Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2015. godini

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.
Javne radove sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuje Opština na osnovu javnog konkursa. 
 
Na osnovu člana 44. stav 1. tačka 5. Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07) i člana 79. stav 1. tačka 7. Statuta opštine Bački Petrovac („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 1/2015), a u skladu sa Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje opštine Bački Petrovac za 2015. godinu, Predsednik opštine Bački Petrovac raspisuje:
 
 
JAVNI POZIV 
ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA U 2015. GODINI U OPŠTINI BAČKI PETROVAC
 
1. OSNOVNE INFORMACIJE
 
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac - izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.).
Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.
Javne radove sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuje Opština na osnovu javnog konkursa. 
 
Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.
Poslodavac - izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju. 
 
2. NAMENA I VISINA SREDSTAVA
 
Za sprovođenje javnog rada Opština isplaćuje poslodavcu - izvođaču javnog rada sredstva za zaradu nezaposlenim licima.
 
Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za: 
Isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u visini od:
- 23.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa osnovnim obrazovanjem;
- 24.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa srednjim obrazovanjem;
- 25.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa visokim obrazovanjem I stepena;
- 26.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa visokim obrazovanjem II stepena.
 
Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi Opština, i to: troškove dolaska i odlaska sa rada, troškove sprovođenja javnih radova, troškove minulog rada, naknadu zarade u periodu korišćenja godišnjeg odmora, eventualnu razliku između minimalne cene rada i visine neto zarade utvrđene ovim javnim konkursom.
 
3. OBLASTI SPROVOĐENJA
 
Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:
- socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti:
zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa, poslovi u pozorišnoj, bibliotečkoj, poslovi ažuriranja arhiva, baza podataka i drugi poslovi;
- održavanja i obnavljanja javne infrastrukture:
uređenje i izgradnja puteva i putnih pojaseva, nasipa, kanala, pruga, mostova, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja –poboljšanje uslova stanovanja i drugi poslovi; 
- održavanja i zaštite životne sredine i prirode:
sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, kanala i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi.
 
 
4. PODNOŠENJE PRIJAVE
 
Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:
- direktni i indirektni budžetski korisnici,
- javne ustanove i javna preduzeća,
- institucije kojima je osnivač opština,
- ustanove socijalne zaštite,
- društvene organizacije,
- udruženja građana.
 
Uslovi: 
Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da ostvari pod uslovom: 
- da zapošljava prvenstveno nezaposlenog koji se teže zapošljava ili nezaposlenog u stanju socijalne potrebe; 
- da je u prijavi za javne radove naveo detaljan opis i dinamiku aktivnosti javnog rada (termin plan); 
- da je izmirio ugovorne obaveze prema Opštini Bački Petrovac, osim za obaveze čija je realizacija u toku. 
 
Dokumentacija za podnošenje prijave:
- prijava za javne radove na propisanom obrascu;
- fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar; 
- fotografije mesta izvođenja javnog rada - za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);
- spisak lica korisnika usluga - za podnosioce javnih radova iz oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti;
- svu dokumentaciju dostaviti u dva primeraka
 
Način podnošenja prijave
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se Opštini Bački Petrovac u dva primerka, na propisanom obrascu. Zahtev se može dobiti na Pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac ili preuzeti sa zvanične internet prezentacije Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs ili Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs. 
 
5. DONOŠENJE ODLUKE
 
Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi se na osnovu provere i podnete prijave za sprovođenje javnog rada.
 
Provera podnetih prijava
Opština Bački Petrovac vrši proveru podnetih prijava, odnosno proveru ispunjenosti uslova javnog poziva i priložene dokumentacije.
Prijave koje ne ispunjavaju uslove predviđene javnim konkursom neće se dalje razmatrati.
 
Opština zadržava pravo da prilikom odlučivanja po podnetoj prijavi izvrši korekciju dužine trajanja i/ili broja lica, u skladu sa raspoloživim iznosom sredstava koji je opredeljen za datu meru.
 
 
Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova
Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi Predsednik Opštine, na predlog Lokalnog saveta za zapošljavanje.
 
6. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
 
Predsednik Opštine Bački Petrovac i poslodavac - izvođač javnog rada zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.
 
Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
- ugovori o radu sa nezaposlenim licima na određeno vreme
- sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza
- karton deponovanih potpisa i
- termin plan – ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužina trajanja projekta.
 
Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje, odnosno početak rada prvog lica angažovanog na javnom radu. Datum zasnivanja radnog odnosa koji je naveden u ugovoru o radu ne može biti pre datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 30 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sprovođenja javnih radova.
 
Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza
- dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima.
U slučaju da je poslodavac - izvođač javnog rada korisnik budžetskih sredstava i nije u mogućnosti da priloži menicu, kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza prilaže se izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za realizaciju javnog rada.
 
7. OBAVEZE IZ UGOVORA
 
Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da:
- zaposlenog angažovanog na sprovođenju javnog rada, zadrži u radnom odnosu najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze. U slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenog, poslodavac je u obavezi da, u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zasnuje radni odnos na određeno vreme sa drugim nezaposlenim licem za preostalo vreme trajanja ugovora;
- organizuje zaštitu i bezbednost na radu zaposlenih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
- mesečno vrši isplatu zarada zaposlenima u zakonskim rokovima na tekući račun lica;
- mesečno vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenima angažovanim na sprovođenju javnog rada;
- Opštini Bački Petrovac dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene angažovane na sprovođenju javnog rada, 
- Opštini Bački Petrovac dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove zarade,
- Opštini Bački Petrovac omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;
- obavesti Opštinu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene.
 
U slučaju da poslodavac - izvođač javnog rada ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava, u skladu sa ugovorom.
 
 
8. OSTALE INFORMACIJE
 
Sve dodatne informacije kao i prijavni formulari mogu se dobiti u Opštini Bački Petrovac, u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bački Petrovac (I sprat, Kancelarija br. 7), na Pisarnici Opštine Bački Petrovac kao i na zvaničnim internet prezentacijama Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs i Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs. 
 
Ispunjen prijavni formular za učešće na javnom pozivu za organizovanje sprovođenja javnih radova se podnosi poštom na adresu: Opština Bački Petrovac, ul. Kolarova 6, Bački Petrovac, sa naznakom:“ Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2015. godini u Opštini Bački Petrovac“, ili na Pisarnici Opštine Bački Petrovac.
 
Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.
 
Konkurs je otvoren do 03.07.2015. godine.
 
Broj: 16-1/153-2015
Datum: 23.06.2015. godina 
Mesto: Bački Petrovac
 
 
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика