Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2015

Na osnovu člana 6. i 15. Statuta Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede i Programa rada i finansijskog plana Fonda za  2015. godinu, Savet Fonda Raspisuje

KONKURS

za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne)  u poljoprivredi u 2015. godini

 Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih zanabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne).            

 Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

  • Kreditiraće se nabavka pogonske i priključne mehanizacije
  • Maksimalan iznos kredita 20.000 evra
  • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
  • Za pogonske mašine grejs period u trajanju od 6 meseci uz učešće od 20%, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
  • Za priključne mašine grejs period u trajanju od od 6 meseci, bez učešća, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
  • rok otplate kredita 60 meseci,
  • otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču mehanizacije koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača mehanizacije i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom kao i učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

- originalni predračun sa specifikacijom mehanizacije iskazanom u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

- original vlasničkog lista za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;

- kao instrument obezbeđenja kod pogonskih mašina može biti i sama mašina koja je predmet kupovine

- izvod iz regitstra poljoprivrednih gazdinstava za 2014. godinu – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;

- uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, na starije od 30 dana (za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom  zemljištu)

- fotokopija lične karte ( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu)

- kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

        Konkurs je otvoren od 15.februara 2015. godine do 16. marta 2015. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom " Za konkurs"
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика