Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine Bački Petrovac za 2013. godinu

 Konkurs se raspisuje za raspodelu sredstva budžeta opštine Bački Petrovac za 2013. godinu namenjena za finansiranje:
 I. Programa u oblasti kulture i umetnosti koji, u okviru svoje redovne delatnosti, organizuje određena organizacija ili udruženje tokom cele godine, u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara;
 II. Manifestacija koje svojim kvalitetom doprinose afirmaciji umetničkog i kulturnog stvaralaštva i očuvanju tradicija i običaja sredine, u ukupnom iznosu od 3.500.000 dinara;

   Na osnovu člana 16. Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2013. godinu („Službeni list opštine Bački Petrovac" br. 17/2012), Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Bački Petrovac za oblast kulture i Pravilnika o sufinansiranju udruženja u oblasti sporta sa teritorije opštine Bački Petrovac,  predsednik opštine Bački Petrovac raspisuje

 
K   O   N   K   U   R   S

 

ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE BAČKI PETROVAC ZA 2013. GODINU

 

            Konkurs se raspisuje za raspodelu sredstva budžeta opštine Bački Petrovac za 2013. godinu namenjena za finansiranje:

 

      I.    Programa u oblasti kulture i umetnosti koji, u okviru svoje redovne delatnosti, organizuje određena organizacija ili udruženje tokom cele godine, u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara;

    II.    Manifestacija koje svojim kvalitetom doprinose afirmaciji umetničkog i kulturnog stvaralaštva i očuvanju tradicija i običaja sredine, u ukupnom iznosu od 3.500.000 dinara;

   III.    Programa i aktivnosti koje u okviru svojih delatnosti sprovode udruženja u oblasti sporta i fizičke kulture, u ukupnom iznosu od 5.000.000 dinara

  IV.    Programe i projekte kao i delatnosti u oblasti humanitarnih, kulturno-prosvetnih, invalidnih, verskih i ostalih aktivnosti koju sprovode NVO, u ukupnom iznosu od 3.700.000 dinara.

   Sredstva se dodeljuju za finansiranje redovne delatnosti i za finansiranje pojedinačnih projekata.

    Pravo učešća na konkurs imaju sva pravna i fizička lica koja se bave aktivnošću značajnom za opštinu Bački Petrovac iz stava 1. tačka I - IV konkursa i koja su registrovana na osnovu člana 4. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011).

Prijave se podnose na unapred pripremljenim obrascima koje zainteresovani mogu preuzeti u Uslužnom centru Opštinske uprave u Bačkom Petrovcu,  u kancelarijama Mesnih zajednica Kulpin, Maglić i Gložan kao i na zvaničnom sajtu opštine Bački Petrovac: www.backipetrovac.rs

Prijava mora da sadrži: naziv projekta ili delatnosti, osnovne podatke o organizaciji ili pojedincu, osnovne podatke o projektu ili aktivnosti, odnosno program rada za finansiranje redovne delatnosti ili opis projekta i projektnih aktivnosti ukoliko se finansiraju projekti, finansijski plan za realizaciju programa ili za finansiranje redovne delatnosti, iznos sredstava koji se traži, izvore sredstava za ukupno finansiranje, izveštaj o utrošku sredstava iz budžeta opštine za 2012. godinu (ukoliko su korištena sredstva), podatke o odgovornom licu, propratno pismo.

Popunjeni, overeni i potpisani zahtevi predaju se u Uslužni centar Opštinske uprave, šalter br. 5 najkasnije do 5. februara 2013. godine do 14 časova.

 

   Raspodela sredstava će se vršiti na osnovu Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Bački Petrovac za oblast kulture, Pravilnika o sufinansiranju udruženja u oblasti sporta i programa aktivnosti od značaja za razvoj civilnog društva.

Ukoliko je obim traženih sredstava veći od sredstava utvrđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2013. godinu prednost će imati:

-       projekti invalidnih organizacija,

-       programi za rad sa decom,

-       humanitarni programi,

-       programi koji podstiču vrhunsko stvaralaštvo,

-       projekti podržani iz drugih izvora za koje je kao uslov predviđeno sopstveno učešće.

   Rešenje o raspodeli sredstava doneće Opštinsko veće po prethodno pribavljenom mišljenju radnih tela najkasnije do 25. februara 2013. godine. Spisak korisnika čije aktivnosti će biti finansirane iz budžeta opštine za 2013. godinu biće objavljen na zvaničnom sajtu opštine najkasnije 3 dana od dana donošenja Rešenja o dodeli sredstava.

   Prenos sredstava korisnicima na osnovu rešenja Opštinskog veća moći će se izvršiti isključivo na račun koji su korisnici dužni otvoriti u Upravi za trezor za te namene. Poslove vezane za otvaranje računa korisnicima organizovaće Opštinska uprava. Sredstava se moraju koristiti isključivo za namene za koje su rešenjem svakom korisniku i određena.  Prilikom podnošenja zahteva za prenos sredstava korisnici su dužni uz zahtev  priložiti i dokumenta (fotokopije) kojim dokazuju namensko trošenje sredstava.  Za zahtev za prenos sredstava kao i sa kompletiranim zahtevom sa pratećom  dokumentacijom obratiti se Odelenju za budžet, finansije i poresku administraciju.

 U Bačkom Petrovcu,                                                                  Predsednik Opštine

21. januara 2013.                                                                        Pavel Marčok

 

word.gif 2. Zahtev za sufinansiranje

word.gif 3. Izveštaj o utrošku

word.gif 4. Objašnjenje uz zahtev za finansiranje


Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика