Konkurs za sufinansiranje programa aktivnosti NVO

    Konkurs se raspisuje za raspodelu sredstva budžeta opštine Bački Petrovac za 2013. godinu namenjena za finansiranje: 
I. Redovne delatnosti u oblasti humanitarnih, kulturno-prosvetnih, invalidnih, verskih i ostalih aktivnosti koju sprovode NVO, u ukupnom iznosu od 450.000 dinara. 
  Pravo učešća na konkurs imaju sva pravna i fizička lica koja se bave aktivnošću značajnom za opštinu Bački Petrovac iz stava 1. tačka I. konkursa i koja su registrovana na osnovu člana 4. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011), a kojima nisu dodeljena sredstva po prethodnim konkursima opštine Bački Petrovac za 2013. godinu.
 Na osnovu člana 16. Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2013. godinu („Službeni list opštine Bački Petrovac" br. 17/2012), Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava budžeta opštine Bački Petrovac za 2013. godinu namenjenih finansiranju delatnosti NVO i Pravilnika o sufinansiranju programa i aktivnosti od značaja za razvoj civilnog društva, predsednik opštine Bački Petrovac raspisuje 
KONKURS
 ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI NVO 

    Konkurs se raspisuje za raspodelu sredstva budžeta opštine Bački Petrovac za 2013. godinu namenjena za finansiranje: 
I. Redovne delatnosti u oblasti humanitarnih, kulturno-prosvetnih, invalidnih, verskih i ostalih aktivnosti koju sprovode NVO, u ukupnom iznosu od 450.000 dinara. 
  Pravo učešća na konkurs imaju sva pravna i fizička lica koja se bave aktivnošću značajnom za opštinu Bački Petrovac iz stava 1. tačka I. konkursa i koja su registrovana na osnovu člana 4. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011), a kojima nisu dodeljena sredstva po prethodnim konkursima opštine Bački Petrovac za 2013. godinu. 
Uz Zahtev za sufinansiranje potrebno je podneti Izveštaj o radu u za 2012. godinu i Rešenje o registraciji. 
Zahtev za sufinansiranje i Izveštaj o utrošku sredstava iz budžeta opštine za 2012. godinu (ukoliko su korišćena sredstva) se podnose na obrascima, koje zainteresovani mogu preuzeti u Uslužnom centru Opštinske uprave u Bačkom Petrovcu, kao i na zvaničnom sajtu opštine Bački Petrovac: www.backipetrovac.rs 
Popunjeni, overeni i potpisani zahtevi predaju se u Uslužni centar Opštinske uprave, šalter br. 1 najkasnije do 20. septembra 2013. Godine, do 15.30 časova. 
 Raspodela sredstava će se vršiti na osnovu Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Bački Petrovac i Pravilnika o sufinansiranju programa i aktivnosti od značaja za razvoj civilnog društva. 

Ukoliko je obim traženih sredstava veći od sredstava utvrđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2013. godinu prednost će imati: 
-  humanitarni programi, 
-  projekti invalidnih organizacija, 
-  programi za rad sa decom,
-  programi koji podstiču vrhunsko stvaralaštvo, 
-  projekti podržani iz drugih izvora za koje je kao uslov predviđeno sopstveno učešće. 
 Konkurs je otvoren do 20.09.2013. godine i objavljuje se na sajtu opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs .
Rešenje o raspodeli sredstava doneće Opštinsko veće po prethodno pribavljenom mišljenju obradjivača zahteva, najkasnije do 30. septembra 2013. godine i biće objavljeno na zvaničnom sajtu opštine, najkasnije 3 dana od dana donošenja. 
 Prenos sredstava korisnicima na osnovu rešenja Opštinskog veća moći će se izvršiti isključivo na račun koji su korisnici dužni otvoriti u Upravi za trezor za te namene. Poslove vezane za otvaranje računa korisnicima organizovaće Opštinska uprava. Sredstava se moraju koristiti isključivo za namene, za koje su rešenjem svakom korisniku i određena. Prilikom podnošenja zahteva za prenos sredstava korisnici su dužni uz zahtev priložiti i dokumenta (fotokopije) kojim dokazuju namensko trošenje sredstava. Za zahtev za prenos sredstava sa pratećom dokumentacijom obratiti se Odeljenju za budžet, finansije i poresku administraciju. 
 
U Bačkom Petrovcu,                                           Predsednik opštine 
 10. septembra 2013.                                             Pavel Marčok 
 

word.gif 1. Zahtev za sufinansiranje

word.gif 2. Objašnjenja uz zahtev za sufinansiranje

word.gif 3. Izveštaj o utrošku budžetskih sredstava

word.gif 4. Objašnjenje uz Izveštaj o utrošku budžetskih sredstava

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика