Oglas za otuđenјe nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac prikupljanјem pismenih ponuda

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
KOMISIJA ZA DAVANјE  ZAKUP,OTUĐENјE I PRIBAVLjANјE
NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU  OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 46-20 / 2016-05
Dana: 25. 07.2016.godine
Bački Petrovac

 Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac-Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu  Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 3. Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavlјanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 4/14) i člana 3. Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac ( „Službeni list Opštine Bački Petrovac“ broj 13/16), dana 25. 07. 2016.godine, raspisuje

O G L A S

ZA OTUĐENјE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE

  OPŠTINE BAČKI PETROVAC PRIKUPLjANјEM PISMENIH PONUDA

 

1. Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine, prikuplјanjem pismenih ponuda, po tržišnim uslovima, i to sledećih nepokretnosti:

Red.br.

 

Podaci o nepokretnosti iz javnih knjiga o nepokretnostima

Adresa nepokretnosti Površina nepokretnosti koja se otuđuje Početna cena
1.

Dvosoban stan br.9 na drugom spratu koji se sastoji od prostorija označenih br 1-7 u površini od 57,49  m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br 8 u površini od 6,25 m2 u dvospratnoj stambenoj zgradi u ul. 14. VUSB br 7-9  upisan u zknj ul br 7048/9  KO Bački Petrovac sagr na parc br

1861,

Bački Petrovac,

ul.14.VUSB br.7-9

57,49 m2 21.417 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursuNBS na dan uplate+PDV
2.

Dvosoban stan  br. 10 na drugom spratu koji se sastoji od prostorija označenih br 1-7 u površini od 53,65 m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br 11 u površini od 5,20 m2 u dvospratnoj stambenoj zgradi u ul 14. VUSB br 7-9 upisan u zknj ul br 7048/10 KO Bački Petrovac sagr na parc br 1861,

Bački Petrovac,

ul.14.VUSB br.7-9

53,65 m2 19.986 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursuNBS na dan uplate+PDV
3.

Dvosoban stan  br. 11  na drugom spratu koji se sastoji od prostorija označenih br 1-7 u površini od 57,49 m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br 19 u površini od 6,25 m2 u dvospratnoj stambenoj zgradi u ul 14. VUSB br 7-9 upisan u zknj ul br 7048/11 KO Bački Petrovac sagr na parc br 1861,

Bački Petrovac,

ul.14.VUSB br.7-9

57,49 m2 21.417 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursuNBS na dan uplate+PDV
4.

Jednosoban stan br 4 na prvom  spratu  sa ulaza 2 koji se sastoji od prostorija označenih br 1-3 u površini od 24,93 m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br 9 u površini od 5,23 m2 u  stambenoj zgradi u ul 14. VUSB br 3 upisan u zknj ul br 4425/12 KO Bački Petrovac sagr na parc br 1863,

Bački Petrovac,

ul.14.VUSB, br.3

24,93 m2 9.287  evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursuNBS na dan uplate+PDV
5.

Dvosoban stan br 6  u prizemlјu   sa ulaza 2 koji se sastoji od prostorija označenih br 1-8 u površini od 55,74 m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br 2 u površini od 15,14 m2 u  stambenoj zgradi u ul 14. VUSB br 3 upisan u zknj ul br 4425/7 KO Bački Petrovac sagr na parc br 1863,

Bački Petrovac,

ul.14.VUSB, br.3

55,74 m2 20.765  evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursuNBS na dan uplate+PDV
6.

Dvosoban stan  br. 1 na prvom spratu  u površini od 60,71 m2  u dvospratnoj stambenoj zgradi u Bačkom Petrovcu ul.  Masarikova 12 ,  sa pripadajućom prostorijom-ostavom u pomoćnom objektu u dvorištu, upisan u zknj ul br 9649/2 KO Bački Petrovac sagr na parc br 827,

Bački Petrovac,

ul.Masarikova, br.12

60,71 m2 22.616  evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursuNBS na dan uplate+PDV
7.

Trosoban stan br. 2 u prizemlјu u površini 70,67 m2 sa pripadajućom prostorijom- ostavom u  dvorištu  u Kulpinu ul. Maršala Tita br.105,  ( stan nije uknjižen),

Kulpin,

ul.Maršala Tita br.105

70.67 m2 15.874  evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursuNBS na dan uplate+PDV
8.

Poslovni prostor br.2 BERBERNICA koji se nalazi u suterenu, ulazu 1, korisne površine 21m2, sobnosti 0.1, u Magliću, ul I.L. Ribara , koji je upisan kao poseban deo zgrade broj 2, izgrađene na k.p. br. 1033/1, upisan u listu nepokretnosti br.955 k.o. Maglić,

Maglić,

ul.I.L.Ribara

21 m2 6.714  evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursuNBS na dan uplate+PDV
9.

Poslovni prostor –Ostale zgrade br.1,  površine u gabaritu 170 m2, građevinske površine 170 m2, u Magliću, ul Svetozara Markovića , izgrađenoj na k.p. br. 757, upisan u listu nepokretnosti br.1460 k.o. Maglić,

Maglić, ul.Svetozara Markovića

170 m2 54.354  evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursuNBS na dan uplate+PDV
10.

Etažni deo poslovno stambene zgrade u Kulpinu,ul. M. Tita br. 73 , sagrađen na parc.br. 490 u prizemlјu označen kao poslovni prostor koji se sastoji od prostorija označenih br. 1-5 u površini 62,55 m2 i to prostorije 1 prodavnica, 2 prodavnica, 3 magazin, 4 garderoba, 5 vc, upisano u zknj ul br 2129/1 k.o. Kulpin .

Kulpin,

ul.Maršala Tita br.73

62,55 m2 20.000  evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursuNBS na dan uplate+PDV

 

2. Uvid u dokumentaciju: grafički pregled nepokretnosti, akt o vlasništvu, kao i pregled nepokretnosti koje su predmet otuđenja, može se izvršiti u Direkciji za građevinsko zemlјište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, u zgradi Opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, svakog radnog dana od 8,oo do 12,oo časova. Kontakt osoba: Ana Kovačević Kunčak, telefon:  021/780-378, lokal 8.

3. Ponuđeni iznos cene za otuđenu  nepokretnost mora biti izražen u evrima  i mora biti veći od početnog iznosa iz javnog oglasa. Plaćanje se vrši odjednom, u roku od osam dana od dana potpisivanja Ugovora o pribavlјanju nepokretnosti u svojinu.

4. Za učešće u postupku otuđenja se utvrđuje depozit u iznosu od 20% od početne cene nepokretnosti u javnoj svojini, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate.

5. Kriterijumi za izbor najpovolјnijeg ponuđača: Nepokretnost u javnoj svojini se otuđuje učesniku koji je ponudio najvišu cenu za otuđenje nepokretnosti.U slučaju da dva ili više ponuđača ponude isti iznos sprovešće se javno nadmetanje između njih, odmah nakon otvaranja ponuda.

6. Učesnici u postupku prikuplјanja ponuda mogu biti pravna i fizička lica, koji su redovno izmirili obaveze prema budžetu Opštine Bački Petrovac.

7.  Ponuda mora da sadrži:

  1. za fizička lica: ime i prezime, JMBG i adresu stanovanja
  2. za preduzetnike i pravna lica: poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat.
  3. ponuđeni iznos cene za otuđenje nepokretnosti, za svaku nepokretnost posebno, koji mora biti izražen u evrima i mora biti veći od početnog iznosa iz javnog oglasa.

8.  Uz ponudu se dostavlјa:

1. dokaz o uplaćenom depozitu u visini 20% od početne cene koji se uplaćuje na žiro   račun: 840-776804-44 poziv na broj   97  59-207   Uplata depozita,

2. uredno ovlašćenje za zastupanje,

3. fotokopija lične karte za fizička lica,

4. rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar.

5. Dokaz da je ponuđač izmirio lokalne poreske obaveze preme budžetu Opštine Bački Petrovac.

9. Adresa za dostavlјanje ponude: Učesnik u postupku svoju ponudu dostavlјa u zatvorenoj koverti sa naznakom da se radi o  ponudi za pribavlјanje nepokretnosti iz javne svojine i vidnom napomenom „ NE OTVARATI. Ponuda se šalјe poštom preporučeno, a može se predati i u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac na prizemlјu zgrade sedišta Opštine Bački Petrovac u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova broj 6. na šalteru pisarnice, sa naznakom za Komisiju za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu  Opštine Bački Petrovac

10. Rok za podnošenje ponude: je 30 dana od dana oglašavanja, do 13:00 časova.

         Neblagovremena , odnosno nepotpuna ponuda će se odbaciti.

11. Otvaranje prispelih ponuda na oglas je 29. avgusta 2016. godine, u Maloj sali zgrade opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, sa početkom u 13:00 časova, uz prisustvovanje prijavlјenih na oglas.

Postupak prikuplјanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela bar jedna uredna i blagovremena ponuda.

12. Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku prikuplјanja pismenih ponuda: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos cene za otuđenje nepokretnosti zadržava se uplaćeni depozit do potpisivanja ugovora. Učesniku u  postupku koji ne ponudi najviši iznos cene, depozit za učešće će se vratiti najkasnije u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda. Ponuđač -učesnik u postupku koji ne uplati kupoprodajnu cenu u roku utvrđenom oglasom, ili u roku od 30 dana od dana dostavlјanja Rešenja o pribavlјanju nepokretnosti u svojinu ne pristupi  zaklјučenju  ugovora, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

13. Objavlјivanje oglasa: Oglas će se objaviti na Web-stranici Opštine Bački Petrovac dana 27.jula 2016. godine i u dnevnom listu „Dnevnik“.

 

                                                                                   PREDSEDNIK KOMISIJE  

                                                                                          Milan Anušjak s.r.

Budi popisivac

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика