Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2016. godini

 

Na osnovu člana 44. stav 1. tačka 5. Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07 i 83/2014 – dr.zakon) i člana 79. stav 1. tačka 7. Statuta opštine Bački Petrovac („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 1/2015), a u skladu sa Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje opštine Bački Petrovac za 2016. godinu, Predsednik opštine Bački Petrovac raspisuje:

 

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2016. godini

 

I opis programa i visina sredstava

Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanja za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, a radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa.

Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, i to:

- do 6 meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem,

- do 9 meseci za pripravnike sa visokim obrazovanjem I stepena,

- do 12 meseci za pripravnike sa visokim obrazovanjem II stepena.

Lice koje se stručno osposobljavalo kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u program se uključuje za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita.

Tokom trajanja stručne prakse Opština Bački Petrovac:

1. angažovanim licima isplaćuje novčanu pomoć u mesečnom iznosu od:

- 10.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem;

- 12.000,00 dinara za lica sa visokim obrazovanjem I stepen,

- 14.000,00 dinara za lica sa visokim obrazovanjem II stepen.

2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA UČESTVOVANJE

Uslovi:

Pravo učešća na Javnom konkursu ima poslodavac pod uslovom da:

- uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;

- je izmirio ranije ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi i Lokalnoj samoupravi, osim za obaveze čija je realizacija u toku;

- ima najmanje jedno zaposleno lice;

- ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica;

- angažuje nezaposleno lice koje:

  • ima srednje, više ili visoko obrazovanje
  • nema radnog iskustva u struci ili nema radnog iskustva u svojstvu pripravnika, dovoljnog za sticanje uslova za polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita.
  • da ima prebivalište u Bačkom Petrovcu1

Dokumentacija:

- zahtev za učešće u programu (na propisanom obrascu);

- fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;

- dokaz o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za mesec koji prethodi mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih PP OPJ i PP OD obrazaca)

- potvrda o kadrovskim i drugim kapacitetima (Biografija- „CV“ mentora)

III DONOŠENJE ODLUKE

Na osnovu podnetog zahteva poslodavca donosi se odluka. Odluku o sprovođenju programa stručne prakse donosi Predsednik Opštine, na predlog Komisije i Lokalnog saveta za zapošljavanje.

1 Konkurs je namenjen samo za stanovnike Bačkog Petrovca, jer Javni poziv za realizaciju programa pripravnika raspisuje Nacionalna služba za zapošljavanje gde mogu da konkurišu ruralna mesta u koje spada Gložan, Maglić i Kulpin. Više informacija u Nacionalnoj službi za zapošljavanje- filijala Novi Sad, organizaciona jedinica Bački Petrovac

IV ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Opština i poslodavac u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse zaključuju ugovor, kojim uređuju međusobna prava i obaveze.

U cilju zaključivanja ugovora, poslodavac je u obavezi da Opštini dostavi potpisan ugovor o stručnom osposobljavanju sa nezaposlenim licem o stručnom osposobljavanju.

Nakon zaključivanja ugovora sa poslodavcem, Opština i lice na stručnoj praksi zaključuju ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Datum početka sprovođenja programa stručne prakse mora biti posle datuma donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse.

V OBAVEZE POSLODAVCA

Poslodavac je u obavezi da:

  • nezaposlenog osposobi za samostalan rad u struci, u skladu sa zakonom, odnosno aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova;
  • nezaposlenog stručno osposobljava najmanje u dužini trajanja ugovorne obaveze;
  • snosi troškove polaganja stručnog/pripravničkog ispita;
  • izda potvrdu o obavljenom pripravničkom stažu, odnosno položenom pripravničkom/stručnom ispitu;
  • omogući Opštinskoj službi kontrolu realizacije ugovornih obaveza
  • obavesti Opštinu i za zapošljavanje o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 10 dana od dana nastanka promene.

U slučaju prekida stručnog osposobljavanja lica u roku od 30 dana od dana otpočinjanja stručnog osposobljavanja, poslodavac može da izvrši zamenu drugim nezaposlenim licem koje ispunjava potrebne uslove, za preostalo vreme definisano ugovorom.

VI OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije kao i prijavni formulari mogu se dobiti u Opštini Bački Petrovac, u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bački Petrovac (I sprat, Kancelarija br. 7), na Pisarnici Opštine Bački Petrovac kao i na zvaničnim internet prezentacijama Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs i Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs.

Ispunjen prijavni formular za učešće na javnom pozivu za realizaciju programa stručne prakse se podnosi poštom na adresu: Opština Bački Petrovac, ul. Kolarova 6, Bački Petrovac, sa naznakom:“ Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2016. godini u opštini Bački Petrovac“, ili na Pisarnici Opštine Bački Petrovac.

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je otvoren do 14.02.2016. godine.

 

docx.png Zahtev Stručna praksa Bački Petrovac

pdf.png Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2016 godini u opštini Bački Petrovac

 

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика