Oglas za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine, parcele u bloku ”Sejke

O G L A S

ZA OTUĐENJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE

  OPŠTINE BAČKI PETROVAC PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA  

1.Raspisuje se Oglas za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljištea iz javne svojine, parcele u bloku ”Sejke” k.o. Bački Petrovac, namenjene za porodično stanovanje, prikupljanjem pismenih ponuda. Građevinsko zemljište se otuđuje po tržišnim uslovima:

Parc.br.

 

Zknj.ul.br.

Adresa parcele

Površina parcela

 

Cena po m2

Početna cena

6359/7

 

10308 k.o. Bački Petrovac

Hontianska 22, B.Petrovac

07ari 68m2

1.363,oo dinara/m2

1.046.807,04 dinara

6360/11

 

10308 k.o. Bački Petrovac

Novohradska 21 , B.Petrovac

07ari 68m2

1363,03 dinara/m2

1.046.807,04

dinara

Građevinsko zemljište otuđuje se  kao komunalno opremljeno.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
KOMISIJA ZA DAVANJE  ZAKUP,OTUĐENJE I PRIBAVLJANJE
NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU  OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 46-43/2014-05
Dana: 25. 07.2014.godine
Bački Petrovac 

                   Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac-Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu  Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 3. Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribaljanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavljanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 4/14) i člana 3. Odluke o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Bački Petrovac ( „Službeni list Opštine Bački Petrovac“ broj 6/14), dana 25. 07. 2014..godine, raspisuje

O G L A S

ZA OTUĐENJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE

  OPŠTINE BAČKI PETROVAC PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA 

 

1.Raspisuje se Oglas za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljištea iz javne svojine, parcele u bloku ”Sejke” k.o. Bački Petrovac, namenjene za porodično stanovanje, prikupljanjem pismenih ponuda. Građevinsko zemljište se otuđuje po tržišnim uslovima:

Parc.br.

 

Zknj.ul.br.

Adresa parcele

Površina parcela

 

Cena po m2

Početna cena

6359/7

 

10308 k.o. Bački Petrovac

Hontianska 22, B.Petrovac

07ari 68m2

1.363,oo dinara/m2

1.046.807,04 dinara

6360/11

 

10308 k.o. Bački Petrovac

Novohradska 21 , B.Petrovac

07ari 68m2

1363,03 dinara/m2

1.046.807,04

dinara

Građevinsko zemljište otuđuje se  kao komunalno opremljeno.

2. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela, akt o vlasništvu, koje su predmet otuđenja, može se izvršiti u Direkciji za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, u zgradi Opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, svakog radnog dana od 8,oo do 12,oo časova. Kontakt osoba: Ana Kovačević Kunčak, telefon:  021/780-378, lokal 8.

3. Ponuđeni iznos cene za otuđeno  građevinsko  zemljište mora biti izražen u dinarskom iznosu i mora biti veći od početnog iznosa iz javnog oglasa. Plaćanje se vrši odjednom, u roku od osam dana od dana potpisivanja Ugovora o pribavljanju građevinskog zemljišta u svojinu.

4. Za učešće u postupku otuđenja se utvrđuje depozit u iznosu od 20% od početne cene neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini, odnosno u iznosu od 209.361,41 dinara.

5. Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača: Neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini se otuđuje učesniku koji je ponudio najvišu cenu za otuđenje zemljišta.U slučaju da dva ili više ponuđača ponude isti iznos sprovešće se javno nadmetanje između njih, odmah nakon otvaranja ponuda.

6. Učesnici u postupku prikupljanja ponuda mogu biti pravna i fizička lica, koji su redovno izmirili obaveze prema budžetu Opštine Bački Petrovac.

7.  Ponuda mora da sadrži:

1.      za fizička lica: ime i prezime, JMBG i adresu stanovanja

2.      za preduzetnike i pravna lica: poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat.

3.      ponuđeni iznos cene za otuđenje zemljišta, za svaku parcelu posebno, koji mora biti izražen u dinarskom iznosu i mora biti veći od početnog iznosa iz javnog oglasa.

8.  Uz ponudu se dostavlja:

     1. dokaz o uplaćenom depozitu u vsini 20% od početne cene koji se uplaćuje na žiro   račun: 840-742153843-66 poziv na broj   97  59-207  Prihodi od naknade za otuđenja  građevinskog zemljišta u korist nivoa opštine,     

2.      uredno ovlašćenje za zastupanje,

3.      fotokopija lične karte za fizička lica,

4.      rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar.

5.      Dokaz da je ponuđač izmorio lokalne poreske obaveze preme budžetu Opštine Bački Petrovac.

  9. Adresa za dostavljanje ponude: Učesnik u postupku svoju ponudu dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom da se radi o  ponudi za pribavljanje građevinskog zemljišta i vidnom napomenom „ NE OTVARATI. Ponuda se šalje poštom preporučeno, a može se predati i u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac na prizemlju zgrade sedišta Opštine Bački Petrovac u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova broj 6. na šalteru pisarnice, sa naznakom za Komisiju za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu  Opštine Bački Petrovac“ 

10. Rok za podnošenje ponude: je 30 dana od dana oglašavanja, do 14:00 časova.

         Neblagovremena , odnosno neuredna ponuda će se odbaciti.

11. Otvaranje prispelih ponuda na oglas je 26. avgusta 2014. godine, u Maloj sali zgrade opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, sa početkom u 13:00 časova, uz prisustvovanje prijavljenih na oglas.

Postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela bar jedna uredna i blagovremena ponuda.

12. Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku prikupljanja pismenih ponuda: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos cene za otuđenje neizgrađenog zemljišta zadržava se uplaćeni depozit do potpisivanja ugovora. Učesniku u  postupku koji ne ponudi najviši iznos cene, depozit za učešće će se vratiti najkasnije u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda.Ponuđač -učesnik u postupku koji ne uplati kupoprodajnu cenu u roku utvrđenom oglasom, ili u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rešenja o pribavljanju građevinskog zemljišta u svojinu ne pristupi  zaključenju  ugovora, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

13. Objavljivanje oglasa: Oglas će se objaviti na SAJ-tu Opštine Bački Petrovac dana 25.jula 2014. godine i u dnevnom listu „Dnevnik“.

 

                                                                                   PREDSEDNIK KOMISIJE  

                                                                                          Miroslav Čeman

 

 Tekst oglasa možete preuzeti i ovde.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика