Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2015. godini

Na osnovu člana 6. i 15. Statuta Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede i Programa rada i finansijskog plana Fonda za 2015. godinu, Savet Fonda raspisuje

KONKURS

za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2015. godini

 Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima.

 Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -  fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

 Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

- maksimalan iznos kredita 15.000 evra,
- Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
- rok otplate 36 meseci,
- grejs period traje 12 meseci i uključuje se u rok otplate, za vreme grejs perioda  obračunava se interkalarna kamata,
- otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata),

Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2015. godini;

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Ukoliko Korisnik sredstava u toku perioda otplate kredita zaključi ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoporivredu, vodoprivredu i šumarstvo za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru, obavezan je da u roku od 15 dana od dana prijema sredstava od strane Sekretarijata izvrši prevremenu otplatu kredita ili dela kredita u iznosu koji je jednak iznosu bespovratnih sredstava dobijenih od strane Sekretarijata. Fond neće obračunavati i naplaćivati penale i kazne za prevremenu otplatu.

Prioritet u dodeli  kredita imaće učesnici konkursa sa predračunom za izradu gotovog plastenika kao i učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu,  opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu:  www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

- originalni predračun sa specifikacijom opreme исказан у динарском износу (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

- original vlasničkog lista za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u dva puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;

- izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava za 2014. godinu – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;

- uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);

- fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

- kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

        Konkurs je otvoren od 15. februara 2015. do16. marta 2015. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

sa naznakom " Za konkurs"

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика