Oglas za prijem radnika na određeno radno vreme

Dana: 10. juna 2014 godine
Bački Petrovac 
Na osnovu člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 12/2008 i 5/2009) načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac raspisuje 

O G L A S
Za prijem radnika na određeno vreme
Na radno mesto: 
Poslovi iz oblasti boračko invalidske, zdravstvene i socijalne zaštite, poslovi zbrinjavanja izbeglica i poslovi iz oblasti rodne ravnopravnosti  
Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:
1. da je punoletan državljanin Republike Srbije,
2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
3. da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,
4. da ispunjava druge uslove  utvrđene zakonom, drugim propisima  ili aktom o sistematizaciji
Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mesta
1. Visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke u okviru obrazovno – naučnog polja Društveno – humanističkih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, 
2. položen državni stručni ispit 
3. najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, 
4. vladanje slovačkim jezikom.

Na predmetno radno mesto vrši se prijem radnika u radni odnos na određeno vreme na period od četiri meseca.
Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objavljivanja  oglasa.
 Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova iz oglasa podnose se Opštinskoj upravi opštine Bački Petrovac, načelniku Opštinske uprave, na adresu: 
Bački Petrovac, ul. Kolarova br.6
 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

               N A Č E L N I K
          OPŠTINSKE UPRAVE
       Dipl.prav.Vladislav Tarnoci

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика