Oglas za prijem radnika na određeno radno vreme

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA
 N A Č E L N I K
Broj: 016-2/63-2014
 Dana: 23. aprila 2014. godine
 Bački Petrovac

Na osnovu člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 12/2008 i 5/2009) načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac raspisuje

Oglas za prijem radnika na određeno radno vreme na period od 2 meseca

Na radno mesto:
 Poslovi iz oblasti boračko invalidske, zdravstvene i socijalne zaštite, poslovi zbrinjavanja izbeglica i poslovi iz oblasti rodne ravnopravnosti.

 Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:
1. da je punoletan državljanin Republike Srbije,
2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
3. da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,
4. da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o sistematizaciji

Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mesta
1. Visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke u okviru obrazovno – naučnog polja Društveno – humanističkih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine,
2. položen državni stručni ispit
3. najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
4. vladanje slovačkim jezikom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova iz oglasa podnose se Opštinskoj upravi opštine Bački Petrovac, načelniku Opštinske uprave, na adresu:
Bački Petrovac, ul. Kolarova br.6

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

N A Č E L N I K
OPŠTINSKE UPRAVE
Dipl.prav.Vladislav Tarnoci 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика