Oglas za prijem radnika na određeno vreme

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA
N A Č E L N I K
Broj:    016-2/193-2016
Dana:   18.02.2016.godine
Bački Petrovac           

  Na osnovu člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 12/2008, 5/2009 i 1/2015) i člana 13. Pravilnika o uređivanju postupka popunjavanja radnih mesta Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac 8/2013), načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac raspisuje

 

O   G   L   A   S

Za prijem radnika na određeno vreme

 Na period od šest meseci

Na radno mesto:

Poreski izvršitelј i poslovi poreske evidencije

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:

-          da je punoletan državlјanin Republike Srbije,

-          da ima propisanu stručnu spremu,

-          da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta,

-          da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

 

Posebni uslovi za obavlјanje poslova radnog mesta:

- Visoko obrazovanje iz naučnih oblasti pravnih ili ekonomskih nauka u okviru obrazovno – naučnog polјa Društveno – humanističkih nauka na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije – osnovne strukovne studije) odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju do tri godine,

- položen državni stručni ispit,

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,

- poznavanje slovačkog jezika.

Na predmetno radno mesto vrši se prijem radnika u radni odnos na određeno vreme na period od šest meseci.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objavlјivanja oglasa na sajtu Opštine Bački Petrovac.

            Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova iz oglasa podnose se Opštinskoj upravi opštine Bački Petrovac, načelniku Opštinske uprave, na adresu:

Bački Petrovac, ul. Kolarova br.6

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

N A Č E L N I K

OPŠTINSKE UPRAVE

Dipl.prav. Dušan Govorčin

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика