Javni konkurs Za imenovanje direktora javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove "Progres"

I. Javno preduzeće:
Javno preduzeće za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac, 21470 Bački Petrovac, ul. Narodne revolucije broj 5.
II. Funkcija za koju se vrši izbor:
Direktor Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac.
III. Poslovi Direktora i uslovi za imenovanje:
Poslovi direktora: predstavlja i zastupa javno preduzeće;organizuje i rukovodi procesom rada; vodi poslovanje javnog preduzeća; odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća; predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje; predlaže finansijske izveštaje; izvršava odluke nadzornog odbora; vrši druge poslove određene Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom javnog preduzeća.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA
NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
Broj: 016-2/66-2013
Dana: 6. avgusta 2013. godine
Bački Petrovac

Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12) i člana 8. Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove “Progres“ Bački Petrovac broj 011-74/2013-02 od 26. jula 2013. godine („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 8/2013), načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, oglašava
 
JAVNI KONKURS
ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE „PROGRES“ BAČKI PETROVAC

I. Javno preduzeće:
Javno preduzeće za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac, 21470 Bački Petrovac, ul. Narodne revolucije broj 5.
II. Funkcija za koju se vrši izbor:
Direktor Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac.
III. Poslovi Direktora i uslovi za imenovanje:
Poslovi direktora: predstavlja i zastupa javno preduzeće;organizuje i rukovodi procesom rada; vodi poslovanje javnog preduzeća; odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća; predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje; predlaže finansijske izveštaje; izvršava odluke nadzornog odbora; vrši druge poslove određene Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom javnog preduzeća.
Uslovi za imenovanje: da je učesnik konkursa punoletan poslovno sposoban državljanin Republike Srbije; da ima stečeno visoko obrazovanje najmanje prvog stepena, odnosno završene osnovne studije u trajanju do tri godine, građevinske, mašinske, pravne ili ekonomske struke; da ima najmanje pet godina radnog iskustva, od čega najmanje tri godine iskustva na rukovodećem položaju; da nije osuđivan na uslovnu ili bezuslovnu kaznu za krivična dela protiv privrede, pravnog saobraćaja ili službene dužnosti, kao i da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja pretežne delatnosti javnog preduzeća.

Mandat direktora i mesto rada: mandat direktora traje 4 godine, a mesto rada je Bački Petrovac.
IV. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs i sadržina prijava:
Rok za podnošenje prijava je 15 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja oglasa u «Službenom glasniku Republike Srbije».
Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.
V. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
Uz prijavu na javni konkurs, prilažu se:
- uverenje o državljanstvu;
- izvod iz matične knjige rođenih;
- diploma o stručnoj spremi;
- isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);
- radna knjižica;
- dokaz da lice nije osuđivano;
- program razvoja Javnog preduzeća, koji obuhvata i plan i program obavljanja delatnosti od opšteg interesa i unapređenja poslovanja i funkcionisanja Javnog preduzeća.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini ili u sudu.
VI. Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs:
Opština Bački Petrovac, ul. Kolarova broj 6, 21470 Bački Petrovac, sa naznakom „Za javni konkurs - imenovanje Direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac“.
VII. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:
Dušan Govorčin, mobilni telefon – 062/885-28-10.
VIII. Napomene:
Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili u sudu, kao i nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Komisija za imenovanja Skupštine Opštine Bački Petrovac. Izborni postupak može da se sprovede u više delova, uz organizovanje usmenog razgovora sa kandidatima ili na drugi odgovarajući način, o čemu će Komisija blagovremeno obavestiti kandidate.
Ovaj oglas objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, “Službenom listu Opštine Bački Petrovac”, dnevnom listu Dnevnik, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac, www.backipetrovac.rs.

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

  Vladislav Tarnoci, dipl. prav.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика