Javni poziv za dokazivanјe prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2017. godinu

U skladu sa Zakonom o polјoprivrednom zemlјištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09 i 112/2015), Stručna Komisija za izradu Godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u opštini Bački Petrovac opštine Bački Petrovac, raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:

 - vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, polјoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) na polјoprivrednom zemlјištu u državnoj svojini i koji su upisani u Registar polјoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine (u dalјem tekstu: infrastruktura) i

 - vlasnike domaćih životinja, koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koji su upisani u Registar polјoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statutu najmanje jednu godinu (u dalјem tekstu: stočarstvo), 

da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na polјoprivrednom zemlјištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, do dana 31. oktobra 2016. godine. 

 

DOKUMENTACIJA O DOKAZIVANјU PRAVA PREČEG ZAKUPA

I Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva nad infrastrukturom je : 

  1. Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva nad infrastrukturom potpisan od strane fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu (dostavlјa podnosilac zahteva);

 2. Dokaz o vlasništvu nad infrastrukturom:

    a) Izvod iz javne evidencije o nepokretnosti za infrastrukturu koja je uknjižena u javnoj evidenciji o nepokretnosti (pribavlјa jedinica lokalne samouprave)i/ili

    b) Popisna lista i knjigovodstvena dokumentacija potpisana i overena u skladu Zakonom o računovodstvu za pravno lice, za infrastrukturu koja nije uknjižena u

         javnoj evidenciji o nepokretnosti (dostavlјa podnosilac zahteva) i/ili

    v) Saglasnost/odobrenje Ministarstva nadležnog za poslove polјoprivrede na investiciona ulaganja za infrastrukturu koja je podignuta nakon jula 2006. godine,

        odnosno kupoprodajni ugovor fizičkog lica (podnosioca zahteva) sa pravnim licem koje je podiglo infrastrukturu u skladu sa tada važećim propisima (dostavlјa

        podnosilac zahteva).

 3. Zapisnik Republičke polјoprivredne inspekcije (dostavlјa podnosilac zahteva);

(Napomena: Sva lica koja su zainteresovana za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu infrastrukture dužna su da blagovremeno, a najkasnije do 1. septembra 2016.godine, podnesu Zahtev za izlazak Republičke polјoprivredne inspekcije radi utvrđivanja faktičkog stanja na terenu. Zapisnik je sastavni deo dokumentacije koja se dostavlјa do 31. oktobra 2016. godine i obavezno sadrži tačno navedene sve katastarske parcele, ili delove parcela, na kojima je utvrđena funkcionalnost sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, polјoprivrednog objekta, staklenika, plastenika, kao i roda voćnjaka i vinograda.);

 4. Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog polјoprivrednog gazdinstava u aktivnom statusu najmanje tri godine (pribavlјa jedinica lokalne samouprave); 

II  Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva je: 

  1. Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva potpisan od strane fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu (dostavlјa podnosilac zahteva);
  2. Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog polјoprivrednog gazdinstava u aktivnom statusu najmanje jednu godinu (pribavlјa jedinica lokalne samouprave);
  3. Dokaz da je pravno ili fizičko lice vlasnik domaćih životinja i vlasnik, odnosno zakupac objekta za gajenje tih životinja sa utvrđenim brojem uslovnih grla
     a)  Potvrdu o broju uslovnih grla koju izdaje Institut za stočarstvo Beograd-Zemun( izuzev za konje koju izdaje Polјoprivredni fakultet Beograd-Zemun), odnosno za teritoriju AP Vojvodine Polјoprivredni fakultet Novi Sad-Departman za stočarstvo – za Registrovano polјoprivredno gazdinstvo u sistemu umatičenja (dostavlјa podnosilac zahteva);

      b) Zapisnik Republičkog veterinarskog inspektora - za Registrovano polјoprivredno gazdinstvo koje nije u sistemu umatičenja (dostavlјa podnosilac zahteva).

 (Napomena: Republički veterinarski inspektor zapisnikom utvrđuje  broj uslovnih grla koja obračunava na osnosvu zatečenog stanja, odnosno isprave lica o prodaji, predaji na klanje i izvozu životinja)

  4. Ugovore o zakupu polјoprivrednog zemlјišta zaklјučene sa drugim licima za zemlјište koje se nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev, a     koji su overeni od strane nadležnog organa (dostavlјa podnosilac zahteva)

  5. Izjava podnosioca zahteva kojom daje saglasnost da se izvrši provera podataka kod nadležnih organa koji su neophodni za realizaciju javnog poziva;

  6. Izjava podnosioca zahteva, potpisanu od strane fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, koja sadrži:

     - izjavu da je dostavio sve dokaze koji se odnose na zakup polјoprivrednog zemlјišta na teritoriji lokalne samouprave na kojoj je podneo zahtev,

     - izjavu koliku površinu polјoprivrednog zemlјišta poseduje u svom vlasništvu na  teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev;

     - spisak povezanih lica i površinu polјoprivrednog zemlјišta koju ta lica  poseduju u vlasništvu na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je podneo zahtev.

 (Napomena: kod fizičkih lica povezanim licima smatra se: deda, baba, majka, otac, deca, supružnik, usvojenik, vanbračni partner ukoliko imaju prebivalište na istoj adresi; kod pravnih lica povezanim licima smatra se: pravno lice i/ili fizičko lice koje ima najmanje 25% učešća u kapitalu (akcija, udela ili glasova)

  7. Uverenje iz javne evidencije o nepokretnosti kojim se dokazuje ukupna površina polјoprivrednog zemlјišta koje podnosilac zahteva ima u svom vlasništvu na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev (pribavlјa jedinica lokalne samouprave);

  8. Uverenje iz javne evidencije o nepokretnosti kojim se dokazuje ukupna površina polјoprivrednog zemlјišta koje je u vlasništvu povezanih lica sa podnosiocem zahteva.

            (pribavlјa jedinica lokalne samouprave nakon uvida u spisak tih lica iz izjave iz tačke 6. koji dostavlјa podnosilac zahteva )

 Sva ograničenja iz člana 64a stava 17. Zakona o polјoprivrednom zemlјištu (ugovor sa drugim licima, vlasništvo polјoprivrednog zemlјišta, vlasništvo polјoprivrednog zemlјišta povezanih lica, zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini) odnose se na teritoriju jedinice lokalne samouprave gde se nalazi objekat, odnosno životinje.

  Dokumentaciju iz dela I tačke 2a i 4, odnosno iz dela II tačke 2, 7 i 8,  jedinica lokalne samouprave pribavlјa najkasnije do 30. novembra 2016. godine.

  Napominjemo da se kod lica koja ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva, u skladu sa ovim Javnim pozivom, opredelјivanje površine polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta se vrši na način da se površina koja im je utvrđena po broju uslovnih grla, umanjuje za površinu polјoprivrednog zemlјišta,u skladu sa članom 64a stav 17. Zakona o polјoprivrednom zemlјištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr.zakon, 41/09 i 112/2015),

  Sva dokumentacija koja se dostavlјa u skladu sa ovim Javnim pozivom mora da glasi na isto pravno ili fizičko lice, koje može biti nosilac ili član Registrovanog polјoprivrednog gazdinstava i mora biti overena i potpisana od strane nadležnog organa koji izdaje ispravu. 

   Ukoliko je pravno ili fizičko lice vlasnik više vrsta životinja, za svaku vrstu životinja dostvlјa posebnu potvrdu, odnosno zapisnik iz dela II tačke 3.

   Za period zakupa koji je duži od jedne godine, pored uplate zakupnine za prvu godinu zakupa, radi zaklјučivanja Ugovora o zakupu potrebno je dostaviti sredstvo obezbeđenja plaćanja, koje može da bude: garancija poslovne banke u visini godišnje zakupnine polјoprivrednog zemlјišta ili ugovor o jemstvu između Ministarstva kao poverioca i pravnog lica kao jemca ili dokaz o uplati depozita u visini jedne godišnje zakupnine kao sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupnine koji će se u slučaju redovnog plaćanja računati kao plaćena zakupnina za poslednju godinu zakupa.

   Ukoliko za katastarske parcele koje su opredelјene licima po osnovu prava prečeg zakupa dođe do promena površine po bilo kom zakonskom osnovu, dalјi postupak davanja polјoprivrednog zemlјišta u zakup po pravu prečeg zakupa će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu zemlјišta.

   Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova, u prostorijama Uslužnog centra Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac ulica Kolarova br. 6. ili sa sajta www.backipetrovac.rs

   Rok za dostavlјanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2016. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvoren.

    Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Zahtev za za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva infrastrukture za 2017. godinu“ ili „Zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva za 2017. godinu“, za Stručnu Komisiju za izradu Godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u opštini Bački Petrovac, za teritoriji opštine Bački Petrovac, na adresu: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac, ul. Kolarova br. 6. Na poleđini koverte navodi se naziv/ime i prezime i adresa podnosioca zahteva.

    Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Jan Jovankovič, telefon: 021/780-378, email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili lično u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac, ulica Kolarova br. 6., na prizemlјu, kancelarija br. 2.

   Ovaj javni poziv objaviti u “Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, internet stranici Optšine Bački Petrovac: www.backipetrovac.rs i oglasnim tablama mesnih kancelarija.

                                                                                                       

Predsednik Stručne Komisije
Dr Jan Jovankovič, s.r.

 

docx.png Zahtev - Infrastruktura 
docx.png Zahtev za izlazak Republičke veterinarske inspekcije
doc.png Zahtev - Stočari 
docx.png Izjava za stočare 
bmp.png Podaci o vrsti i kategoriji životinja 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика