Oglas o izlaganju plana generalne regulacije naselja Gložan na javni uvid

Na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US i 98/2013 - odluka US) i člana 63. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata (“Sl. glasnik RS“, br.31/2010, 69/2010 i 16/2011), Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove, Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, 

o b j a v l j u j e :

Oglas o izlaganju plana generalne regulacije naselja Gložan na javni uvid

Javni uvid traje od 10.12.2014. godine do 08.01.2015. godine od 10,00 do 12,00 časova.

Nacrt plana se izlaže u kancelariji broj 9, Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova br.6.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe na izloženi planski dokument u toku trajanja javnog uvida, isključivo u pisanom obliku. Pismene primedbe i sugestije zainteresovana lica dostavljaju nadležnom Odeljenju putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Bački Petrovac (Uslužni centar, šalter br.1).

Javna sednica Komisije za planove za opštinu Bački Petrovac biće održana dana 20.01.2015. godine, u 10,00 časova, u maloj sali Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova br.6.


Odeljenje za privredu, urbanizam,
komunalno stambene i inspekcijske poslove
Opštinske uprave opštine Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика