JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA KOMPLEKS POSTROJENЈA ZA PREČIŠĆAVANЈE OTPADNIH VODA U KULPINU

grb drzavni

REPUBLIKA SRBIJA
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac
ODELjENјE ZA PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
u skladu sa članom 51b. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br.72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20) i članova 58. i 73. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl. glasnik RS“, br. 32/19),
o g l a š a v a

JAVNI UVID

U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA KOMPLEKS POSTROJENЈA ZA PREČIŠĆAVANЈE OTPADNIH VODA U KULPINUJavni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 05. maja do 20. maja 2021. godine u zgradi Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, kancelarija broj 9, u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova br.6, svakog radnog dana od 08.00 do 14.00.

U toku trajanja Javnog uvida Oglas za Nacrt izmena i dopuna plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu biće izložen na internet stranici Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs u dnevnom listu „Dnevnik“, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, kao i na Oglasnoj tabli Mesne zajednice Kulpin.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u Nacrt izmena i dopuna plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu biće izložen na internet stranici Opštine Bački Petrovac sve potrebne informacije i stručnu pomoć pružiće Opštinska uprava – Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno - stambene i inspekcijske poslove opštine Bački Petrovac.

Javna prezentacija biće održana dana 10.05.2021. god. u 1100 časova u Maloj sali opštine Bački Petrovac u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova br.6.

Javna sednica Komisije za planove na kojoj će biti razmatrane dostavlјene pismene primedbe tokom javnog uvida, biće održana dana 25.05.2021. god. u 1100 časova u maloj sali opštine Bački Petrovac u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova br.6. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela pismene primedbe u vezi sa nacrtom plana, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe na izloženi planski dokument u toku trajanja javnog uvida, zaklјučno sa 20.05.2021. godine, isklјučivo u pisanom obliku. Pismene primedbe i sugestije zainteresovana lica dostavlјaju nadležnom Odelјenju putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Bački Petrovac (Uslužni centar, šalter br.1).

dokumenti:

2763 - ID PDR PPOV KULPIN - NACRT

04 ID PDR PPOV Kulpin - Namena

07 ID PDR PPOV Kulpin - Hidro

 

 

vakcina19

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика