Oglas za davanje u zakup poslovnih prostorija u javnoj svojini

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
KOMISIJA ZA DAVANJE  ZAKUP,OTUĐENJE I PRIBAVLJANJE
NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU  OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 46-52/2014-05
Dana: 13.10.2014.godine
Bački Petrovac 

                   Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac-Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu  Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 3. Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavljanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavljanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 4/14) i Zaključka Opštinskog Veća br.016-4/3-2014 od 08.09.2014. godine, dana 13.10.2014.godine, raspisuje

 

O g l a s

Za davanje u zakup poslovnih prostorija u javnoj svojini

  opštine Bački Petrovac, korisnika mesne zajednice Maglić, prikupljanjem pismenih ponuda

 

1. Raspisuje se Oglas za davanje u zakup poslovnih prostorija koje su u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac-korisnika Mesne zajednice Maglić, prikupljanjem pismenih ponuda. Poslovne prostorije se daju u zakup po tržišnim uslovima:

 

Opis i adresa poslovnih prostorija

 

Podaci o nepokretnosti iz javnih knjiga o nepokretnostima

Namena poslovnih prostorija

Površina poslovnih prostorija koje se izdaju u zakup

 

 

Početna mesečna visina zakupnine za posl.prost.

1.Veliki hol Doma kulture sa sanitarnim čvorom i priručnim magacinom i deo platoa ispred Doma kulture, u Magliću, ul. Maršala Tita 46

 Dom kulture - sagrađ. na parc. 924 u k.o. Maglić ul. Maršala Tita 46, upisan u Listu nepokretnosti 1444

Obavljanje ugostiteljske delatnosti  (za potrebe „kafića“)

190 m2 površina kafića i 100 m2 površina platoa za potrebe letnje bašte

 

170 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate                    

2.Poslovni prostor pekara sa magacinom i sanitarnim čvorom i dvorišni prostor u Magliću,ul. Svetozara Markovića 46

Pekara upisana u List nepokretnosti br.1460, parc. br. 757 u k.o. Maglić, ul.Svetozara Markovića 46

Obavljanje pekarske delatnosti

170 m2 površina pekare sa sanit . čvorom i 123 m2 površina dvorišnog prostora

 

150 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate                    

 

Poslovne prostorije pod red. br. 1. se daju u zakup za obavljanje ugostiteljske delatnosti a poslovne prostorije pod red. br. 2. za obavljanje pekarske delatnosti.

 

2. Rok trajanja zakupa je 5   godina, sa mogućnošću produženja zakupa.

    Nakon potpisivanja ugovora o zakupu zakupac je u obavezi da u roku od 30 dana poslovni prostor stavi u funkciju.

 

3. Uvid u dokumentaciju: Položaj i skica poslovnih prostorija koje se daju u zakup putem ovog oglasa, akt o vlasništvu, može se izvršiti u Mesnoj zajednici Maglić, Opština Bački Petrovac, u zgradi mesne zajednice Maglić, ul. Maršala Tita  br.46.  , svakog radnog dana od 8,oo do 12,oo časova. Kontakt osoba: Mile Nišić, telefon:  021/785-188.

 

4. Ponuđeni iznos zakupnine  mora biti izražen u evrima i mora biti veći od početnog iznosa iz javnog oglasa. Plaćanje se vrši mesečno, do 5-tog u mesecu za prethodni mesec .

 

5. Za učešće u postupku prikupljanja ponuda putem ovog oglasa se utvrđuje depozit u iznosu od  20% od ponuđene zakupnine.

 

6. Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača:

 

1. Poslovne prostorije Velikog hola Doma kulture sa ostalim pratećim objektima će dobiti u zakup ponuđač koji ponudi najveći iznos mesečne  zakupnine i koji ponudi investiciono ulaganje na zameni portala i ulaznih vrata ALU- profilima: petokomorni ALU profil sa termo prekidom zastakljen termoizolacionim staklom 4+12+4 sa argonom, u prvoj godini korišćenja prostorija. Od uloženog investicionog ulaganja 50% vrednosti investicije je na teret korisnika a ostalih 50% se umanjuje od utvrđene visine zakupa poslovnog prostora. Saglasnost na ponuđenu vrednost investicionog ulaganja daje Savet Mesne Zajednice Maglić.

 

2. Poslovni prostor pekara sa pratećim objektima i posl. prostorom će dobiti u zakup ponuđač koji ponudi najveći iznos mesečne zakupnine.

 

3. Da ponuđači imaju najmanje 5 godina iskustva u obavljanju delatnosti ugostiteljstva, odnosno pekarstva.

 

Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine i istu visinu investicionog ulaganja na zameni portala i vrata,  Komisija zadržava pravo da izbor najpovoljnijeg ponuđača izvrši po slobodnom uverenju.

 

7. Učesnici u postupku prikupljanja ponuda mogu biti pravna i fizička lica, koja su izmirila lokalne poreske obaveze prema budžetu Opštine Bački Petrovac.

 

8.  Ponuda mora da sadrži:

1.      za fizička lica: ime i prezime, JMBG i adresu stanovanja

2.      za preduzetnike i pravna lica: poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat.

3.      ponuđeni iznos zakupnine, koji mora biti izražen u evrima i mora biti veći od početnog iznosa iz javnog oglasa.

 

9.  Uz ponudu se dostavlja:

     1. dokaz o uplaćenom depozitu u vsini od 20% od ponuđene zakupnine  koji se uplaćuje na žiro   račun: 840-742152843-59 poziv na broj   97  59-207  Prihodi od zakupnine poslovnog prostora u korist nivoa opštine,      

2.      uredno ovlašćenje za zastupanje,

3.      fotokopija lične karte za fizička lica,

4.      rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar,

5.      dokaz da je ponuđač izmirio lokalne poreske obaveze prema budžetu Opštine Bački Petrovac, i budžetu Opštine u kojoj ima sedište firme,

6.      Potvrdu banke da ponuđač nije u blokadi zadnjih mesec dana.

 

 

 10. Adresa za dostavljanje ponude: Učesnik u postupku svoju ponudu dostavlja u

 zatvorenoj koverti sa naznakom da se radi o  ponudi za davanje u zakup poslovnih prostorija u MZ Maglić i vidnom napomenom „ NE OTVARATI. Ponuda se šalje poštom preporučeno, a može se predati i u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac na prizemlju zgrade sedišta Opštine Bački Petrovac u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova broj 6. na šalteru pisarnice, sa naznakom za Komisiju za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu  Opštine Bački Petrovac“

 

11. Rok za podnošenje ponude: je 15  dana od dana oglašavanja, do 14:00 časova.

         Neblagovremena , odnosno neuredna ponuda će se odbaciti.

 

12. Otvaranje prispelih ponuda na oglas je 30. oktobra 2014.godine , u Maloj sali zgrade opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, sa početkom u 13,00 časova, uz prisustvovanje prijavljenih na oglas.

Postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela bar jedna uredna i blagovremena ponuda.

 

13. Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku prikupljanja pismenih ponuda: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos zakupnine se uplaćeni depozit zadržava do potpisivanja ugovora. Učesniku u  postupku koji ne ponudi najviši iznos zakupnine, depozit za učešće će se vratiti najkasnije u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda. Ponuđač -učesnik u postupku koji odustane od ponude, ili u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rešenja o davanju u zakup poslovnih prostorija ne pristupi  zaključenju  ugovora, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita .Ukoliko podnosilac prijave ne prihvati početnu visinu zakupnine, gubi pravo na vraćanje depozita.

14. Objavljivanje Oglasa: Oglas će se objaviti na SAJT-u Opštine Bački Petrovac dana 13.10. 2014. godine.

 

 

                                                                                   PREDSEDNIK KOMISIJE  

                                                                                          Miroslav Čeman

 

 

Tekst oglasa preuzmite ovde.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика