Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje u 2012. god

 Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu sistema i opreme za navodnjavanje.
 Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
 Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu novih sistema i opreme za navodnjavanje.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
- za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 9 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 24 meseca, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
- za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi od 5.001 evra do 15.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 12 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 30 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.
Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima proizvođača opreme za navodnjavanje i zastupnika stranih firmi sa ovlašćenim servisom, kao i učesnici konkursa koji do sada nisu koristili kredite Fonda.
Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs
Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
- originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
- original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti po hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
- izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava–podaci o poljoprivrednom gazdinstvu za 2012. godinu;
- uverenje poreske uprave o izmirensoti naknade za odvodnjavanje, na stariju od 30 dana (za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
- fotokopija lične karte ( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
- procena vrednosti kuće izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).
- Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

 Konkurs je otvoren od 16. septembra 2012. do 1. oktobra 2012. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom " Za konkurs"
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs
 
Prijavu možete preuzeti i ovde .

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика