Oglas za prijem radnika na određeno vreme

O   G   L   A   S
Za prijem radnika na određeno vreme

Na radno mesto: 
Poreski kontrolor
Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:
- da je punoletan državljanin Republike Srbije,
- da ima propisanu stručnu spremu,
- da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta,
- da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mesta:
- Visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomskih ili pravnih ili menadžment i biznis u okviru obrazovno – naučnog polja Društveno – humanističkih nauka  smera na studijama drugog stepena (osnovne akademske studije – master), odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju do četiri godine, 
- položen državni stručni ispit 
- jedna godina radnog iskustva, 
- vladanje slovačkim jezikom.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA 
N A Č E L N I K
Broj: 016-2/85 -2014
Dana: 21. jula 2014.godine
Bački Petrovac 

 Na osnovu člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 12/2008 i 5/2009) i člana 13. Pravilnika o uređivanju postupka popunjavanja radnih mesta Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac 8/2013), načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac raspisuje 

O   G   L   A   S
Za prijem radnika na određeno vreme

Na radno mesto: 
Poreski kontrolor
Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:
- da je punoletan državljanin Republike Srbije,
- da ima propisanu stručnu spremu,
- da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta,
- da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mesta:
- Visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomskih ili pravnih ili menadžment i biznis u okviru obrazovno – naučnog polja Društveno – humanističkih nauka  smera na studijama drugog stepena (osnovne akademske studije – master), odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju do četiri godine, 
- položen državni stručni ispit 
- jedna godina radnog iskustva, 
- vladanje slovačkim jezikom.

Na predmetno radno mesto vrši se prijem radnika u radni odnos na određeno vreme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, odnosno odsustva sa rada radi nege deteta.
Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objavljivanja  oglasa.
 Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova iz oglasa podnose se Opštinskoj upravi opštine Bački Petrovac, načelniku Opštinske uprave, na adresu: 
Bački Petrovac, ul. Kolarova br.6
 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                               N A Č E L N I K
                               OPŠTINSKE UPRAVE                                                                              Dipl.prav. Vladislav Tarnoci

Budi popisivac

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика