Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

R  e  p  u  b  l  i  k  a    S  r  b  i  j  a 
Opština Bački Petrovac
Opštinska uprava
Stručna Komisija za izradu Godišnjih programa
zaštite, uređenja i korišćenja
poljoprivrednog zemljišta 
u opštini Bački Petrovac
Broj: 320-4-9/2014
Datum: 03.09.2014.godine
Bački Petrovac
                           
Javni poziv
Za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji 
Opštine bački petrovac za 2015. GodinuU skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon i 41/09) i Instrukcijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj: 320-11-5512/2009-06 od 3.11.2010. godine, Stručna Komisija za izradu Godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Bački Petrovac, upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, vlasnicima:
- funkcionalnih sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada starijih od tri, a mlađih od 15 godina u rodu, vinograda starijih od tri godine, a mlađih od 30 godina, u rodu, funkcionalnih poljoprivrednih objekata (u daljem tekstu: infrastruktura), a koji se nalazi na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac,
- objekata za uzgoj i držanje životinja, a koji se bave uzgojem i držanjem životinja na teritoriji opštine Bački Petrovac, 
da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2015. godinu, do dana 30.oktobra 2014. godine.


DOKUMENTACIJA O DOKAZIVANJU PRAVA PREČEG ZAKUPA

I Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi:
1) Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi; 
2) Izvod iz javne knjige o evidenciji nepokretnosti, a uslučaju da infrastruktura nije uknjižena u javne knjige o evidenciji nepokretnosti potrebno je dostaviti dokaz o vlasništvu na infrastrukturi (građevinska, odnosno upotrebna dozvola, odnosno izvod iz prospekta privatizacije kojim se dokazuje da je ta infrastruktura ušla u procenu vrednosti društvenog kapitala, odnosno izvod iz popisa osnovnih sredstava);
3) Zapisnik Republičke poljoprivredne inspekcije o stanju i funkcionalnosti infrastrukture (višegodišnji zasadi moraju biti „u rodu“, a objekti „u funkciji“), sa navedenim katastarskim parcelama na kojima se nalazi infrastruktura.
4) Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava (u aktivnom statusu );
5) Saglasnost Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine na investiciona ulaganja za infrastrukturu koja je podignuta nakon jula 2006. godine i dokaz o vlasništvu te infrastrukture (faktura);
6) Vodna dozvola za ribnjake izdata od nadležnog organa.


II Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja: 
1. Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja; 
2. Dokaz o registrovanoj farmi – Rešenje o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova ili dokaz o Registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu sa 15 umatičenih mlečnih krava - Uverenje o umatičenim životinjama izdato od Instituta za stočarstvo Beograd, a za AP Vojvodinu od Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu – departman za stočarstvo (sa pripadajućim listingom brojeva životinja na koje se odnosi umatičenje); 
3. Dokaz o zdravstvenom stanju životinja – pribavlja se od veterinarske stanice iz koga se vidi vrsta, kategorija i brojno stanje životinja;
4. Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava (u aktivnom statusu).

Lica zainteresovana za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu infrastrukture trebalo bi da dostave Zahtev za izlazak Republičke poljoprivredne inspekcije Stručnoj Komisiji za izradu Godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Bački Petrovac do 30. septembra 2014. godine, sa navedenim katastarskim parcelama koje su predmet zahteva, radi blagovremenog izlaska inspekcije na teren i izrade Zapisnika Republičke poljoprivredne inspekcije, koji je sastavni deo dokumentacije koju treba dostaviti do 30. oktobra 2014. godine.

Napomena:
Sva dokumentacija mora da glasi na isto pravno ili fizičko lice, koje može biti nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava (u aktivnom statusu), overena i potpisana od strane nadležnog organa koji izdaje ispravu. 
Za lice za koje Stručna Komisija za izradu Godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Bački Petrovac utvrdi da je dostavilo blagovremenu i ispravnu dokumentaciju za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja, Republički veterinarski inspektor na zahtev Stručne Komisije za izradu Godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Bački Petrovac, utvrđuje broj uslovnih grla zapisnički.

Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova, u prostorijama Uslužnog centra Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, Ulica Kolarova, br.6., ili sa sajta www.backipetrovac.rs

Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 30. oktobar 2014. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvoren.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Zahtev za za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi za 2015. godinu“ ili „Zahtev za za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja za 2015. godinu“, za Stručnu Komisiju za izradu Godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Bački Petrovac, na adresu: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac, ul. Kolarova, br. 6., Na poleđini koverte navodi se naziv/ime i prezime i adresa podnosioca zahteva.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Jan Jovankovič, telefon: 021/780-378, email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili lično u  Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac, ulica Kolarova, br.6., I sprat, kancelarija 1.

Ovaj javni poziv objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac, internet stranici opštine Bački Petrovac : www.backipetrovac.rs i oglasnim tablama mesnih kancelarija.


   Predsednik Komisije
  Dr Jan Jovankovič, s.r.


----
Javni poziv preuzmite ovde:
 Zahtev - infrastruktura - preuzmite ovde.
 Zahtev - stočari - preuzmite ovde. 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика