Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih finansiranju delatnosti NVO

Sredstva budžeta opštine Bački Petrovac za 2013. godinu namenjena finansiranju delatnosti NVO iz razdela 3. glava 20. pozicija 156. ekonomska klasifikacija 481 – Donacije i transferi u iznosu od 3.700.000 dinara raspoređuju se na sledeći način:
1. za obavljanje redovne delatnosti (troškovi telefona, el.energije, grejanja, internet, kanc.materijal, itd)) organizacijama se raspoređuju sledeća sredstva:

Na osnovu člana 34. tačka 1. i 2. Statuta opštine Bački Petrovac («Službeni list opštine Bački Petrovac» br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), člana 15. Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2013. godinu («Službeni list opštine Bački Petrovac» br. 17/2012), Pravilnika o kriterijumima i merilima za finansiranje delatnosti NVO u opštini Bački Petrovac, Opštinsko veće  d o n o s i

 

R  E  Š  E  N  J  E

O RASPODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMENJENIH FINANSIRANJU DELATNOSTI  NVO

 

Član 1.

                Sredstva budžeta opštine Bački Petrovac za 2013. godinu namenjena finansiranju delatnosti NVO iz razdela 3. glava 20. pozicija 156. ekonomska klasifikacija 481 - Donacije i transferi u iznosu od 3.700.000 dinara raspoređuju se na sledeći način:

 

1.       za obavljanje redovne delatnosti (troškovi telefona, el.energije, grejanja, internet, kanc.materijal, itd)) organizacijama se raspoređuju sledeća sredstva:

                                                                                                                                           

1.

OPŠT.UDRUŽENJE PENZIONERA

B.Petrovac

50.000

2.

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO

B.Petrovac

75.000

3.

UDRUŽENJE LOVACA „PETROVEC"

B.Petrovac

50.000

4.

LOVAČKO DRUŠTVO

B.Petrovac

50.000

5.

LOVAČKO DRUŠTVO

Gložan

50.000

6.

LOVAČKO DRUŠTVO

Maglić

50.000

7.

LOVAČKO DRUŠTVO

Kulpin

50.000

8.

UDRUŽENJE ŽENA

B.Petrovac

50.000

9.

UDRUŽENJE ŽENA

Kulpin

30.000

10.

UDRUŽENJE ŽENA

Gložan

30.000

11.

UDRUŽENJE ŽENA

Maglić

30.000

12.

UDRUŽENJE LIKOVNIH UMETNIKA

B. Petrovac

30.000

13.

OMLADINSKO UDRUŽENJE E.Y.B.L.

B.Petrovac

50.000

14.

OMLADINSKO UDRUŽENJE „IDEAL"

Gložan

30.000

15.

RADIO AMATERI

B.Petrovac

50.000

16.

KAMERNI HOR „MUSICA VIVA"

B.Petrovac

30.000

17.

ODGAJIVAČI SITNIH ŽIVOTINJA

B.Petrovac

50.000

18.

UDRUŽENJE PČELARA

B.Petrovac

15.000

19.

FILATELISTI

B.Petrovac

15.000

20.

KLUB KULPINČANA

Kulpin

30.000

21.

UDRUŽENJE ČIRIKLI

B.Petrovac

30.000

22.

ZLATNI ZANATI

B.Petrovac

15.000

23.

UDRUŽENJE DIJABETIČARA

B.Petrovac

30.000

24.

UDRUŽENJE YMKA

B.Petrovac

30.000

25.

UDRUŽENJE EKOLOGA „EKOS"

Gložan

30.000

26.

ZELENI KRUG

Gložan

40.000

27.

UDRUŽENJE VASPITAČA PROSVETNIH RADNIKA SLOVAKA VOJVODINE

B. Petrovac

30.000

28.

ASOCIJACIJA SLOVAČKIH PEDAGOGA

 

30.000

29.

PETROVILAGE

B. Petrovac

30.000

30.

NOVI KONKURS

 

450.000

 

 

Ukupno:

1.530.000

2.      za određene namene organizacijama se raspoređuju sledeća sredstva:

 

Naziv organizacije

Sedište

Namena sredstava

iznos

Opšt.udruž.penzionera

B.Petrovac

Izgradnja, dogradnja, sanacija, adaptacija, opremanje

100.000

Dobrov.vatrog.društvo

B.Petrovac

Izgradnja, dogradnja, sanacija, adaptacija, opremanje

100.000

Lovačko društvo

B.Petrovac

Izgradnja, dogradnja, sanacija, adaptacija, opremanje

200.000

Lovačko društvo

Kulpin

Izgradnja, dogradnja, sanacija, adaptacija, opremanje

100.000

Lovačko društvo

Gložan

Izgradnja, dogradnja, sanacija, adaptacija, opremanje

100.000

Lovačko društvo

Maglić

Izgradnja, dogradnja, sanacija, adaptacija, opremanje

100.000

Oml.udruženje E.Y.B.L.

B.Petrovac

Izgradnja, dogradnja, sanacija, adaptacija, opremanje

30.000

Oml.udruženje „IDEAL"

Gložan

Izgradnja, dogradnja, sanacija, adaptacija, opremanje

30.000

Novi konkurs

 

 

760.000

 

 

Ukupno:

1.520.000

 

3.       po posebnom rešenju Predsednika opštine:..............................................       650.000

 

Član 2.

 

                Dinamiku raspodele sredstava iz člana 1. ovog rešenja odrediće rukovodilac Odelenja za budžet, finansije i poresku administraciju uz dogovor sa udruženjima, a na osnovu plana raspodele sredstava budžeta Opštine.

Član 3.

 

                O realizaciji ovog rešenja staraće se Odelenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Bački Petrovac.

 

Član 4.

 

                Ovo rešenje objaviti u «Službenom listu opštine Bački Petrovac».

 

 

Republika Srbija

Autonomna pokrajina Vojvodina

OPŠTINA BAČKI PETROVAC

OPŠTINSKO VEĆE

                                                                                                             

 Predsednik Opštine  Pavel Marčok

Broj: 016-04/115-2013

Datum:   24.04.2013                                                                                                      

Bački Petrovac                   

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика