Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Predsednik Opštine Bački Petrovac u skladu sa članom 47. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 129/2007) predstavlja Opštinsko veće, vodi i saziva sednice veća, te je odgovoran za zakonitost rada Opštinskog veća a dužan je da obustavi od primene odluku opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna zakonu.

Simić Srđanpredsednik Opštine Bački Petrovac izabran na I. sednici Skupštine Opštine Bački Petrovac održanoj dana 09.06.2016. godine,

Zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac u skladu sa članom 43. Zakona o lokalnoj samoupravi zamenjuje predsednika opštine u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Shodno tome zamenik predsednika opštine obavlja sve poslove predsednika opštine vezane za rad Opštinskog veća u slučaju odsutnosti istog.
Brna Janzamenik predsednika Opštine Bački Petrovac izabran na I. sednici Skupštine Opštine Bački Petrovac održanoj dana 09.06.2016. godine.

Opštinsko veće
u vršenju poslova iz svoje nadležnosti donosi: odluke, poslovnik, pravilnike, naredbe, uputstva, rešenja, zaključke, preporuke, planove, programe i druga akta u skladu sa zakonom i Statutom Opštine Bački Petrovac. Odlukom se na opšti način uređuju pitanja iz nadležnosti Opštinskog veća. Poslovnikom se uređuju pitanja od značaja za organizaciju i rad Opštinskog veća. Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe zakona, odluka i drugih propisa Opštine radi njihovog izvršavanja.
Naredbom se radi izvršavanja pojedinih odredaba odluka i drugih propisa naređuje ili zabranjuje postupanje u određenoj situaciji koja ima opšti značaj.
Uputstvom se propisuje način rada i vršenja poslova organa Opštine, preduzeća, ustanova ili drugih organizacija u izvršavanju pojedinih odredbi odluka i drugih propisa.
Rešenjem se odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i pravnim interesima lica u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama Skupštine opštine i odlukama Opštinskog veća.
Zaključkom se odlučuje o proceduralnim i političkim pitanjima, o prihvatanju određenih predloga, utvrđuju stavovi o tome, šta, kako i na koji način treba ubuduće postupati u pojedinačnim pitanjima, odnosno stvarima, inicira donošenje odluka, odnosno drugog opšteg ili pojedinačnog akta.

Opštinskom upravom rukovodi načelnik.
Funkciju v.d. načelnika obavlja dipl. prav. Čanji Jević Jaroslava

Načelnik Opštinske uprave: predstavlja OU, organizuje rad OU, donosi rešenja i druga akta iz nadležnosti OU, pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji OU, uz saglasnost Opštinskog veća, donosi druge opšte akte kojima se uređuju prava i dužnosti radnika OU, vrši izbor i raspoređivanje radnika OU, odlučuje o pravima radnika i odgovornostima po osnovu rada, rešava sukob nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica, i vrši druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Opštine i drugim aktima Skupštine Opštine.

Radom organizacionih jedinica rukovode: 

Odeljenjem za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove – rukovodilac dipl. prav. Dušan Rašeta,
Odeljenjem za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove – rukovodilac Duško Lukač,
Odeljenjem za budžet, finansije i poresku administraciju – rukovodilac Milena Nišić,

Službom Skupštine opštine – Rastislav Labat, dipl.prav.

Rukovodioci organizacionih jedinica: neposredno rukovode radom odeljenja odnosno službi, organizuju rad u izvršavanju poslova iz delokruga organizacione jedinice, obezbeđuju zakonito i efikasno obavljanje poslova, vrše nadzor i kontrolu u izvršavanju poslova odelenja – službi i radnika i obavljaju stručne najsloženije poslove iz delokruga rada odeljenja i druge poslove po naređenju načelnika Opštinske uprave.