Oglas za prijem radnika na određeno radno vreme

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA
N A Č E L N I K

Broj:  016-2/145-2015
Dana: 07.10.2015.godine
Bački Petrovac             

                Na osnovu člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 12/2008, 5/2009 i 1/2015) i člana 13. Pravilnika o uređivanju postupka popunjavanja radnih mesta Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac 8/2013), načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac raspisuje

OGLAS Za prijem radnika na određeno radno vreme

na period od šest meseci

Na radno mesto:

Poslovi iz oblasti boračko invalidske, zdravstvene i socijalne zaštite, poslovi zbrinjavanja izbeglica i poslovi iz oblasti rodne ravnopravnosti 

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:

  1. da je punoletan državljanin Republike Srbije,
  2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
  3. da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,
  4. da ispunjava druge uslove  utvrđene zakonom, drugim propisima  ili aktom o sistematizaciji
Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mesta
  1. Visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke u okviru obrazovno – naučnog polja Društveno – humanističkih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine,
  2. položen državni stručni ispit
  3. najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,

Na predmetno radno mesto vrši se prijem radnika u radni odnos na određeno vreme na period od šest meseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja  oglasa na sajtu Opštine Bački Petrovac.

                Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova iz oglasa podnose se

Opštinskoj upravi opštine Bački Petrovac, načelniku Opštinske uprave, na adresu:

Bački Petrovac, ul. Kolarova br.6

                Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                                                                                                                          N A Č E L N I K

                                                                                                                                                    OPŠTINSKE UPRAVE                                                                                                                                                Dipl.prav.Dušan Govorčin

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика