Javni konkurs za organizovanje spovođenja javnih radova u 2014.godini

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac - izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.).
Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.
Javne radove sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuje Opština na osnovu javnog konkursa. 
Javni konkurs za organizovanje spovođenja javnih radova u 2014.godini

Na osnovu člana 3. Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja između Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Opštine Bački Petrovac za 2014.godinu, broj: 133-10-1/2014-05 od 06.06.2014. godine


OPŠTINA BAČKI PETROVAC
U SARADNJI SA NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLJAVANJE

RASPISUJE
JAVNI KONKURS

ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA U 2014. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac - izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.).
Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.
Javne radove sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuje Opština na osnovu javnog konkursa. 

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.
Poslodavac - izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis  aktivnosti  javnog rada  (termin plan) i  broj lica koja se zapošljavaju. 

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Za sprovođenje javnog rada Opština isplaćuje poslodavcu - izvođaču javnog rada sredstva za:

- zaradu nezaposlenim licima.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za: 
Isplatu neto zarade nezaposlenim licima  uključenim u javne radove,  u visini od:
- 23.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa osnovnim obrazovanjem;
- 24.000,00  dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa srednjim obrazovanjem;
- 25.000,00  dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa visokim obrazovanjem I stepena;
- 26.000,00  dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa visokim obrazovanjem II stepena.
Troškovi sprovođenja javnih  radova islaćuju se u visini od 90% ukupnih sredstava odobrenih ugovorom za ove namene, nakon prijave lica na obavezno socijalno osiguranje, a preostalih 10% sredstava nakon završetka javnog rada i ispunjenja ugovornih obaveza.

Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi Opština, i to: troškove dolaska i odlaska sa rada, troškove sprovođenja javnih radova, troškove minulog rada, naknadu zarade u periodu korišćenja godišnjeg odmora, eventualnu razliku između minimalne cene rada i visine neto zarade utvrđene ovim javnim konkursom.

III OBLASTI SPROVOĐENJA

Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:
- socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti:
zdravstveno vaspitne aktivnosti  – prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa, poslovi u pozorišnoj, bibliotečkoj, poslovi ažuriranja arhiva, baza podataka i drugi poslovi;
- održavanja i obnavljanja javne infrastrukture:
uređenje i izgradnja puteva i putnih pojaseva, nasipa, kanala, pruga, mostova, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja –poboljšanje uslova stanovanja i drugi poslovi; 
- održavanja i zaštite životne sredine i prirode:
sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, kanala i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi.


IV PODNOŠENJE PRIJAVE

Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:
- direktni i indirektni budžetski korisnici,
- javne ustanove i javna preduzeća,
- institucije kojima je osnivač opština,
- ustanove socijalne zaštite,
- društvene organizacije,
- udruženja građana.


Dokumentacija za podnošenje prijave:
- prijava za javne radove na propisanom obrascu;
- fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar; 
- fotografije mesta izvođenja javnog rada - za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);
- spisak lica korisnika usluga - za podnosioce javnih radova iz oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti;

Način podnošenja prijave
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe u Bačkom Petrovcu na propisanom obrascu koji se može dobiti u jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.backipetrovac.rs

V DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi se na osnovu provere i  podnete prijave za sprovođenje javnog rada.

Provera podnetih prijava
Nacionalna služba  vrši proveru podnetih prijava, odnosno proveru  ispunjenosti uslova javnog konkursa i priložene dokumentacije.
Prijave koje ne ispunjavaju uslove predviđene javnim konkursom neće se dalje razmatrati.

Opština zadržava pravo da prilikom odlučivanja po podnetoj prijavi izvrši korekciju dužine trajanja i/ili broja lica, u skladu sa raspoloživim iznosom sredstava koji je opredeljen za datu meru.


Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova
Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi Predsednik Opštine, na predlog Lokalnog saveta za zapošljavanje i uz saglesnost Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

VI ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Predsednik Opštine Bački Petrovac i  poslodavac  - izvođač javnog rada zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
- ugovori o radu sa nezaposlenim licima na određeno vreme
- sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza
- karton deponovanih potpisa i
- termin plan – ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužina trajanja projekta.

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje, odnosno  početak rada prvog lica angažovanog na javnom radu. Datum zasnivanja radnog odnosa koji je naveden u ugovoru o radu ne može biti pre datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 30 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sprovođenja javnih radova.
 
Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza
- dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima.
U slučaju da je poslodavac - izvođač javnog rada korisnik budžetskih sredstava i nije u mogućnosti da priloži menicu, kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza prilaže se izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za realizaciju javnog rada.

VII OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da:
- zaposlenog angažovanog na sprovođenju javnog rada, zadrži u radnom odnosu najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze. U slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenog, poslodavac je u obavezi da, u roku od 30  dana od dana prestanka radnog odnosa, zasnuje radni odnos na određeno vreme sa drugim nezaposlenim licem za prostalo vreme trajanja ugovora;
- organizuje zaštitu i bezbednost na radu zaposlenih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
- mesečno vrši isplatu zarada zaposlenima u zakonskim rokovima na tekući  račun lica;
- mesečno vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenima angažovanim na sprovođenju javnog rada;
- Opštinskoj službi dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene angažovane na sprovođenju javnog rada, 
- Opštinskoj službi dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove zarade,
- Opštinskoj službi omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;
- obavesti Nacionalnu službu i Opštinu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene.

U slučaju da poslodavac - izvođač javnog rada ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava, u skladu sa ugovorom.


VIII OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije kao i prijavni formulari mogu se dobiti u organizacionoj jedinici Nacionalne službe, u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bački Petrovac (I sprat, Kancelarija br. 7) i na sajtu Opštine www.backipetrovac.rs.

Ispunjen prijavni formular za učešće na javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje u Bačkom Petrovcu.

Konkurs je otvoren do 04.07.2014. godine.

Datum: 18.06.2014.
Mesto: Bački Petrovac
 

word.gif Prijava Javni radovi Backi Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика