JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENјIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU BAČKI PETROVAC

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Komisija za ocenjivanje programa udruženja
Opštine Bački Petrovac
Broj: 016-4/24-2018-3
Dana: 14.02.2018. godine
Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac

 

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09), čl. 5 Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br. 8/12), Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 10a/2017), Komisija za ocenjivanje programa udruženja Opštine Bački Petrovac, na svojoj 2. sednici, održanoj dana 14.02.2018. godine, raspisuje

J A V N I   P O Z I V

ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENјIMA

ZA REALIZACIJU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU BAČKI PETROVAC

 

I OBLAST OD JAVNOG INTERESA I OBIM SREDSTAVA

       Predmet ovog Javnog poziva je dodela sredstava za realizaciju:

 1. programa u oblasti kulture, koje u okviru svoje delatnosti i cilјeva realizuju udruženja tokom 2018. godine, u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara. Sredstva su predviđena u Odluci o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br. 10a/2017) u razdelu 4, glava 1, funkcija 820 – usluge kulture, program 13, programska klasifikacija 1201- 0002, pozicija 110, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama – kulturno umetnička društva;
 1. programa humanitarnog, prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostalih programa i aktivnosti od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac, koje tokom 2018. godine u okviru svoje delatnosti i cilјeva realizuju udruženja, u ukupnom iznosu od 3.200.000,00 dinara. Sredstva su predviđena u Odluci o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br.20a/2016) u razdelu 4, glava 1, funkcija 820 – usluge kulture, program 13, programska klasifikacija 1201- 0002, pozicija 111, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama – nevladine organizacije;

 

II UČESNICI JAVNOG POZIVA

Pravo učešća na javnom pozivu imaju aktivna udruženja, registrovana u skladu sa  odredbama Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/2009 i 99/2011), koja obavlјaju delatnost od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac iz odelјka I tačka 1. i 2. Javnog poziva, sa sedištem na teritoriji Opštine Bački Petrovac, kao i udruženja koja su registrovana kao međuopštinska udruženja, ukoliko je jedna od registrovanih opština i Opština Bački Petrovac.

 

III PODNOŠENјE PRIJAVE

 

Prijava na Javni poziv i Izveštaj o realizaciji programa i utrošku budžetskih sredstava (ukoliko su sredstva dodelјena u 2017. godini) se podnose na unapred pripremlјenim obrascima, koji se  mogu preuzeti u Uslužnom centru Opštinske uprave u Bačkom Petrovcu ili na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Pored popunjenih, potpisanih i overenih Prijava na javni poziv i Izveštaja o realizaciji programa i utrošku budžetskih sredstava (ukoliko su sredstva dodelјena u 2017. godini) potrebno je predati i

 • fotokopije računa i izvoda iz banke i trezora o prenosu sredstava za dodelјena sredstva koja nisu pravdana u 2017. godini a koja dokazuju namensko trošenje dodelјenih sredstava i
 • kopiju Rešenja o registraciji udruženja.

Kompletirana dokumentacija se predaje u Uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac (šalter broj 1), u roku od 20 dana od dana objavlјivanja Javnog poziva, odnosno do 06.03.2018. godine, do 15.00 časova a može se poslati i poštom kao preporučena pošilјka na adresu: Opština Bački Petrovac, ul. Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac, sa naznakom „Za Komisiju za ocenjivanje programa udruženja“ i „Prijava na Javni poziv za dodelu sredstava za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac”.

 

IV KRITERIJUMI I MERILA IZBOR PROGRAMA

Izbor programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac vršiće se primenom sledećih kriterijumima:

 1. reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj lica koja se uklјučuje u program, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost;
 2. cilјevi koji se postižu: obim zadovolјavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi;
 3. sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa;
 4. zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: da li su ranije korišćena sredstva budžeta Republike Srbije i ako jesu, da li su ispunjene ugovorne obaveze.

Prilikom vrednovanja i rangiranja programa, kao i određivanja predloga visine sredstava za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac, prednost će imati:

 • programi koji predviđaju rad sa decom,
 • programi koji se odnose na osobe sa invaliditetom,
 • humanitarni programi,
 • programi koji podstiču razvoj kulture i umetnosti,
 • programi koji podstiču vrhunsko stvaralaštvo,
 • programi i projekti udruženja, koji su podržani iz

sopstvenih prihoda ili prihoda iz drugih izvora,

 • programi udruženja sa tradicijom.

 

V NAČIN DODELE SREDSTAVA

               Komisija za ocenjivanje programa udruženja će, najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Javni poziv, doneti Predlog za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac (u dalјem tekstu: Predlog). Predlog će biti objavlјen na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac i učesnici Javnog poziva će imati pravo prigovora na Predlog u roku od 5 dana od dana njegovog objavlјivanja. Odluku o prigovoru Komisija za ocenjivanje programa udruženja donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i zajedno sa mišlјenjem i Predlogom prosleđuje Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac na razmatranje.

Sredstva iz odelјka I tačka 1. ovog Javnog poziva biće dodelјena:

 • Rešenjem Opštinskog veća u iznosu od 1.700.000,00 dinara, a na račune udruženja će se preneti na osnovu Ugovora koji će se zaklјučiti između udruženja i Opštine Bački Petrovac i
 • Rešenjem Opštinskog veća u iznosu od 300.000,00 dinara, a na račune udruženja će se preneti na osnovu posebnog Rešenja predsednika opštine.

Sredstva iz odelјka I tačka 2. ovog Javnog poziva biće dodelјena:

 • Rešenjem Opštinskog veća u iznosu od 2.300.000,00, a na račune udruženja će se preneti na osnovu Ugovora koji će se zaklјučiti između udruženja i Opštine Bački Petrovac i
 • Rešenjem Opštinskog veća u iznosu od 900.000,00 dinara, a na račune udruženja će se preneti na osnovu posebnog Rešenja predsednika opštine.

 

VI OBJAVLjIVANјE

                Javni poziv će se objaviti na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac dana 14.02.2018. godine.

PREDSEDNIK KOMISIJE

  Srđan Stojanović, s.r.

Dokumenti za preuzimanje:

Prijava na Javni poziv za dodelu sredstava

Objašnjenje uz Prijavu na javni poziv

Izveštaj o relaizaciji programa

Objašnjenja uz Izveštaj o realizaciji programa

Prihláška na verejnú výzvu

Vysvetlenie k Prihláške na verejnenú výzvu

Správa o realizacii programu

Vysvetlenie k Správe o realizaciji programu

 

Budi popisivac

zastava222BANER

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика