Predsednica Opštine Bački Petrovac u skladu sa članom 47. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list RS“, broj 129/2007) predstavlja Opštinsko veće, vodi i saziva sednice veća, te je odgovorna za zakonitost rada Opštinskog veća, a dužna je da obustavi od primene odluku Opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna zakonu.

Jasna Šprohpredsednica Opštine Bački Petrovac - izabrana na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Bački Petrovac održanoj dana 21.08.2020. godine,

Zamenik predsednice Opštine Bački Petrovac u skladu sa članom 43. Zakona o lokalnoj samoupravi zamenjuje predsednicu opštine u slučaju njene  odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Shodno tome zamenik predsednice opštine obavlja sve poslove predsednice opštine vezane za rad Opštinskog veća u slučaju odsutnosti iste.

Dragan Krčmarzamenik predsednice Opštine Bački Petrovac, izabran na XXV sednici Skupštine opštine Bački Petrovac održanoj dana 01.12.2022. godine.


Opštinsko veće
 u vršenju poslova iz svoje nadležnosti donosi: odluke, poslovnik, pravilnike, naredbe, uputstva, rešenja, zaključke, preporuke, planove, programe i druga akta u skladu sa zakonom i Statutom Opštine Bački Petrovac. 

Odlukom se na opšti način uređuju pitanja iz nadležnosti Opštinskog veća. 

Poslovnikom se uređuju pitanja od značaja za organizaciju i rad Opštinskog veća. 

Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe zakona, odluka i drugih propisa Opštine radi njihovog izvršavanja.

Naredbom se radi izvršavanja pojedinih odredaba odluka i drugih propisa naređuje ili zabranjuje postupanje u određenoj situaciji koja ima opšti značaj.

Uputstvom se propisuje način rada i vršenja poslova organa opštine, preduzeća, ustanova ili drugih organizacija u izvršavanju pojedinih odredbi odluka i drugih propisa.

Rešenjem se odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i pravnim interesima lica u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama Skupštine opštine i odlukama Opštinskog veća.

Zaključkom se odlučuje o proceduralnim i političkim pitanjima, o prihvatanju određenih predloga, utvrđuju stavovi o tome, šta, kako i na koji način treba ubuduće postupati u pojedinačnim pitanjima, odnosno stvarima, inicira donošenje odluka, odnosno drugog opšteg ili pojedinačnog akta.

Opštinskom upravom rukovodi načelnik.

Funkciju načelnika obavlja  Jaroslava Čanji Jević, dipl. prav. 

Načelnik Opštinske uprave: predstavlja OU, organizuje rad OU, donosi rešenja i druga akta iz nadležnosti OU, pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji OU, uz saglasnost Opštinskog veća, donosi druge opšte akte kojima se uređuju prava i dužnosti radnika OU, vrši izbor i raspoređivanje radnika OU, odlučuje o pravima radnika i odgovornostima po osnovu rada, rešava sukob nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica i vrši druge poslove utvrđene zakonom, Statutom opštine i drugim aktima Skupštine opštine.

Radom organizacionih jedinica rukovode: 

Odeljenjem za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove – rukovodilac Dušan Rašeta, dipl.prav.
Odeljenjem za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove – rukovodilac Duško Lukač, str.ing.spec.
Odeljenjem za budžet, finansije i poresku administraciju – rukovodilac Milena Nišić, spec.struk.ekon.

Službom Skupštine opštine – šef Kristina Benka Stojisavljević, master prav.

Rukovodioci organizacionih jedinica: neposredno rukovode radom odeljenja odnosno službi, organizuju rad u izvršavanju poslova iz delokruga organizacione jedinice, obezbeđuju zakonito i efikasno obavljanje poslova, vrše nadzor i kontrolu u izvršavanju poslova odeljenja – službi i radnika i obavljaju stručne najsloženije poslove iz delokruga rada odeljenja i druge poslove po naređenju načelnika Opštinske uprave.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика