Oglas za prijem radnika na određeno radno vreme

OGLAS Za prijem radnika na određeno radno vreme na period od šest meseci, na radno mesto: 
Poslovi koordinatora Kancelarije za mlade

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA
N A Č E L N I K
Broj:      016-2/145-2015
Dana:    07.10.2015.godine
Bački Petrovac               

                Na osnovu člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 12/2008 i 5/2009) i člana 13. Pravilnika o uređivanju postupka popunjavanja radnih mesta Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac 8/2013), načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac raspisuje

 

OGLAS Za prijem radnika na određeno radno vreme

na period od šest meseci

Na radno mesto:

Poslovi koordinatora Kancelarije za mlade

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:

  1. da je punoletan državljanin Republike Srbije,
  2. da ima propisanu stručnu spremu,
  3.  da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta,
  4. da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mesta:

-          Visoko obrazovanje u okviru obrazovno – naučnog polja Društveno – humanističkih nauka na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije – bachelor, osnovne strukovne studije), odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju do tri godine društvenog smera,

-          položen državni stručni ispit

-          jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

-          vladanje slovačkim jezikom.

Na predmetno radno mesto vrši se prijem radnika u radni odnos na određeno vreme na period od  šest meseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Opštine Bački Petrovac.

                Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova iz oglasa podnose se

Opštinskoj upravi opštine Bački Petrovac, načelniku Opštinske uprave, na adresu:

Bački Petrovac, ul. Kolarova br.6

                Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                                                                                                                            N A Č E L N I K

                                                                                                                                                       OPŠTINSKE UPRAVE                                                                                                                                                                                                       Dipl.prav.Dušan Govorčin

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика