Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica

grb-opstine-vesti.pngNa osnovu člana 9.i 13. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj 016-1/322-2017-2, od 05.12. 2017. godine (u dalјem tekstu: Pravilnik), a u vezi Ugovorom o regulisanju prava i obaveza ugovornih strana u vezi sa izradom tehničke dokumentacije za izgradnju stambenih objekata u Republici Srbiji za rešavanje stambenih potreba izbeglica, u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 7, br.  016-1/309-2017 od  23.11.2017. godine (u dalјem tekstu: Ugovor), zaklјučenog između Komesarijata za izbeglice i migracije (u dalјem tekstu: Komesarijat), Jedinice za upravlјanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd (u dalјem tekstu: JUP) i opštine Bački Petrovac, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine u okviru Regionalnog stambenog programa,  Potprojekat 7-Komponenta 4 (u dalјem tekstu: Komisija za izbor korisnika), dana 08.decembra 2017. godine, objavlјuje

 

 

JAVNI POZIV

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica

davanjem u zakup 6 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine

na teritoriji Opštine Bački Petrovac

 

 

I.     Predmet javnog poziva

 

Predmet javnog poziva je pružanje pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, na teritoriji Opštine Bački Petrovac.

Stambene jedinice dodelјuju se u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine prema uslovima prediđenim Zakonom o izbeglicama, a u cilјu rešavanja stambenih potreba izbeglica.

 

II.    Korisnici

 

Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine (u dalјem tekstu: Pomoć), može biti dodelјena izbeglicama koje su usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, a koje su

1) smeštene u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnom ili neformalnom ili ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju, i bivši nosioci stanarskog prava,

2) bez trajnog rešenja u zemlјi porekla ili Republici Srbiji

prema kriterijumima Regionalnog stambenog programa, a imajući u vidu kriterijume ugroženosti utvrđene od strane UNHCR-a.

           

III.    Uslovi za izbor korisnika

 

Podnosilac prijave na Javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 6 stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, na teritoriji Opštine Bački Petrovac (u dalјem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba, pored uslova koji su navedeni u članu 2., da ispune i sledeće uslove:

 1. da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državlјanstvo Republike Srbije ili da im je prestao status izbeglice i da su dobili državlјanstvo Republike Srbije (navedeni uslov je obavezan za Podnosioca prijave i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);
 2. da imaju prijavlјen boravak u poslednje dve godine na teritoriji Opštine Bački Petrovac na kojoj se nalazi nepokretnost koja se daje u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine (ovaj rok može biti i kraći uz saglasnost Opštine Bački Petrovac)
 3. da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 4. da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili u drugoj državi;
 5. da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla i/ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 6. da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 7. da nisu korisnici drugog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državu porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 8. da nisu na konačnoj listi reda prvenstva po nekom od javnih poziva Regionalnog stambenog programa, za trajno rešavanje stambene potrebe – Stambeni program u Republici Srbiji.

Red prvenstva za dodelu pomoći utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave na javni poziv ostvari, a prema sledećim merilima:

1) Broj članova porodičnog domaćinstva: po članu porodičnog domaćinstva – 10  bodova.

Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na osnovu ovog merila iznosi – 50 bodova.

2) Porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: po nastradalom ili nestalom članu – 20 bodova.

3) Broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu:

3.1) porodično domaćinstvo do dvoje maloletne dece – 10 bodova;

3.2) porodično domaćinstvo sa troje ili više maloletne dece – 20 bodova;

4) Broj maloletne dece ili dece na redovnom školovanju u jednoroditelјskom porodičnom domaćinstvu:

4.1) domaćinstvo sa jednim detetom – 10 bodova;

4.2) domaćinstvo sa dvoje dece – 20 bodova;

4.3) domaćinstvo sa troje ili više dece – 30 bodova.

5) Porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju: po porodičnom domaćinstvu – 20 bodova.

6) Stambena situacija podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva:

6.1) porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – 10 bodova;

6.2) porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmlјenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – 20 bodova;

7) Materijalni položaj porodičnog domaćinstva:

7.1) porodično domaćinstvo sa prihodima većim ili u visini od 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije, po članu – 10 bodova (po porodičnom domaćinstvu);

7.2)  porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije, po članu – 20 bodova (po porodičnom domaćinstvu);

Prilikom bodovanja prijava po tački 7). ovog člana prihodi se obračunavaju po članu porodičnog domaćinstva, a bodovi dodelјuju porodičnom domaćinstvu. Maksimalni broj bodova koji može biti dodelјen porodičnom domaćinstvu po ovom osnovu je 20 bodova.

8) Smanjenje ili gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje:

8.1) po osnovu smanjenja ili gubitka radne sposobnosti Podnosioca prijave ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:

– ako postoji delimična radna sposobnost – 10 bodova;

– ako postoji potpuni gubitak radne sposobnosti – 20 bodova.

8.2) po osnovu telesnog oštećenja Podnosioca prijave ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:

– za telesno oštećenje 100% – 20 bodova;

– za telesno oštećenje 90% – 15 bodova;

– za telesno oštećenje 80% – 10 bodova.

Ako kod istog lica postoji smanjenje ili gubitak radne sposobnosti i telesno oštećenje, Komisija za izbor korisnika prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobija više bodova, i boduje se po članu porodičnog domaćinstva.

9) Bolesti od većeg socijalno–medicinskog značaja (maligna obolјenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna obolјenja pluća, aktivna tuberkoloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana obolјenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i slično), u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti: Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva – 20 bodova (po članu domaćinstva).

Ovo merilo se primenjuje ako Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu bodovani po osnovu tačke 8). podtačka 1) i 2) ovog člana.

Ukoliko dva ili više Podnosioca prijave na javni poziv imaju isti broj bodova, prednost ima Podnosilac prijave na javni poziv koji:

 • ima veći broj maloletne dece;
 • veći broj članova porodičnog domaćinstva;
 • ima trudnu ženu u porodičnom domaćinstvu;
 • duže boravi na području Opštine Bački Petrovac u okviru koje konkuriše za Pomoć;
 • ima manje prihode po članu porodičnog domaćinstva.

 

IV.    Potrebna dokumentacija

 

Uz prijavu na javni poziv, koja se podnosi Opštini Bački Petrovac, Podnosilac prijave dostavlјa sledeće dokaze:

 • Popunjen i potpisan obrazac prijave (obrazac prijave može se preuzeti u Komesarijatu, kod povernika za izbeglice u Opštini Bački Petrovac i na internet stranici Komesarijata);
 • Fotokopiju izbegličke legitimacije/Rešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa (obavezno za Podnosioca prijave, kao i za ostale članove porodičnog domaćinstva koji su bili ili su i dalјe u statusu izbeglice);
 • Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitana lična karta ukoliko je u pitanju lična karta sa čipom);
 • Izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina;
 • Uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova o kretanju prebivališta/boravišta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva, ne starije od 30 dana, sa podacima na kojoj adresi i od kog datuma je prijavlјeno prebivalište;
 • Uverenje o državlјanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državlјanstvo Republike Srbije ili kopiju podnetog zahteva za prijem u državlјanstvo za sve članove porodičnog domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom);
 • Uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uklјučujući i maloletne članove njegovog porodičnog domaćinstva (Bulevar Vojvode Mišića br. 39, Beograd);
 • Uverenje Odelјenja za lokalnu poresku administraciju Opštine Bački Petrovac o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uklјučujući maloletne članove porodičnog domaćinstva, obveznici poreza na imovinu fizičkih lica;
 • Izjavu overenu kod nadležnog organ da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju u svojini nepokretnost u Republici Srbiji kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje; da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambeno pitanje; da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili drugoj državi; da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da nisu korisnici drugog stambenog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državu porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;

Navodi iz izjave mogu biti predmet provere od strane Komisije za izbor korisnika.

 • Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:

−   za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru - potvrda poverenika;

− za domaćinstvo koje stanuje u iznajmlјenom prostoru bez osnovnih

higijensko-sanitarnih uslova - izjava overena kod nadležnog organa;

 • Dokaz o prihodima:
 • Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošlјavanje, za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva koji su registrovani kod Nacionalne službe za zapošlјavanje; U slučaju nezaposlenog člana porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošlјavanje, izjava overena kod nadležnog organa da je nezaposlen i nema primanja;
 • Uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošlјavanje;
 • Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv - za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili izjava overena kod nadležnog organa da Podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva ostvaruje određene povremene prihode;
 • Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavlјivanja javnog poziva (odnosi se i na penziju iz Republike Srbije i na penziju iz zemlјe porekla), odnosno potvrda nadležne službe ili u slučaju da Podnosilac prijave ili član njegovog porodićnog domaćinstva ne ostvaruje prihode od penzije - izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje prihode na ime penzije u Republici Srbiji, niti zemlјi porekla;
 • Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta od 15 do 26 godina - dokaz o školovanju, a ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju - dokaze navedene u tački 9) ovog stava (dokazi o prihodima);
 • Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju - Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišlјenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
 • Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju - Rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
 • Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna obolјenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna obolјenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana obolјenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.) – lekarski nalaz, ne stariji od godinu dana;
 • Za jednoroditelјsku porodicu prilaže se:
 • potvrda o smrti bračnog druga;
 • rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
 • izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva;
 • presuda o razvodu braka/dokaz o poveravanju maloletne dece/deteta (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje) , a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu od strane nadležnog organa da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelј ne učestvuje ili nedovolјno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
 • Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

Dokazi iz stava 1. ovog dela podnose se u fotokopiji, s tim da Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave na javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog dela, Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

Komisija za izbor korisnika, u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) (u dalјem tekstu: ZUP), po službenoj dužnosti vrši uvid, pribavlјa i obrađuje podatke koji su neophodni za odlučivanje, i to: vrši uvid u evidenciju Komesarijata o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva evidentirani kao izbeglice; pribavlјa izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; pribavlјa uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uklјučujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva; pribavlјa uverenje Odelјenja za lokalnu poresku administraciju o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uklјučujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, obveznici poreza na imovinu fizičkih lica; pribavlјa uverenje MUP-a o kretanju boravišta/prebivališta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva, uklјučujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva.

Dokaze iz stava 1. ovog dela, može pribaviti i sama stranka, ukoliko, u skladu sa članom 103. stav 3. ZUP-a, izričito izjavi da će u cilјu efikasnijeg i ekonomičnijeg razmatranja podnete prijave na javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog dela, Komisija za izbor korisnika može po službenoj dužnosti pribavlјati i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na javni poziv,  radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenje pravilne i zakonite odluke.

 

V.    Podnošenje prijava

 

Zainteresovana lica podnose prijave na javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika Opštine Bački Petrovac, u roku od 32 dana od dana javnog oglašavanja.

Dokumentacija se dostavlјa u pisarnicu Opštine Bački Petrovac ili putem pošte na adresu: Opština Bački Petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac sa napomenom „Za javni poziv – RSP, Potprojekat broj 7 – Komponenta 4 - stambene jedinice”.

 

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je od 08.12. 2017. godine do 09.01. 2018. godine.

Po prijemu prijava izvršiće se razmatranje i bodovanje pristiglih prijava prema uslovima i merilima navedenim u Javnom pozivu. Podnosioci prijava koje ispunjavaju uslove navedene u javnom pozivu podležu proveri podataka o stanju imovine u bazi trajnih rešenja Komesarijata i proveri podataka o stanju imovine kod nadležnih institucija u Republici Srbiji i zemlјi porekla, po službenoj dužnosti od strane Komisije za izbor korisnika i preko Komesarijata.

Radi dodatne provere podataka o stanju imovine Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva, Komisija za izbor korisnika po službenoj dužnosti pribavlјa i uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uklјučujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, kako bi se utvrdilo da li Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva poseduju nepokretnost u Republici Srbiji.

Ukoliko se utvrdi da je Podnosilac prijave sam ili zajedno sa članovima svog porodičnog domaćinstva koji su navedeni u Prijavi ili neko od članova domaćinstva naveden u Prijavi, otuđio nepokretnost, čime je ostvarena ukupna dobit u vrednosti većoj od 12000 evra, Komisija za izbor korisnika  rešenjem odbija predmetnu Prijavu jer ne ispunjava uslov iz člana 3. stav 1. tačka 5. ovog Pravilnika.

Ukoliko Podnosilac prijave ili član, odnosno članovi porodičnog domaćinstva, preminu do donošenja Odluke, isti neće biti razmatrani niti bodovani. U slučaju da premine Podnosilac prijave, Komisija za izbor korisnika razmatra ostale članove bez obzira da li imaju ili su imali status izbeglice. Ukoliko do donošenja Odluke Podnosilac prijave prijavi novorođenog člana, odnosno članove domaćinstva Komisija za izbor korisnika iste razmatra i boduje.

Prilikom donošenja Odluke Komisija za izbor korisnika uzima u obzir onaj broj članova domaćinstva koji je Podnosilac prijave naveo u Prijavi, osim kada su u pitanju preminuli ili novorođeni članovi.

Ukoliko Podnosilac prijave do donošenja Odluke, dostavi dokaze da su on ili neko od članova porodičnog domaćinstva koji su navedeni u Prijavi, nakon podnošenja Prijave, oboleli od bolesti od većeg socio-medicinskog značaja, Komisija za izbor korisnika navedeno uzima u obzir prilikom razmatranja i bodovanja Prijava.

Nakon razmatranja prijava i provere podataka u bazi trajnih rešenja Komesarijata za izbeglice i migracije, kao i verifikacije podataka o stanju imovine sa nadležnim institucijama u Republici Srbiji i zemlјi porekla, Komisija za izbor korisnika donosi Odluku o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova (u dalјem tekstu: Odluka).

Komisija za izbor korisnika, u sredstvima javnog informisanja objavlјuje obaveštenje da će Odluka biti objavlјena na oglasnim tablama Opštine Bački Petrovac i mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac i na internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs  i internet prezentaciji Komesarijata www.kirs.gov.rs.

Odluka se dostavlјa licima na koja se odnosi preporučenom poštom.

Na navedenu Odluku, lica na koja se ista odnosi, mogu uložiti žalbu Opštinskom  veću, preko Komisije za izbor korisnika, u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema Odluke.

Nakon što odluke po žalbama postanu konačne, Komisija za izbor korisnika, u skladu sa brojem stambenih jedinica za koje su odobrena sredstva kroz Potprojekat, utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva i u sredstvima javnog informisanja objavlјuje obaveštenje da će Konačna lista reda prvenstva biti istaknuta na oglasnim tablama Opštine Bački Petrovac i mesnih zajednica Opštine Bački Petrovac i na internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac i  Komesarijata.

Opština Bački Petrovac i lice sa utvrđene Konačne liste reda prvenstva, zaklјučuju ugovor o zakupu na određeno vreme od najmanje 6 meseci, nakon čijeg isteka lice stiče pravo produžetka navedenog ugovora o zakupu ili pravo kupovine stambene jedinice, u skladu sa Zakonom o izbeglicama.

Površina stambenih jedinica koja se daje izabranom korisniku u zakup sa mogućnošću kupovine opredelјuje se prema raspoloživoj strukturi stambenih jedinica, a u skladu sa članom 19v Zakona o izbeglicama i to: za samca ili dva člana do 30 metara kvadratnih, a za svakog sledećeg člana porodičnog domaćinstva još po 10 metara kvadratnih.

Broj:016-1/322-2017-3                              PREDSEDNIK KOMISIJE

U Bačkom Petrovcu                                           Srđan Stojanović

05.12.2017. godine

Dokumenti za preuzimanje:

12Prijava na javni poziv

13Izjava podnosioca

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика