Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 016-4/73-2018
Dana: 15.03.2018. godine
Bački Petrovac

Na osnovu čl. 34. Odluke o Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 12/2012) i čl. 87. t. 8. Statuta Opštine Bački Petrovac – prečišćeni tekst („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014), povodom razmatranja predloga zaklјučka o poništavanju Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2018. godini, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, na svojoj 45. sednici, održanoj dana 15.03.2018. godine, jednoglasno je donelo sledeći

 

Z A K Lj U Č A K

 

P o n i š t a v a  s e  Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2018. godini, br. 016-4/34-2018 od 2.03.2018. godine, objavlјen na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac dana 09.03.2018. godine i u nedelјnom listu ,,Hlas Ljudu“ dana 10.03.2018. godine, zbog formalnih i materijalnih nedostataka

 

PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

   Srđan Simić

 

 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize