Javni poziv za prikupljanje ponuda za javnu nabavku radova na ugradnji optičkog kabla...

Javni poziv za prikupljanje ponuda za javnu nabavku male vrednosti radova na ugradnji optičkog kabla od 12 vlakana i ostale opreme uz kablove od 12 vlakana
- u otvorenom postupku –
JN br. 404-1/2012-05
 1. Naručilac: Opština Bački Petrovac
 2. Predmet nabavke: nabavka radova na ugradnji optičkog kabla od 12 vlakana i ostale opreme uz kablove od 12 vlakana. 
 Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. i člana 72. stav1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS» br.116/2008 ) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 016-1/100-2012, od 15.05.2012. godine, opština Bački Petrovac 
 
U p u ć u j e:

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za javnu nabavku male vrednosti radova na ugradnji optičkog kabla od 12 vlakana i ostale opreme uz kablove od 12 vlakana
- u otvorenom postupku –
JN br. 404-1/2012-05

 1. Naručilac: Opština Bački Petrovac
 2. Predmet nabavke: nabavka radova na ugradnji optičkog kabla od 12 vlakana i ostale opreme uz kablove od 12 vlakana
 3. Uslovi za učestvovanje u postupku: pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja podnesu dokaze iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS» broj 116/08), kojim dokazuje ispunjenost uslova iz člana 44. stav 2. Zakona. 
 Uz ponudu i dokaze iz člana 45. Zakona, detaljno navedenih u Zakonu ponuđač je u obavezi da dostavi i druga dokumenta i obrasce sadržane u konkursnoj dokumentaciji. 
 Ponuđač dostavlja naručiocu fotokopije dokumenata, uz obavezu da dostavi originale ili overene fotokopije, ukoliko njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija.
 Ponuda mora u celini biti pripremljena u skladu sa ovim javnim pozivom i konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku radova.
 4. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je «Ekonomski najpovoljnija ponuda» sa sledećim elementima kriterijuma:
 - ponuđena cena 70 pondera,
 - rok izvršenja 30 pondera.
 5. Vreme i mesto uvida u konkursnu dokumetnaciju: Neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju zainteresovana lica mogu ostvariti od dana objavljivanja ovog javnog poziva na zvaničnom sajtu opštine Bački Petrovac svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 13,00 časova u kancelariji br. 1 na prvom spratu.
 Neposredan uvid se vrši na osnovu pismenog ovlašćenja zainteresovanog lica/ ponuđača za lice koje ostvaruje neposredan uvid.
 6. Uslovi za preuzimanje konkursne dokumentacije: preuzimanje konkursne dokumentacije zainteresovana lica mogu ostvariti od dana objavljivanja ovog javnog poziva na zvaničnom sajtu opštine Bački Petrovac u kancelariji br. 1 prvi sprat svakog radnog dana od 10,00 do 13 časova, uz pismeno ovlašćenje zainteresovanog lica/ponuđača i dokaz o uplati 2.000,00 dinara, na račun broj 840-745151843-03. Prilikom plaćanja pozvati se na broj 59-207, svrha uplate „otkup konkursne dokumentacije“.
 7. Vreme i mesto podnošenja ponude: rok za podnošenje ponuda je do 27. avgusta 2012. godine.
 Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu naručioca najkasnije do 12,00 časova navedenog roka, uključujući ponude poslate poštom. 
 Ponuda koja bude primljena nakon poslednjeg dana roka i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenom.
 Ponude se podnose neposredno u pisarnici naručioca ili poštom.
 Ponuda mora da bude original, na preuzetom obrascu iz konkursne dokumentacije, otkucana, nedvosmislena i overena pečatom i potpisom ovlašćene osobe sa svim potrebnim prilozima.
 Ponude, sa pripadajućom dokumentacijom, podnose se povezane u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti, sa obaveznom naznakom na licu koverte «ne otvarati- ponuda za JN 404-1/2012-05». lično ili poštom , na adresu: OPŠTINA BAČKI PETROVAC, KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE, 21470 BAČKI PETROVAC, Ul. Kolarova br.6, sa punim nazivom, adresom broj telefona i faksa ponuđača, kao i ime osobe za kontakt,upisanim na poleđini koverte.
 Neblagovremene, nezapečaćene, nepovezane i nepotpune ponude neće biti razmatrane. 
 8. Vreme i mesto otvaranja ponuda: javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama naručioca u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova broj 6 u maloj sali na prvom spratu, poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, sa početkom u 12,15 časova.
 Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji moraju imati pismeno ovlašćenje tj. punomoć, koje se predaje komisiji pre otvaranja ponuda.
 9. Okvirni rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: Naručilac će Odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda (okvirno).
 Naručilac zadržava pravo da:
 - izabere jednog ponuđača zavisno od povoljnosti ponude,
 - odustane od vršenja izbora, ukoliko ustanovi da nijedan ponuđač ne odgovara zahtevima Konkursne dokumentacije.
 10. Ime osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije u vezi konkursne dokumentacije:
 - Boško Bogunović, tel. 021/780-378 lokal 106.
 Dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa pripremom ponude ponuđač može tražiti isključivo u pismenom obliku, dostavom zahteva na adresu naručioca, sa naznakom «pitanja za komisiju za javnu nabavku br. 404-1/2012-05
 11. Drugi podaci neophodni za obaveštavanje ponuđača:
 a) ponuda sa varijantama nije dopuštena,
 b) rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponude,
 v) ponuđači su u obavezi da izvođenje radova ponude prema predmeru radova koji je sastavni deo ove konkursne dokumentacije,
 g) pre davanja ponude ponuđač je dužan da izvrši «uvid na licu mesta» 


Predsednik Komisije
Boško Bogunović, s.r.
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика