JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA

grbsrbija

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ
И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: 353-10/1-2023-04
Дана: 22.05.2023. године
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
 

Општинска управа Бачки Петровац, Одељење за привреду, урбанизам, комунално стамбене и инспекцијске послове општине Бачки Петровац, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 91 и 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“, бр.32/19), објављује:

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу рециклажног дворишта за територију општине Бачки Петровац на парцелама број 6827/1, 6827/3, 6828/1 и 6829/1 КО Бачки Петровац

ИНВЕСТИТОР: Општина Бачки Петровац, Коларова бр.6, Бачки Петровац

ОБРАЂИВАЧ: Пројекти биро “Атријум“ Врбас, М. Чобанског бр. 72,

Јавна презентација се организује у периоду од 01.06.2023. године до 08.06.2023. године у канцеларији број 9. Одељења за привреду, урбанизам, комунално стамбене и инспекцијске послове Општинске управе општине Бачки Петровац (зграда Општине Бачки Петровац, улица Коларова бр.6, Бачки Петровац), сваког радног дана у периоду од 11,00 до 14,00 часова.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за привреду, урбанизам, комунално стамбене и инспекцијске послове путем пријемне канцеларије Општинске управе општине Бачки Петровац (Услужни центар, шалтер бр.1).

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у урбанистички пројекат потребна стручна помоћ биће пружена радним данима у надлежном Одељењу. Овлашћено лице за контакт је Ана Кунчак Ковачевић, дипл.инг.арх, саветник за послове просторног и урбанистичког планирања. Интернет адреса на којој се може остварити увид у урбанистички пројекaт је www.backipetrovac.rs.

Одељење за привреду, урбанизам,
комунално стамбене и инспекцијске послове
Општинска управа Бачки Петровац

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика