Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb drzavni

REPUBLIKA SRBIJA
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac
ODELjENјE ZA PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
u skladu sa članom 51b. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br.72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20) i članova 58. i 73. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl. glasnik RS“, br. 32/19),
o g l a š a v a

JAVNI UVID

U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA KOMPLEKS POSTROJENЈA ZA PREČIŠĆAVANЈE OTPADNIH VODA U KULPINUJavni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 05. maja do 20. maja 2021. godine u zgradi Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, kancelarija broj 9, u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova br.6, svakog radnog dana od 08.00 do 14.00.

U toku trajanja Javnog uvida Oglas za Nacrt izmena i dopuna plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu biće izložen na internet stranici Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs u dnevnom listu „Dnevnik“, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, kao i na Oglasnoj tabli Mesne zajednice Kulpin.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u Nacrt izmena i dopuna plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu biće izložen na internet stranici Opštine Bački Petrovac sve potrebne informacije i stručnu pomoć pružiće Opštinska uprava – Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno - stambene i inspekcijske poslove opštine Bački Petrovac.

Javna prezentacija biće održana dana 10.05.2021. god. u 1100 časova u Maloj sali opštine Bački Petrovac u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova br.6.

Javna sednica Komisije za planove na kojoj će biti razmatrane dostavlјene pismene primedbe tokom javnog uvida, biće održana dana 25.05.2021. god. u 1100 časova u maloj sali opštine Bački Petrovac u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova br.6. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela pismene primedbe u vezi sa nacrtom plana, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe na izloženi planski dokument u toku trajanja javnog uvida, zaklјučno sa 20.05.2021. godine, isklјučivo u pisanom obliku. Pismene primedbe i sugestije zainteresovana lica dostavlјaju nadležnom Odelјenju putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Bački Petrovac (Uslužni centar, šalter br.1).

dokumenti:

2763 - ID PDR PPOV KULPIN - NACRT

04 ID PDR PPOV Kulpin - Namena

07 ID PDR PPOV Kulpin - Hidro

 

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize