Oglas za prijem radnika na određeno vreme

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA
N A Č E L N I K
Broj: 016-2/99-2015
Dana: 9. juna 2015. godine
Bački Petrovac

Na osnovu člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 12/2008, 5/2009 i 1/2015) i člana 13. Pravilnika o uređivanju postupka popunjavanja radnih mesta Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac 8/2013), načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac raspisuje

O G L A S
Za prijem radnika na određeno vreme
na period od četiri meseca

Na radno mesto:
Poslovi koordinatora Kancelarije za mlade

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:
1. da je punoletan državljanin Republike Srbije,
2. da ima propisanu stručnu spremu,
3. da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta,
4. da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mesta:
- Visoko obrazovanje u okviru obrazovno – naučnog polja Društveno – humanističkih nauka na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije – bachelor, osnovne strukovne studije), odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju do tri godine društvenog smera,
- položen državni stručni ispit
- jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
- vladanje slovačkim jezikom.

Na predmetno radno mesto vrši se prijem radnika u radni odnos na određeno vreme na period od četiri meseca.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova iz oglasa podnose se
Opštinskoj upravi opštine Bački Petrovac, načelniku Opštinske uprave, na adresu:
Bački Petrovac, ul. Kolarova br.6

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

N A Č E L N I K
OPŠTINSKE UPRAVE

Dipl.prav.Vladislav Tarnoci

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика