Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara

Poziv
za podnošenje ponuda u postupku
javne nabavke male vrednosti  dobara:
Nabavka i montaža hidromašinske i elektro opreme za CS-5 u sastavu kanalizacione mreže otpadnih voda u Mesnoj zajednici Maglić
broj JNMV: 404-8/2013-05

NARUČILAC: RS, APV, OPŠTINA BAČKI PETROVAC, OPŠTINSKA UPRAVA 
matični broj:08127808, PIB:101270637

VRSTA POSTUPKA: postupak javne nabavke male vrednosti

PREDMET NABAVKE:  Nabavka i montaža hidromašinske i elektro opreme za  
CS-5 u sastavu kanalizacione mreže otpadnih voda u Mesnoj zajednici Maglić,

KRITERIJUMI I ELEMENTI ZA IZBOR NAJPOVOLjNIJE PONUDE:
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.
PRIPREMA I DOSTAVA PONUDA: Zainteresovani ponuđači pripremaju i dostavljaju 
svoje ponude u skladu sa Konkursnom  dokumentacijom i ovim pozivom i moraju ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke. 

USLOVI ZA UČESTVOVANJE U POSTUPKU:
 U postupku mogu da učestvuju ponuđači  koji ispunjavaju obavezne uslove utvrđene članom 75. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenost uslova dokazuju originalom ili fotokopijom originalnih dokumenata ili potpisanom izjavom o ispunjenosti uslova ( prema članu 77. stav 4. Zakona), na način kako je to traženo u Konkursnoj dokumentaciji (Uputstvo ponuđačima).

UVID I PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE: 
Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid i preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana  u poslovnim prostorijama Naručioca, na naznačenoj adresi, Bački Petrovac, Kolarova 6., u vremenu od 09 do 15 sati. Konkursna dokumentacija može ponuđačima biti dostavljena i elektronskim putem. Takođe, konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu Uprave za javne nabavke kao i na Internet adresi : www.backipetrovac.rs
Komunikacija u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima odvija se pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom, shodno članu 20. Zakona o javnim nabavkama.

VREME I MESTO PODNOŠENJA PONUDA:
Ponude se podnose do 12.12.2013. godine, poštom, na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 Bački Petrovac, Kolarova 6. sa naznakom ,,Ponuda za javnu nabavku dobara –  nabavka i ugradnja hidromašinske i elektro opreme na crpnoj stanici broj 5. (CS-5) u sastavu kanalizacione mreže otpadnih voda u Mesnoj zajednici Maglić do lokacije koju investitor određuje u naselju Maglić, JN br 404-8/2013-05 - NE OTVARATI”, ili predajom u pisarnici, radnim danima od 08 do 14 časova, odnosno, do 14 časova poslednjeg dana roka bez obzira na način dostavljanja. 
 Na poleđini koverte obavezno navesti: naziv, sedište i adresu ponuđača, ovlašćeno lice za kontakt i telefon zbog identifikacije prilikom javnog otvaranja ponuda.
Neblagovremene ponude neće biti razmatrane i neotvorene biće vraćene ponuđačima.

VREME I MESTO OTVARANJA PONUDA
Javno otvaranje ponuda obaviće Komisija 12.12.2013. godine u 15 časova u prostorijama Opštinske uprave, Bački Petrovac, Kolarova 6. prvi sprat, mala sala.
Javnom otvaranju ponuda može prisustvovati predstavnik ponuđača sa urednim punomoćjem, koje predaje prilikom dolaska. Punomoćje se smatra urednim  ako je potpisano od strane odgovornog lica i overeno pečatom ponuđača.

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI UGOVORA:
Odluka o dodeli  ugovora biće doneta u roku od  7 dana od dana   otvaranja ponuda, o 
čemu će ponuđači biti pismeno obavešteni u roku od tri dana od njenog donošenja.

Naručilac zadržava pravo da izabere jednog ponuđača zavisno od povoljnosti ponude ili da odustane od izbora ako ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije.

 DODATNE INFORMACIJE I OBJAŠNJENJA -  u vezi sa konkursnom dokumentacijom  mogu se dobiti isključivo pisanim putem na adresu naručioca:Opštinska uprava, Komisija za javne nabavke, Bački Petrovac, Kolarova 6., kontakt osoba: Boško Bogunović, broj faksa: 021/780-571, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 

word.gif Konkursna dokumentacija

 
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика