Javni konkurs za realizaciju programa stručne prakse

Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanja za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, a radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca,  bez zasnivanja radnog odnosa.
Na osnovu člana 3 Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja između Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu, broj: 133-10-1/2014-05 od 06.06.2014. godine.


OPŠTINA BAČKI PETROVAC 
U SARADNJI SA NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLJAVANJE

RASPISUJE
JAVNI KONKURS

ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanja za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, a radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa.

Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, i to:
- do 6 meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem,
- do 9 meseci za pripravnike sa visokim obrazovanjem I stepena,
- do 12 meseci za pripravnike sa visokim obrazovanjem II stepena.
Lice koje se stručno osposobljavalo kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u program se uključuje za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita. 

Tokom trajanja stručne prakse opština Bački Petrovac:

1. angažovanim licima isplaćuje novčanu pomoć u mesečnom iznosu od:
- 12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem;
- 16.000,00 dinara za lica sa visokim obrazovanjem I stepen,
- 20.000,00 dinara za lica sa visokim obrazovanjem II stepen. 

2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.


II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA UČESTVOVANJE

Uslovi:
Pravo učešća na Javnom konkursu ima poslodavac pod uslovom da:
- uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno
osiguranje;
- je izmirio ranije ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi i Lokalnoj samoupravi, osim za obaveze čija je realizacija u toku;
- ima najmanje jedno zaposleno lice;
- ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica;
- angažuje nezaposleno lice koje:
• ima srednje, više ili visoko obrazovanje
• nema radnog iskustva u struci ili nema radnog iskustva u svojstvu pripravnika, dovoljnog za sticanje uslova za polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita.

Dokumentacija:
- zahtev za učešće u programu (na propisanom obrascu Nacionalne službe);
- fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;
- dokaz o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za mesec koji prethodi mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih PP OPJ i PP OD obrazaca)
- potvrda o kadrovskim i drugim kapacitetima (Biografija- „CV“ mentora)

III DONOŠENJE ODLUKE

Na osnovu podnetog zahteva poslodavca donosi se odluka u roku od 30 dana. Odluku o sprovođenju programa stručne prakse donosi Predsednik Opštine, na predlog Lokalnog saveta za zapošljavanje i uz saglesnost Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova..

IV ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Opština i poslodavac u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse zaključuju ugovor, kojim uređuju međusobna prava i obaveze.

U cilju zaključivanja ugovora, poslodavac je u obavezi da Opštini dostavi potpisan ugovor o stručnom osposobljavanju sa nezaposlenim licem o stručnom osposobljavanju.

Nakon zaključivanja ugovora sa poslodavcem, Opština i lice na stručnoj praksi zaključuju ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.
Datum početka sprovođenja programa stručne prakse mora biti posle datuma donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse.

V OBAVEZE POSLODAVCA

Poslodavac je u obavezi da:
• nezaposlenog osposobi za samostalan rad u struci, u skladu sa zakonom, odnosno aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova;
• nezaposlenog stručno osposobljava najmanje u dužini trajanja ugovorne obaveze;
• snosi troškove polaganja stručnog/pripravničkog ispita;
• izda potvrdu o obavljenom pripravničkom stažu, odnosno položenom pripravničkom/stručnom ispitu;
• omogući Opštinskoj službi kontrolu realizacije ugovornih obaveza i
• obavesti Opštinu i Nacionalnu službu za zapošljavanje o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 10 dana od dana nastanka promene.

U slučaju prekida stručnog osposobljavanja lica u roku od 30 dana od dana otpočinjanja stručnog osposobljavanja, poslodavac može da izvrši zamenu drugim nezaposlenim licem koje ispunjava potrebne uslove, za preostalo vreme definisano ugovorom.

VI OSTALE INFORMACIJE 

Sve dodatne informacije kao i prijavni formulari mogu se dobiti u organizacionoj jedinici Nacionalne službe, u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bački Petrovac (I sprat, Kancelarija br. 7) i na sajtu Opštine www.backipetrovac.rs.
 
Ispunjen prijavni formular za učešće u programu stručne prakse podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje u Bačkom Petrovcu.

Konkurs je otvoren do 04.07.2014. godine.


Datum: 18.06.2014.
Mesto: Bački Petrovac
 

word.gif Zahtev stručna praksa

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика