Oglas za prijem radnika određeno vreme

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA 
N A Č E L N I K
Broj: 016-2/33-2014
Dana: 10.03.2014.godine
Bački Petrovac 
 
 Na osnovu člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 12/2008 i 5/2009) i člana 13. Pravilnika o uređivanju postupka popunjavanja radnih mesta Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac 8/2013), načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac raspisuje 

O G L A S
Za prijem radnika na određeno vreme

Na radno mesto: 
Šef kancelarije za lokalni ekonomski razvoj

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:
- da je punoletan državljanin Republike Srbije,
- da ima propisanu stručnu spremu,
- da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta,
- da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mesta:
- Visoko obrazovanje iz naučnih oblasti ekonomskih nauka ili menadžment i biznis u okviru obrazovno – naučnog polja Društveno – humanističkih nauka ili inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu u okviru obrazovno – naučnog polja Tehničko – tehnoloških nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, 
- položen državni stručni ispit, 
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima,
- poznavanje engleskog jezika, 
- vladanje slovačkim jezikom.

Na predmetno radno mesto vrši se prijem radnika u radni odnos na određeno vreme na period od tri meseca.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova iz oglasa podnose se Opštinskoj upravi opštine Bački Petrovac, načelniku Opštinske uprave, na adresu: 
Bački Petrovac, ul. Kolarova br.6

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 N A Č E L N I K
 OPŠTINSKE UPRAVE
Dipl.prav.Vladislav Tarnoci

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика