JAVNI KONKURS za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac

Skupština Opštine Bački Petrovac, na osnovu čl. 36. st. 3. i 4. i čl. 39. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Komunalac“ Bački Petrovac br. 011-20/2022-02 od 18.05.2022. godine na svojoj XXI sednici, održanoj dana 18.05.2022. godine, oglašava

 

J A V N I K O N K U R S
za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća
„Komunalac“ Bački Petrovac

 

1. Podaci o javnom preduzeću: Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ Bački Petrovac; sedište: Bački Petrovac, Narodne Revolucije 5; matični broj: 08213232; PIB: 101271496; pretežna delatnost: 3600 - Skuplјanje, prečišćavanje i distribucija vode.
2. Radno mesto, mandat, poslovi i mesto rada: Direktor Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac. Mandat direktora javnog preduzeća traje četiri godine. Direktor javnog preduzeća je funkcioner koji obavlјa javnu funkciju i obavlјa poslove u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima. Mesto rada je u Bačkom Petrovcu, Narodne Revolucije 5.
3. Uslovi za imenovanje direktora:
 da je punoletno i poslovno sposobno lice;
 da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;
 da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz alineje 2 ovog člana;
 da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;
 da poznaje oblast korporativnog upravlјanja;
 da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;
 da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
 da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:
1. obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
2. obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
3. obavezno lečenje narkomana;
4. obavezno lečenje alkoholičara;
5. zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.
4. Stručna osposoblјenost, znanja i veštine kandidata: Stručna osposoblјenost, znanja i veštine kandidata ocenjuje Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac uvidom u podatke iz prijave i dokaze podnete uz prijavu na javni konkurs, pisanom i usmenom proverom, odnosno na drugi odgovarajući način shodno potrebama rada javnog preduzeća, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016 i 88/2019) i Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Službeni glasnik RS”, broj 65/16).
5. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs: Prijava na javni konkurs podnosi se u roku od 30 dana od dana objavlјivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Neblagovremene, nerazumlјive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Komisija odbacuje zaklјučkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.
6. Podaci o licu zaduženom za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Dušan Rašeta, diplomirani pravnik, kontakt telefon: 021/780-378, svakog radnog dana od 8 do 14 časova.
7. Adresa za podnošenje prijave na konkurs: Prijava na konkurs sa prilozima se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac – NE OTVARATI“, poštom na adresu Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac, ili lično u pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, koja se nalazi u uslužnom centru u zgradi Opštine Bački Petrovac u Bačkom Petrovcu, Kolarova 6.
8. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
 očitana važeća lična karta,
 kratka biografija sa podacima o dosadašnjem radnom iskustvu,
 izvod iz matične knjige rođenih;
 uverenje o državlјanstvu, ne starije od šest meseci u odnosu na dan objavlјivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije”;
 diploma ili uverenje o stručnoj spremi (i rešenje o priznavanju strane diplome po potrebi);
 isprave kojima se dokazuje radno iskustvo (potvrde ili drugi akti iz kojih se dokazuje najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva uslovom postavlјeno visoko obrazovanje. Iz navedenih isprava potrebno je da se jasno vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
 isprave kojima se dokazuje radno iskustvo na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća (potvrde ili drugi akti iz kojih se dokazuje da lice ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća);
 isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova (potvrde ili drugi akti iz kojih se dokazuje da lice ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova);
 izjava kandidata, overena pred nadležnim organom, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
 uverenje nadležnog organa da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i uverenje nadležnog organa da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:
1. obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
2. obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
3. obavezno lečenje narkomana;
4. obavezno lečenje alkoholičara;
5. zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji.

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE

Broj: 011-21/2022-02
Dana: 18.05.2022. godine P R E D S E D N I K
Bački Petrovac SKUPŠTINE OPŠTINE
dr Jan Jovankovič s.r.

Budi popisivac

zastava222BANER

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика