neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

      Na poleđini koverte obavezno navesti: naziv, sedište i adresu ponuđača,
      ovlašćeno lice za kontakt i telefon zbog identifikacije prilikom javnog 
      tvaranja ponuda.

1.9. VREME I MESTO OTVARANJA PONUDA
Javno otvaranje ponuda obaviće Komisija 16.05.2014. godine u 14 časova u prostorijama Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac, Kolarova 6. prvi sprat, mala sala.
Javnom otvaranju ponuda može prisustvovati predstavnik ponuđača sa urednim punomoćjem, koje predaje prilikom dolaska. Punomoćje se smatra urednim  ako je potpisano od strane odgovornog lica i overeno pečatom ponuđača.

1.10. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI UGOVORA:
Odluka o dodeli  ugovora biće doneta u roku od  7 dana od dana   otvaranja ponuda, o čemu će ponuđači biti pismeno obavešteni u roku od tri dana od njenog donošenja.
Naručilac zadržava pravo da izabere jednog ponuđača zavisno od povoljnosti ponude ili da odustane od izbora ako ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije.

1.11. DODATNE INFORMACIJE I OBJAŠNJENJA -  u vezi sa konkursnom dokumentacijom  mogu se dobiti isključivo pisanim putem na adresu naručioca: Direkcija za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac, Komisija za javne nabavke, Bački Petrovac, Kolarova 6., kontakt osoba: Boško Bogunović, broj faksa: 021/780-464, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 Predsednik Komisije
 Boško Bogunović, s.r.Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика