Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2015. godini

Na osnovu člana 6. i 15. Statuta Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede i Programa rada i finansijskog plana Fonda za 2015. godinu, Savet Fonda

raspisuje

KONKURS

za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2015. godini

         

 Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku kvalitetne teladi za tov  u 2015 godini.

 Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -  fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

    Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

- maksimalan iznos kredita 15.000 evra,

- Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 5.000 evra,

- rok otplate 15 meseci,

- korisnik kredita se obavezuje da celokupan iznos vrati jednokratno nakon isteka kredita

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita  registrovanom dobavljaču kvalitetne teladi za tov koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu:  www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

- originalni predračun registrovanog dobavljača kvalitetne teladi za tov iskazanom у динарском износу (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

- original vlasničkog lista za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u tri puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;

- izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava za 2014. godinu – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;

- uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, na stariju od 30 dana (za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu)

- fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

- kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

        Konkurs je otvoren od 15. februara 2015. do16. marta 2015. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

sa naznakom " Za konkurs"

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Tekst konkursa preuzmite ovde.

Prijavu za konkurs preuzmite ovde.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика