Oglas za prijem radnika na određeno radno vreme

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA
N A Č E L N I K
Broj:    016-2/145-2015
Dana:   07.10.2015.godine
Bački Petrovac           

            Na osnovu člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 12/2008, 5/2009 i 1/2015) i člana 13. Pravilnika o uređivanju postupka popunjavanja radnih mesta Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac 8/2013), načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac raspisuje

 

OGLAS Za prijem radnika na određeno radno vreme

na period od šest meseci

Na radno mesto:

Sekretar Opštinskog veća – šef Službe predsednika opštine i Opštinskog veća

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:

-          da je punoletan državljanin Republike Srbije,

-          da ima propisanu stručnu spremu,

-          da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta,

-          da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mesta:

-          Visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke u okviru obrazovno – naučnog polja Društveno – humanističkih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine), odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, 

-          položen državni stručni ispit

-          najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,

-          poznavanje slovačkog jezika.

Na predmetno radno mesto vrši se prijem radnika u radni odnos na određeno vreme u trajanju od  šest meseci.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Opštine Bački Petrovac.

            Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova iz oglasa podnose se Opštinskoj upravi opštine Bački Petrovac, načelniku Opštinske uprave, na adresu:

Bački Petrovac, ul. Kolarova br.6

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                                                                                          N A Č E L N I K

                                                                                                                    OPŠTINSKE UPRAVE                                                                                                                                                                                                        Dipl.prav. Dušan Govorčin

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика