Javni poziv za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Bački Petrovac za 2016.godinu

 

grb opstine vestiNa osnovu člana 18. Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2016. godinu („Službeni list opštine Bački Petrovac" br. 9a/2015) i člana 79. Statuta opštine Bački Petrovac („Službeni list opštine Bački Petrovac" br. 11/2008" i 4/2009), predsednik opštine Bački Petrovac raspisuje

 

Javni poziv za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Bački Petrovac za 2016.godinu
namenjenih finansiranju i sufinansiranju:

 

   I. Programa u oblasti kulture i umetnosti, koje u okviru svojih programskih aktivnosti realizuju organizacije ili udruženja tokom 2016. godine, u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara. Sredstva su predviđena u Odluci o budžetu za 2016. godinu Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br.9a/2015) u razdelu 4, glava 1 , funkcija 820 – usluge kulture, program 13, programska klasifikacija 1201- 0002, pozicija 75, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, kulturno-umetnička društva;


   II. Programa humanitarnog, kulturno-prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostalih programa i aktivnosti od značaja za opštinu Bački Petrovac, koje tokom 2016. godine u okviru svojih programskih aktivnosti sprovode nevladine organizacije, u ukupnom iznosu od 3.350.000,00 dinara. Sredstva su predviđena u Odluci o budžetu za 2016. godinu Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br.9a/2015) u razdelu 4, glava 1, funkcija 820 – usluge kulture, program 13, programska klasifikacija 1201- 0002, pozicija 76, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, nevladine organizacije;
Sredstva se dodelјuju za sufinansiranje celogodišnjih programskih aktivnosti i posebnih programa (pojedinačnih projekata).
Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna lica, koja se bave aktivnošću značajnom za opštinu Bački Petrovac iz stava 1. tačka I. i II. Javnog poziva, sa sedištem na teritoriji opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 4. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011).
   Zahtev za finansiranje i sufinansiranje i Izveštaj o realizaciji programa i utrošku budžetskih sredstava (ukoliko su sredstva dodelјena u 2015. godini) se podnose na unapred pripremlјenim obrazcima, koje zainteresovani mogu preuzeti u Uslužnom centru Opštinske uprave u Bačkom Petrovcu ili na zvaničnom sajtu opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs
   Pored popunjenih, overenih i potpisanih Zahteva za finansiranje i sufinansiranje i Izveštaja o realizaciji programa i utrošku budžetskih sredstava (ukoliko su sredstva dodelјena u 2015. godini) potrebno je predati i fotokopije računa i izvoda iz banke i trezora za sredstva koja nisu pravdana u 2015.godini a koja dokazuju namensko trošenje sredstava i kopiju Rešenja o registraciji organizacije.

Svu potrebnu dokumentaciju potrebno je predati u Uslužni centar Opštinske uprave (šalter broj 1) najkasnije do 18. marta 2016. godine. do 15.00 časova ili poslati poštom na adresu: Opština Bački Petrovac, ul. Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac, sa naznakom “Prijava na konkurs” i datumom slanja do 18. marta 2016. godine.

   Finansiranje i sufinansiranje organizacija i udruženja će se vršiti u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2016. Godinu.

   Sredstva iz stava 1. tačka I. ovog javnog poziva biće određena:

- Rešenjem opštinskog veća o finansiranju i sufinansiranju programa u iznosu od 1.700.000,00 dinara i preneće se na račune korisnika sredstava u skladu sa Ugovorima između korisnika sredstava i opštine Bački Petrovac i
- Rešenjem opštinskog veća o finansiranju i sufinansiranju programa u iznosu od 300.000,00 dinara i preneće se na račune Korisnika sredstava u skladu sa posebnim Rešenjima predsednika opštine

   Sredstva iz stava 1. tačka II. ovog javnog poziva biće određena:

- Rešenjem opštinskog veća o finansiranju i sufinansiranju programa u iznosu od 2.350.000,00 dinara i preneće se na račune korisnika sredstava u skladu sa Ugovorima između korisnika sredstava i opštine Bački Petrovac i
- Rešenjem opštinskog veća o finansiranju i sufinansiranju programa u iznosu od 1.000.000,00 dinara i preneće se na račune Korisnika sredstava u skladu sa posebnim Rešenjima predsednika opštine

   Ukoliko je obim traženih sredstava veći od sredstava utvrđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2016. godinu, učesnici na Konkursu će biti u obavezi da prilože konkursnoj dokumentaciji popunjene posebne obrazce sa detalјnim godišnjim programima rada, a prioritet će imati:

- programi za rad sa decom,
- humanitarni programi,
- programi koji podstiču razvoj kulture i umetnosti,
- programi koji podstiču vrhunsko stvaralaštvo,
- programi i projekti udruženja, koji su podržani iz sopstvenih prihoda ili prihoda iz drugih izvora
- programi udruženja sa tradicijom

   Opštinsko veće opštine Bački Petrovac će najkasnije do 01. aprila 2016. godine doneti Rešenja o finansiranju i sufinansiranju, po prethodno pribavlјenom mišlјenju radne grupe za prijem i obradu podnetih zahteva za finansiranje i sufinansiranje po Javnom pozivu i biće objavlјeno na zvaničnom sajtu Opštine najkasnije 7 dana od dana donošenja.

   Korisnici sredstava dužni su da sredstva koriste isklјučivo za namene koje su određene Rešenjem o dodeli sredstava i Ugovorom između korisnika sredstava i opštine Bački Petrovac.

U Bačkom Petrovcu
08.03. 2016. godine

Predsednik Opštine,
Pavel Marčok, prof.

 

 

zip.png Konkursna dokumentacija za Javni poziv za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Bački Petrovac za 2016.godinu

 

 

 

Produžuje se rok za podnošenje prijava na Javni poziv za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Bački Petrovac za 2016

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика