Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje godišnјih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u opštini

grb opstine vestiJavni poziv za dodelu sredstava za finansiranje godišnјih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u opštini Bački Petrovac  se menja na sledeći način:
 I. tekst u tački 1. Javnog poziva "Ukupan iznos sredstava za GODIŠNјE programe iz budžeta opštine Bački Petrovac za 2016. godinu iznosi 5.000.000,00 dinara

 

i predviđena su u Odluci o budžetu za 2016. godinu Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br.9a/2015) u razdelu 4, glava 1 , program 14 – Razvoj sporta i omladine, funkcija 810 – usluge rekreacije i sporta, programska klasifikacija 1301-0001-Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, pozicija 79 i programska klasifikacija 1301-0002-Podrška predškolskom, školskom i rekreativnom sportu i masovnoj fizičkoj kulturi, pozicija 80, ekonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama." 

se menja u sledeći tekst:

"Ukupan iznos sredstava za GODIŠNјE programe iz budžeta opštine Bački Petrovac za 2016. godinu iznosi

5.500.000,00 dinara

i predviđena su u Odluci o budžetu za 2016. godinu Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br.9a/2015) u razdelu 4, glava 1 , program 14 – Razvoj sporta i omladine, funkcija 810 – usluge rekreacije i sporta, programska klasifikacija 1301-0001-Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, pozicija 79 i programska klasifikacija 1301-0002-Podrška predškolskom, školskom i rekreativnom sportu i masovnoj fizičkoj kulturi, pozicija 80, ekonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama."

II. tekst u tački 8. Javnog poziva "Javni poziv se objavlјuje na zvaničnom sajtu Opštine Bački Petrovac i ostaje otvoren u vremenu od 04marta 2016. godine zaklјučno sa 14. martom 2016. godine."

se menja u sledeći tekst:

"Javni poziv se objavlјuje na zvaničnom sajtu Opštine Bački Petrovac i ostaje otvoren u vremenu od 04marta 2016. godine zaklјučno sa 18. martom 2016. godine."

Predsednik Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac

Gavra Govorčin

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика