Oglas za prijem radnika na određeno radno vreme

 Na osnovu člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 12/2008 i 5/2009) načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac raspisuje

OGLAS
Za prijem radnika na određeno radno vreme

Na radno mesto:
Administrativno - tehnički poslovi i poslovi protokola
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA
N A Č E L N I K
Broj: 016-2/70-2013
Dana: 16. avgusta 2013. godine
Bački Petrovac
 
 Na osnovu člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 12/2008 i 5/2009) načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac raspisuje

O G L A S
Za prijem radnika na određeno radno vreme

Na radno mesto:
Administrativno - tehnički poslovi i poslovi protokola

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:
1. da je punoletan državljanin Republike Srbije,
2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
3. da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,
4. da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o sistematizaciji
Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mesta:
- srednje obrazovanje opšteg ili pravnog smera,
- položen državni stručni ispit
- najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
- vladanje slovačkim jezikom, te poznavanje engleskog jezika.

Na predmetno radno mesto vrši se prijem radnika u radni odnos na određeno vreme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, odnosno odsustva sa rada radi nege deteta.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

 Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova iz oglasa podnose se Opštinskoj upravi opštine Bački Petrovac, načelniku Opštinske uprave, na adresu:
Bački Petrovac, ul. Kolarova br.6

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 N A Č E L N I K
 OPŠTINSKE UPRAVE dipl.prav.Vladislav Tarnoci

Budi popisivac

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика