Javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2017.god

 

 Na osnovu člana 18. i 19.  Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 58/15), člana 4 , 5 i 6  Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj 16/16), Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2017.godinu ( Sl. List opštine Bački Petrovac br. 20A/2016) i člana 16. stav 1. tačka 37.  Statuta opštine Bački Petrovac („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014), opštinsko veće opštine Bački Petrovac, raspisuje:

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC U 2017. GODINI

Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Bački Petrovac; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije. 

Javni poziv  za  učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2017. godini (u daljem tekstu: Konkurs) se raspisuje za sufinansiranje projekata:

 1. Proizvodnje medijskih sadržaja na teritoriji opštine Bački Petrovac.

Ciljevi konkursa: 

 • Podrška ostvarivanju prava građana na javno informisanje;
 • Razvoj medijskog pluralizma;
 • Podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
 • Podrška medijskog stvaralaštva i ostvarivanju prava na informisanje u svim oblastima javnog života posebnih a naročito zaštićenih grupa.
 • Ostvarivanje, unapređivanje i podizanje kvaliteta informisanja pripadnika nacionalnih zajednica koji žive na teritoriji opštine Bački Petrovac

II

Iznos sredstava koja su opredeljena za konkurs

Sredstva u iznosu od 4.000.000,00 dinara, namenjena su za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa iz oblasti javnog informisanja.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara a najveći iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 1.500.000,00 dinara.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

Učesnik Konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat može u toku iste kalendarske godine da učestvuje sa istim projektom na konkursima raspisanim na svim nivoima vlasti, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.

  III

  Pravo učešća na konkursu

Na Konkursu može učestvovati:

 

 • izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
 • pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

 

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od Opštine Bački Petrovac namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu. Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska ili vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa Zakonom. Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

  Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija ne može biti duže od tri godine. Učesnik konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projekta čija je realizacija duža od godinu dana, dostavlja finansijski i narativni izveštaj o realizaciji projekta za svaku kalendarsku godinu, do kraja te godine, organu koji mu je odobrio sredstva.

IV

Kriterijumi za ocenu projekata na osnovu kojih će se dodeljivati sredstva

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

 1. Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja. Ovaj kriterijum se bliže definiše /ocenjuje kroz:

1.1.  u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

1.2.  u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja  (mogu se utvrditi  na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);

1.3.  u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

2. Mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima. Ovaj kriterijum se bliže definiše /ocenjuje kroz:

2.1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda.

2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;

Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata ostvarivanja, unapređivanja i podizanja kvaliteta informisanja pripadnika nacionalnih manjina su:

1. Mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređivanju prava na informisanje pripadnika nacionalnih manjina koji žive na teritoriji opštine Bački Petrovac  na maternjem jeziku;

2. Mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju stvaralaštva u oblasti kulturnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji opštine Bački Petrovac;

3. Originalnost teme;

4. Kvalitet i kvantitet medijskih sadržaja.

Posebni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 1. dostupnost (pokrivenost frekvencijom i distribucija) medijskih sadržaja većem broju korisnika prvenstveno na teritoriji opštine Bački Petrovac
 2. originalnost i značaj projekta za korisnike opštine Bački Petrovac

V

Rokovi

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja na sajtu opštine Bački Petrovac  www.backipetrovac.rs , odnosno  od 23.01.2017. godine  do  22.02.2017. godine.

 Proveru dokumentacije podnete na Konkurs, odnosno ispunjenost uslova za učešće na Konkursu i poštovanje rokova vrši Odeljenje za opštu upravu, društvene delatnosti i opšte zajedničke poslove Opštinske uprave opštine Bački Petrovac.

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija podneta na konkurs neće se razmatrati.           

 Odluka o raspodeli sredstava, u formi rešenja, donosi na osnovu predloga Komisije, predsednik opštine najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

 Organ koji je raspisao Konkurs dostavlja skenirano rešenje svakom učesniku Konkursa u elektronskoj formi i objavljuje na sajtu www.backipetrovac.rs. Pored rešenja, na sajtu opštine Bački Petrovac biće objavljene i informacije za sve učesnike Konkursa koji su dobili manji iznos  sredstava od traženog, da bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima.

 Na osnovu rešenja Predsednik opštine zaključuje Ugovor, koji je osnov za praćenje realizacije sufinansiranja projekta, sa učesnicima Konkursa kojima su odobrena sredstva.

Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava  dostavi do 31.12.2017. godine.

VI

 

Dokumentacija koju prilaže podnosilac projekta

Prijava se podnosi putem jedinstvenih Obrazaca koji se mogu preuzeti sa sajta www.backipetrovac.rs:

 

 • obrazac 1. Prijava (Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja);
 • obrazac 1. Tabela budžet (Tabela za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja;

 

Prijava se podnosi u četiri primeraka.

Učesnik Konkursa je obavezan da pored jedinstvenih Obrazaca priloži i sledeća dokumenata u jednom primerku:

 1. fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
 2. fotokopiju rešenja o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;
 3. fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 4. overenu izjavau/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 5. overenu izjavu da nema izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
 6.  kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše tri učesnika)
 7. overenu izjavu o tehničkoj opremljenosti za realizaciju projekta

Prijava na Konkurs sa pratećom dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Bački Petrovac, ul. Kolarova 6. 21470 Bački Petrovac, sa naznakom: za javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, ili predati lično na Pisarnici Opštine Bački Petrovac, ul. Kolarova 6. Bački Petrovac., najkasnije do 22.02.2017. do 15,00 časova

      Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljeno na sajtu opštine Bački Petrovac  www.backipetrovac.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi .

VII

 

Poziv  novinarskim i medijskim udruženjima i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji

 

Na osnovu člana 24. stav 3.-5. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“ broj 83/14 i 58/15) i člana 19., 20. i 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. Glasnik RS“ broj 126/2014), Predsednik opštine upućuje Javni poziv novinarskim i medijskim udruženjima i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u Komisiji, da u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa , dostave svoje predloge za članove Komisije za ocenu projekata i dodelu sredstava po Javnom pozivu za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2017. godini. Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije.

  Za člana Komisije imenuje se lice koji je nezavisni stručnjak  za medije ili medijski radnik i ne sme biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu  sa pravilima o borbi protiv korupcije.

  Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa.

  Rok za podnošenje predloga kandidata je od 23.01. 2017. do 13.02.2017. godine.

Predloge dostaviti u pismenoj formi na adresu Opština Bački Petrovac, Kolarova 6., 21470 Bački Petrovac, sa naznakom:  za Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja- predlog za Komisiju ili predati lično na Pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.

REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
PREDSEDNIK OPŠTINE

Broj: 016-4/3-2017.
Dana: 23.01.2017.
BAČKI PETROVAC

Predsednik opštine Bački Petrovac

                                                                                                          SRĐAN SIMIĆ 

 

 

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика