Poziv za javnu prezentaciju urbanističkog projekta

Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09 - ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 83. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS“, br.64/15), Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove, Opštinske uprave opštine Bački Petrovac,  o b j a v l j u j e:

Poziv za javnu prezentaciju urbanističkog projekta

UREĐENJA I IZGRADNJE NOVOG RADNOG KOMPLEKSA NA GRAĐEVINSKOJ PARCELI BROJ 6881/9 K.O.BAČKI PETROVAC

U BAČKOM PETROVCU U BLOKU 35

INVESTITOR: Skutelis Franđeskos iz Maglića, Maršala Tita br.37.

Urbanistički projekat je izradilo: d.o.o.“Eko Inženjering“ sa sedištem u Bačkoj Palanci, ulica Žarka Zrenjanina br.76, pod brojem E-100/15, od septembra    2015. godine.

Javna prezentacija traje od 30.10.2015. godine do 05.10.2015. godine od 10,00 do 14,00 časova, u kancelariji broj 9 Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, ulica Kolarova br.6, Bački Petrovac.

Miroslava Červena, dipl.ing.arh. je ovlašćena za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije.

U toku trajanja javne prezentacije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu da izvrše uvid u Urbanistički projekat i da dostave pismene primedbe i sugestije.

Pismene primedbe i sugestije zainteresovana lica dostavljaju nadležnom Odeljenju putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Bački Petrovac (Uslužni centar, šalter br.1).

                        ODELJENJE ZA PRIVREDU, URBANIZAM,

                     KOMUNALNO STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

                   OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика