Javni oglas za postavlјanje načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac

Na osnovu člana 56. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 129/2007 i 83/2014 – dr.zakon), člana 96. stav 1. Statuta Opštine Bački Petrovac ( „Službeni list Opštine Bački Petrovac“ broj 1/2014 – prečišćeni tekst), kao i člana 48. Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac ( „Službeni list Opštine Bački Petrovac“ broj 1/2009, 9/2010 i 8/2011) nakon razmatranja predloga Javnog oglasa za postavlјanje načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  na svojoj 1 sednici održanoj dana 22.06.2016. godine jednoglasno donelo odluku da raspiše

J A V N I   O G L A S

 ZA POSTAVLjANјE NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

                                                                       I

Raspisuje se javni oglas za postavljanje načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac

                                                                      II

Načelnik Opštinske uprave rukovodi opštinskom upravom kao jedinstvenim organom a postavlјa ga opštinsko veće Opštine Bački Petrovac na period od 5 godina.

                                                                     III

Za načelnika opštinske uprave može biti postavlјeno lice, koje pored opštih uslova za rad u državnim organima utvrđenim u članu 6. Zakona o radnim odnosima u državnim organima ( da je državlјanin Republike Srbije, da je punoletan, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da ima propisanu stručnu spremu, da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavlјanje poslova u državnom organu) ispunjava i posebne uslove:

1) da ima završen pravni fakultet;

2) da ima položen ispit za rad u organima državne uprave;

3) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

                                                                      IV

  Uz prijavu na javni oglas podnose se sledeća pismena kao dokaz ispunjavanja gore navedenih uslova :

1) Uverenje o državlјanstvu;

2) Izvod iz matične knjige rođenih (dokaz kao činjenice punoletstva);

3) Lekarsko uverenje ( kao dokaz opšte zdravstvene sposobnosti );

4) Uverenje nadležnog osnovnog suda da protiv kandidata nije stavlјen Zahtev za sprovođenje istrage, određenih istražnih radnji, nije podignuta optužnica ili optužni predlog za krivična dela za koja se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti ( kao dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavlјanje poslova u državnom organu );

5) visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke u okviru obrazovno – naučnog polјa Društveno – humanističkih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;

6) Uverenje o položenom ispitu za rad u organima državne uprave;

7) U priloženom CV-u tačno navesti podatke o prethodnom zaposlenju i stečenom radnom iskustvu u struci.

                                                                      V

  Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavlјivanja javnog oglasa u Nacionalnoj službi za zapošlјavanje i na sajtu Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu Opština Bački Petrovac, ulica Kolarova broj 6., Bački Petrovac.

Za potrebne informacije se možete obratiti na telefon 780-378.

                                                     PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI   PETROVAC

                                        Srđan Simić

Dana: 22.06. 2016. godine

Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика