Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2013. godini

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac - izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.).
Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.
Javne radove sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuje Opština na osnovu javnog konkursa.

Na osnovu člana 3 Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja između Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Opštine Bački Petrovac za 2013.godinu, broj: 133-10-1/2013-03 od 10.05.2013. godine

 

OPŠTINA BAČKI PETROVAC

U SARADNJI SA NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLJAVANJE

RASPISUJE

JAVNI KONKURS

ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA U 2013. GODINI

 

I OSNOVNE INFORMACIJE

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac - izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.).

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

Javne radove sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuje Opština na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Poslodavac - izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis  aktivnosti  javnog rada  (termin plan) i  broj lica koja se zapošljavaju.

 

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Za sprovođenje javnog rada Opština isplaćuje poslodavcu - izvođaču javnog rada sredstva za:

- zaradu nezaposlenim licima.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:

Isplatu neto zarade nezaposlenim licima  uključenim u javne radove,  u visini od:

- 23.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa I i II stepenom stručne spreme;

- 24.000,00  dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa III i IV stepenom stručne spreme;

- 25.000,00  dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa V i VI stepenom stručne spreme;

- 26.000,00  dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa VII stepenom stručne spreme.

 

Troškovi sprovođenja javnih  radova islaćuju se u visini od 90% ukupnih sredstava odobrenih ugovorom za ove namene, nakon prijave lica na obavezno socijalno osiguranje, a preostalih 10% sredstava nakon završetka javnog rada i ispunjenja ugovornih obaveza.

 

Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi Opština, i to: troškove dolaska i odlaska sa rada, troškove sprovođenja javnih radova, troškove minulog rada, naknadu zarade u periodu korišćenja godišnjeg odmora, eventualnu razliku između minimalne cene rada i visine neto zarade utvrđene ovim javnim konkursom.

 

III OBLASTI SPROVOĐENJA

Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:

- socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti:

zdravstveno vaspitne aktivnosti  - prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa, poslovi u pozorišnoj, bibliotečkoj, poslovi ažuriranja arhiva, baza podataka i drugi poslovi;

- održavanja i obnavljanja javne infrastrukture:

uređenje i izgradnja puteva i putnih pojaseva, nasipa, kanala, pruga, mostova, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja -poboljšanje uslova stanovanja i drugi poslovi;

- održavanja i zaštite životne sredine i prirode:

sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, kanala i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija - lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi. 

 

IV PODNOŠENJE PRIJAVE

Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:

- direktni i indirektni budžetski korisnici,

- javne ustanove i javna preduzeća,

- institucije kojima je osnivač opština,

- ustanove socijalne zaštite,

- društvene organizacije,

- udruženja građana.

 

Dokumentacija za podnošenje prijave:

- prijava za javne radove na propisanom obrascu;

- fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar,

- mišljenje lokalnog saveta za zapošljavanje ili mišljenje nadležnog  organa teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave o opravdanosti izvođenja javnog rada, ukoliko podnosilac prijave raspolaže istim;

- fotografije mesta izvođenja javnog rada - za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);

- spisak lica korisnika usluga  - za podnosioce javnih radova iz oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti;

 

Način podnošenja prijave

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe u Bačkom Petrovcu na propisanom obrascu koji se može dobiti u jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na ovde .

 

V DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi se na osnovu provere i  podnete prijave za sprovođenje javnog rada.

 

Provera podnetih prijava

Nacionalna služba  vrši proveru podnetih prijava, odnosno proveru  ispunjenosti uslova javnog konkursa i priložene dokumentacije.

Prijave koje ne ispunjavaju uslove predviđene javnim konkursom neće se dalje

razmatrati.

 

Opština zadržava pravo da prilikom odlučivanja po podnetoj prijavi

izvrši korekciju dužine trajanja i/ili broja lica, u skladu sa raspoloživim

iznosom sredstava koji je opredeljen za filijalu.

 

Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova

Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi Predsednik Opštine, na predlog Komisije.

 

VI ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Predsednik Opštine Bački Petrovac i  poslodavac  - izvođač javnog rada zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

- ugovori o radu sa nezaposlenim licima na određeno vreme

- sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza

- potvrda banke o otvorenom namenskom računu

- karton deponovanih potpisa i

- termin plan  - ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužina trajanja projekta.

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje, odnosno

početak rada prvog lica angažovanog na javnom radu. Datum zasnivanja radnog odnosa koji je naveden u ugovoru o radu ne može biti pre datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 30 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sprovođenja javnih radova.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza

- dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima.

U slučaju da je poslodavac - izvođač javnog rada korisnik budžetskih sredstava i

nije u mogućnosti da priloži menicu, kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza prilaže se izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za realizaciju javnog rada.

 

VII OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da:

- zaposlenog angažovanog na sprovođenju javnog rada, zadrži u radnom odnosu 

najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze. U slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenog, poslodavac je u obavezi da, u roku od 30  dana od dana prestanka radnog odnosa, zasnuje radni odnos na određeno vreme sa drugim nezaposlenim licem za prostalo vreme trajanja ugovora;

- organizuje zaštitu i bezbednost na radu zaposlenih, u skladu sa zakonom i

zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;

- mesečno vrši isplatu zarada zaposlenima u zakonskim rokovima na tekući

račun lica;

- mesečno vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenima angažovanim na sprovođenju javnog rada;

- Nacionalnoj službi dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene angažovane na sprovođenju javnog rada,

- Nacionalnoj službi dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove zarade,

- Opštinskoj službi omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;

- obavesti Nacionalnu službu i Opštinu o svim promenama koje su od značaja za

realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene.

 

U slučaju da poslodavac - izvođač javnog rada ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati isplaćena sredstva uvećana za  zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava, u skladu sa ugovorom.

 

 

VIII OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije kao i prijavni formulari mogu se dobiti u organizacionoj jedinici Nacionalne službe, u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bački Petrovac (I sprat, Kancelarija br. 7) i na sajtu Opštine www.backipetrovac.rs.

 

Ispunjen prijavni formular za učešće na javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje u Bačkom Petrovcu.

Rok za podnošenje prijave za javne radove je 10 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje u Bačkom Petrovcu i na sajtu Opštine Bački Petrovac.

Datum: 17.05.2013.

Mesto: Bački Petrovac

 

word.gif Prijava za sprovođenje javnog rada

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика