Javni konkurs za imenovanje direktora javnog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić

I. Javno preduzeće:
Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić, 21473 Maglić, ul.Maršala Tita broj 46.
II. Funkcija za koju se vrši izbor:
Direktor Javnog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić.
III. Poslovi Direktora i uslovi za imenovanje:
Poslovi direktora: predstavlja i zastupa javno preduzeće;organizuje i rukovodi procesom rada; vodi poslovanje javnog preduzeća; odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća; predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje; predlaže finansijske izveštaje; izvršava odluke nadzornog odbora; vrši druge poslove određene Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom javnog preduzeća.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA
NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
Broj: 016-2/65-2013
Dana: 6. avgusta 2013. godine
Bački Petrovac

Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12) i člana 8. Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić broj 011-73/2013-02 od 26. jula 2013. godine („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 8/2013), načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA KSP „KOMUNALAC“ MAGLIĆ

I. Javno preduzeće:
Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić, 21473 Maglić, ul.Maršala Tita broj 46.
II. Funkcija za koju se vrši izbor:
Direktor Javnog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić.
III. Poslovi Direktora i uslovi za imenovanje:
Poslovi direktora: predstavlja i zastupa javno preduzeće;organizuje i rukovodi procesom rada; vodi poslovanje javnog preduzeća; odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća; predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje; predlaže finansijske izveštaje; izvršava odluke nadzornog odbora; vrši druge poslove određene Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom javnog preduzeća.
Uslovi za imenovanje: da je učesnik konkursa punoletan poslovno sposoban državljanin Republike Srbije; da ima stečeno visoko obrazovanje drugog ili trećeg stepena, odnosno završene osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, da ima najmanje tri godine iskustva na rukovodećem položaju, da poseduje stručnost iz oblasti finansija, prava ili korporativnog upravljanja, da nije osuđivan na uslovnu ili bezuslovnu kaznu za krivična dela protiv privrede, pravnog saobraćaja ili službene dužnosti, kao i da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja pretežne delatnosti javnog preduzeća.

Mandat direktora i mesto rada: mandat direktora traje 4 godine, a mesto rada je Maglić.
IV. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs i sadržina prijava:
Rok za podnošenje prijava je 15 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa u «Službenom glasniku Republike Srbije».
Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.
V. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
Uz prijavu na javni konkurs, prilažu se:
- uverenje o državljanstvu;
- izvod iz matične knjige rođenih;
- diploma o stručnoj spremi;
- isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);
- radna knjižica;
- dokaz da lice nije osuđivano;
- program razvoja Javnog preduzeća, koji obuhvata i plan i program obavljanja delatnosti od opšteg interesa i unapređenja poslovanja i funkcionisanja Javnog preduzeća.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini ili u sudu.
VI. Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs:
Opština Bački Petrovac, ul. Kolarova broj 6, 21470 Bački Petrovac, sa naznakom „Za javni konkurs - imenovanje Direktora Javnog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić.
VII. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:
Dušan Govorčin, mobilni telefon – 062/885-28-10.
VIII. Napomene:
Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili u sudu, kao i nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Komisija za imenovanja Skupštine Opštine Bački Petrovac. Izborni postupak može da se sprovede u više delova, uz organizovanje usmenog razgovora sa kandidatima ili na drugi odgovarajući način, o čemu će Komisija blagovremeno obavestiti kandidate.
Ovaj oglas objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, “Službenom listu Opštine Bački Petrovac”, dnevnom listu Dnevnik, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac, www.backipetrovac.rs.

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

  Vladislav Tarnoci, dipl. prav.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика