Javni oglas za postavljanje Načelnika Opštinske Uprave Opštine Bački Petrovac

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Poslovni broj: 016-04/176 - 2015
Dana: 02.07. 2015. godine
Bački Petrovac

Na osnovu člana 56. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 129/2007 i 83/2014 – dr.zakon), člana 96. stav 1. Statuta Opštine Bački Petrovac ( „Službeni list Opštine Bački Petrovac“ broj 12/2014 – prečišćeni tekst), kao i člana 48. Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac ( „Službeni list Opštine Bački Petrovac“ broj 1/2009, 9/2010 i 8/2011) nakon razmatranja predloga Javnog oglasa za postavljanje načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac na svojoj 78 sednici održanoj dana 02.07.2015 godine jednoglasno donelo odluku da raspiše

 

JAVNI OGLAS

ZA POSTAVLJANJE NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC


I

Raspisuje se javni oglas za postavljanje načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac

II

Načelnik Opštinske uprave rukovodi opštinskom upravom kao jedinstvenim organom a postavlja ga opštinsko veće Opštine Bački Petrovac na period od 5 godina.

III

Za načelnika opštinske uprave može biti postavljeno lice, koje pored opštih uslova za rad u državnim organima utvrđenim u članu 6. Zakona o radnim odnosima u državnim organima ( da je državljanin Republike Srbije, da je punoletan, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da ima propisanu stručnu spremu, da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu) ispunjava i posebne uslove:
1) da ima završen pravni fakultet;
2) da ima položen ispit za rad u organima državne uprave;
3) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci;


IV

Uz prijavu na javni oglas podnose se sledeća pismena kao dokaz ispunjavanja gore navedenih uslova :

1) Uverenje o državljanstvu;
2) Izvod iz matične knjige rođenih ( dokaz kao činjenice punoletstva);
3) Lekarsko uverenje ( kao dokaz opšte zdravstvene sposobnosti );
4) Uverenje nadležnog osnovnog suda da protiv kandidata nije stavljen Zahtev za sprovođenje istrage, određenih istražnih radnji, nije podignuta optužnica ili optužni predlog za krivična dela za koja se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti ( kao dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu );
5) Diploma pravnog fakulteta;
6) Uverenje o položenom ispitu za rad u organima državne uprave;
7) U priloženom CV-u tačno navesti podatke o prethodnom zaposlenju i stečenom radnom iskustvu u struci.

V

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i na sajtu Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu Opština Bački Petrovac, ulica Kolarova broj 6., Bački Petrovac.
Za potrebne informacije se možete obratiti na telefon 780-378.

 

PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Pavel Marčok, prof.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика