Opštinska uprava

Opštinska uprava

Načelnik Opštinske uprave
Dušan Rašeta, dipl.prav.

Odelenje za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove
rukovodilac Predrag Bojanić,  dipl.prav.

Odelenje za privredu, urbanizam, komunalno - stambene i inspekcijske poslove
rukovodilac Duško Lukač, str.ing.spec.

Odelenje za budžet, finansije i poresku administraciju
rukovodilac: Milena Nišić, spec.struk.ekon.

Opštinsko pravobranilaštvo
pravobranilac Vladislav Tarnoci,  dipl.prav.

 

Opštinska uprava:


1) priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine i predsednik opštine;
2) izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine i predsednika opštine;
3) rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima preduzeća, ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine,
4) obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
5) izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini;
6) obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine i predsednik opštine.

Opštinskom upravom rukovodi načelnik. 
Funkciju načelnika obavlja dipl.prav. Dušan Rašeta

U Opštinskoj upravi je zaposleno 41 radnik.

Osnovne organizacione jedinice Opštinske uprave su:
   1. Odeljenje za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove,

  1. Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove
  2. Odeljenje za budžet, finansije i poresku administraciju,
  3. Služba Skupštine opštine i Opštinskog veća,
  4. Kabinet predsednika opštine.

Odeljenje za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove obavlja sledeće poslove iz oblasti opšte uprave: sprovodi zakone i druge propise, čije je neposredno sprovođenje povereno Opštini u oblasti državljanstva, matičnih knjiga, braka, ličnog imena, matičnih brojeva građana i drugih poslova iz ličnog statusa građana, biračkih spiskova, popis i procena imovine umrlih lica u cilju pokretanja ostavinskog postupka, poslovi arhivskog depoa i kancelarijskog poslovanja. Predlaže i priprema nacrte akata koje donosi Skupština opštine, predsednik opštine i Opštinsko veće za čije sprovođenje je odgovorno ovo Odeljenje, zatim predlaže i priprema nacrte pojedinačnih i opštih akata koje donosi načelnik Opštinske uprave, obavlja poslove pisarnice i arhive, poslove overe potpisa i rukopisa, poslove pružanja besplatne pravne pomoći građanima, poslove bezbednosti i zaštite zdravlja na radu i zaštite od požara, te poslove pripremanja i organizovanja rada u ratnom i vanrednom stanju u skladu sa planom odbrane. Priprema i sprovodi akcioni plan za unapređenje rada i modernizaciju poslova Opštinske uprave a posebno za unapređenje elektronske komunikacije Opštinske uprave sa građanima i drugim subjektima, poslove informatike i AOP za potrebe organa Opštine.

Iz oblasti društvenih delatnosti ovo Odeljenje obavlja: upravne, stručne i administrativne poslove neposrednog sprovođenja zakona i drugih propisa koji su povereni Opštini u oblastima društvene brige o deci, dečjeg dodatka, prava na porodiljsko odsustvo, roditeljskog dodatka, invalidsko – boračke zaštite, ostvarivanja prava izbeglih, raseljenih i prognanih lica, socijalne zaštite, osnovnog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda, obavljanje poslova koji se odnose na društveni položaj omladine, formulisanje i predlaganje omladinske politike i strategije, praćenje rada organizacija koja okupljaju omladinu. Priprema nacrte akata koje donosi Skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće, za čije sprovođenje je odgovorno Odeljenje. Vrši normativne, stručne i administrativne poslove koji se odnose na zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kulture, fizičke kulture, zdravstva i socijalne zaštite, društvene brige o deci, javnog informisanja od lokalnog značaja i druge poslove koje mu poveri Skupština opštine, Opštinsko veće i načelnik Opštinske uprave.

Iz oblasti opštih i zajedničkih poslova obavlja: poslove umnožavanja materijala, poslove obezbeđenja objekata, poslove telefonske centrale, zagrevanja poslovnih prostorija, poslove protivpožarne zaštite i druge pomoćne i tehničke poslove, poslove vozača putničkih vozila i nabavljača, te poslove održavanja zgrade Opštine.

Za izvršenje poverenih poslova iz izvorne nadležnosti Opštine kao organizacioni oblik Opštinske uprave u sastavu Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove obrazuju se mesne kancelarije, za sledeća naseljena područja:

 

  1. Mesna kancelarija Gložan, za naseljeno mesto Gložan,
  2. Mesna kancelarija Kulpin, za naseljeno mesto Kulpin,
  3. Mesna kancelarija Maglić, za naseljeno mesto Maglić.

Mesne kancelarije vrše poslove koji se odnose na: lična stanja građana (vođenje matičnih knjiga, izdavanje izvoda i uverenja, sastavljanje smrtovnica, vršenje popisa imovine i dr.), overu rukopisa, prepisa i potpisa, vršenje poslova prijemne kancelarije za opštinske organe uprave i drugih administrativno-tehničkih poslova, kao poverenih od strane Opštine.

 

Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove obavlja sledeće poslove: upravne poslove u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa, čije je izvršenje povereno Opštini u oblastima komunalnih i stambenih delatnosti, urbanizma, prostornog planiranja, građevinskog zemljišta i poslovnog prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od opšteg značaja, sprovodi objedinjenu proceduru za: izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, prijavu radova, izdavanje upotrebne dozvole, za pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, za pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti, kao i obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu i za upis prava svojine na izgrađenom objektu, poslove analitičkog praćenja stanja u privredi, obavlja poslove koordinacije prilikom izrade strateških planova razvoja u oblastima od značaja za razvoj Opštine, vrši stručne analize neophodne za utvrđivanje prioriteta u oblasti razvoja Opštine, daje stručno mišljenje o predlozima razvojnih projekata u naseljenim mestima opštine, koji se delimično ili potpuno finansiraju iz budžeta Opštine, uređuje i obezbeđuje posebne uslove i organizaciju drumskog saobraćaja kao i auto taksi prevoza putnika na području Opštine, obavlja poslove u oblasti cena stambeno – komunalnih usluga, zanatstva, ugostiteljstva i turizma, zaštite i unapređivanja životne sredine, zaštite u slučaju elementarnih nepogoda. Odeljenje zatim vrši poslove inspekcijskog nadzora u oblasti izgradnje objekata, komunalnih delatnosti, zaštite životne sredine u Opštini i prevoza putnika u drumskom saobraćaju, priprema nacrte akata koje donosi Skupština opštine, predsednik opštine i Opštinsko veće, priprema analitičke i druge materijale iz svog delokruga, prati radove u oblasti poljoprivrede, privrede i statistike, predlaže mere podsticaja i pomoći poljoprivrednoj proizvodnji i malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u Opštini.

Obavlja i upravne, normativne i stručne poslove iz oblasti: uređivanja, korišćenja, unapređivanja i zaštite građevinskog zemljišta, održavanja, zaštite i razvoja lokalnih i nekategorisanih puteva, kao i ulica u Opštini Bački Petrovac, planiranje,  upravljanje i nadzor nad izgradnjom komunalnih objekata, razvoj i održavanje komunalnih objekata, održavanje, zaštita, razvoj, upravljanje i uređenje javnih površina i javnih zelenih površina, održavanje, razvoj i upravljanje stambenim zgradama i stanovima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, projektovanje, planiranje, razvoj i nadzor u oblasti komunalnih delatnosti.

Putem kancelarije za lokalni ekonomski razvoj ostvaruje saradnju sa preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, pruža im stručnu pomoć u pisanju projekata, biznis planova, prati objavljivanje projekata vezanih za razvoj, vodi evidenciju o sačinjenim projektima. Vrši poslove prevoza i održavanja službenih vozila Opštine

Odeljenje za budžet, finansije i poresku administraciju obavlja sledeće poslove: priprema nacrt Odluke o budžetu i Odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta, priprema nacrte akata koje donosi Skupština opštine, predsednik opštine i Opštinskog veće iz nadležnosti Odeljenja, vrši poslove izvršenja budžeta, finansijskog planiranja, upravljanja sredstvima i preuzetim obavezama konsolidovanog računa trezora, upravljanja dugom, vrši poslove budžetskog računovodstva, upravlja gotovinskim sredstvima, vrši poslove interne kontrole, utvrđivanja, naplate i kontrole izvornih javnih prihoda u skladu sa zakonom, izrađuje pojedinačne akte za izvršne organe vlasti i Skupštinu, obavlja imovinsko – pravne poslove koji se odnose na upravljanje, korišćenje i raspolaganje imovinom i evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, učestvuje u izradi normativnih akata Opštinske uprave u delu lokalne poreske administracije, vodi registar obveznika izvornih lokalnih javnih prihoda, obavlja poslove utvrđivanja lokalnih javnih prihoda na osnovu odluke skupštine, kao i evidenciju o istom – primena jedinstvenih standarda, definicija, klasifikacija, nomenklatura, kodiranja podataka i tehnike obrade u skladu sa jedinstvenim informacionim sistemom za lokalne javne prihode, obavlja administrativno – stručne poslove javnih nabavki za potrebe organa opštine. Priprema i izrađuje predlog finansijskog plana direktnog budžetskog korisnika, priprema zahteve za promenu aproprijacije, priprema i overava zahteve za plaćanje i transfer sredstava i proverava prateću dokumentaciju, vodi pomoćne poslovne knjige i vrši njihovo usaglašavanje sa glavnom knjigom trezora, sastavlja konsolidovane periodične i godišnje izveštaje, stara se o naplati izvornih javnih prihoda, vodi ekonomat za potrebe organa opštine, druge materijalno – finansijske poslove i poslove koje mu poveri Skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće i načelnik Opštinske uprave, te tumači i primenjuje sistemske zakone vezane za delatnost Odeljenja poput Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o finansiranju lokalne samouprave itd.

Služba Skupštine opštine i Opštinskog veća obavlјa sledeće poslove: stručne i organizacione poslove za pripremu sednica Skupštine opštine i njenih radnih tela. Priprema nacrte akata koje donosi Skupština opštine, njeni organi i njena radna tela, stručno obrađuje i realizuje akte usvojene na sednicama Skupštine opštine i njenih radnih tela. Vrši poslove koji su vezani za predstavke i predloge građana, pruža pomoć odbornicima u izradi akata koje podnose Skupštini opštine i njenim radnim telima, vrši prevodilačke poslove a vezane za službenu upotrebu slovačkog jezika i pisma pred Skupštinom opštine i njenim organima i telima. Vrši poslove uređivanja „Službenog lista opštine Bački Petrovac“, administrativno – tehničke poslove i poslove vođenja zapisnika za Skupštinu opštine i njena radna tela, vrši poslove iz oblasti radnih odnosa izabranih, postavljenih i zaposlenih lica u Opštinskoj upravi i druge poslove koje joj poveri Skupština opštine, predsednik Opštine, načelnik Opštinske uprave i sekretar Skupštine opštine.

Služba Skupštine Opštine i opštinskog veća obavlјa i sledeće poslove: stručne, administrativne i daktilografske poslove za Opštinsko veće, predsednika Opštine, i radna tela koje imenuje Opštinsko veće i predsednik Opštine : priprema sednice Opštinskog veća, stručno obrađuje i sprovodi akte koje donosi Opštinsko veće, priprema nacrte akata u vršenju nadzora nad radom Opštinske uprave kod poništavanja ili ukidanja akata Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koju je donela Skupština Opštine. Priprema nacrte akata koje donosi Opštinsko veće u upravnom postupku u drugom stepenu iz izvornog delokruga Opštine. Obavlјa poslove vođenja zapisnika na sednicama  Opštinskog veća i njegovih radnih tela, vrši administrativne i druge poslove koje joj poveri predsednik Opštine, Skupština Opštine Opštinsko veće i načelnik Opštinske uprave. Obavlјa poslove informisanja o radu Skupštine Opštine i Opštinskog veća i njihovih radnih tela.

Kabinet predsednika opštine  obavlјa sledeće poslove:  stručne, savetodavne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za ostvarivanje nadležnosti i ovlašćenja predsednika i zamenika predsednika Opštine, koji se odnose na predstavljanje opštine u odnosima prema pravnim i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu. Vrši pripremu za radne i druge sastanke predsednika i zamenika predsednika Opštine, prati aktivnosti na realizaciji utvrđenih obaveza, koordinira aktivnosti na ostvarivanju javnosti rada, vrši prijem stranaka koji se neposredno obraćaju predsedniku i zameniku predsednika Opštine, vrši protokolarne poslove povodom prijema domaćih i stranih predstavnika gradova, kulturnih, sportskih i drugih predstavnika, povodom dodeljivanja javnih priznanja i druge protokolarne poslove koje odredi predsednik i zamenik predsednika Opštine, vrši raspoređivanje akata i predmeta koji se odnose na predsednika i zamenika predsednika Opštine i vrši njihovo arhiviranje i sređuje dokumentaciju vezanu za njihove aktivnosti.

Vrši i druge poslove po nalogu predsednika i zamenika predsednika Opštine.

 

Radom organizacionih jedinica rukovode: 

Odeljenjem za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove – rukovodilac dipl.prav. Predrag Bojanić,

Odeljenjem za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove – rukovodilac Duško Lukač,

Odeljenjem za budžet, finansije i poresku administraciju – rukovodilac Milena Nišić,

Službom Skupštine opštine i Opštinskog veća – šef službe dipl.prav. Rastislav Labat,

Kabinetom predsednika opštine – šef kabineta Jelena Sarač.

OU Dijagram

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика