Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

Службени лист Општине Бачки Петровац

Broj: 24

20. septembra 2021. godine

S A D R Ž A J


I PREDSEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

127. - Odluka o proglašenju vanredne situacije za teritoriju opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 24-2021


 

Broj: 23

9. septembra 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

124. - Odluka o raspuštanju Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac,

125. - Odluka o raspuštanju Saveta Mesne zajednice Maglić,

126. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2022. godinu.


Službeni list br 23 -2021


 

Broj: 22

4. avgusta 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

118. - Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u opštini Bački Petrovac za 2021. godinu,

119. - Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije,

120. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/110-2- 2021,

121. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/110-1-2021,

122. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/111-2021,

123. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/115-2021.


Službeni list br 22-2021


 

Broj: 21

3. avgusta 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

115. - Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava na Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.

 

II KOMISIJA ZA SPROVOĐENјE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

116. - Odluka o rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac,

117. - Odluka o rezultatima izbora za članove Saveta Mesne zajednice Maglić.


Službeni list br 21-2021


 

Broj: 20

27.  jula 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I KOMISIJA ZA SPROVOĐENјE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

113. - Rešenje o utvrđivanju konačnog broja birača za Mesnu zajednicu Bački Petrovac,

 

114. - Rešenje o utvrđivanju konačnog broja birača za Mesnu zajednicu Maglić.


Službeni list br 20, Úradný vestník 20- 2021


 

Broj: 19

22.  jula 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

111. - Rešenje o utvrđivanju zbirne izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac,

 

112. - Rešenje o utvrđivanju zbirne izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice Maglić.


Službeni list br 19, Úradný vestník 19- 2021


 

Broj: 18

16. jula 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

108. - Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u opštini Bački Petrovac za 2021. godinu,

109. - Odluka o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2021. godinu,

110. - Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.


Službeni list br 18-2021


 

Broj: 17

9. jula 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

102. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/97-2021,

103. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/98-2021,

 

II KOMISIJA ZA SPROVOĐENјE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

104. - Rešenje o određivanju biračkog mesta za glasanje na izborima
za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac,

105. - Rešenje o određivanju biračkog mesta za glasanje na izborima
za članove Saveta Mesne zajednice Maglić,

106. - Uputstvo za sprovođenje izbora za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac raspisanih za 01.08.2021. godine,

107. - Uputstvo za sprovođenje izbora za članove Saveta Mesne zajednice Maglić raspisanih za 01.08.2021. godine.


Službeni list br 17-2021


 

 

Broj: 16

1.  jula 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
BAČKI PETROVAC

 

100. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac,

101. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice
Maglić.

 

Číslo: 16

1. júla 2021

O B S A H

 

I. PREDSEDA ZHROMAŽDENIA OBCE
BÁČSKY PETROVEC

 

100. - Uznesenie o vypísaní volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec,

101. - Uznesenie o vypísaní volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Maglić.


Službeni list br 16- Úradný vestník 16- 2021


 

Broj: 15a

22. juna 2021. godine

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

98. - Odluka o konsolidovanom završnom računu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu,

99. - Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.

 


Službeni list br 15a-2021


 

Broj: 15

22. juna 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

81. - Rešenje o otkupu posebnih delova zgrade na katastarskoj parceli 569/4 k.o. Kulpin,

82. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

83. - Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Opštine
Bački Petrovac,

84. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac,

85. - Rešenje o imenovanju člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac,

86. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

87. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

88. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

89. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

90. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

91. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

92. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac,

93. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,

94. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,

 

STRUČNA KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNјIH PROGRAMA ZAŠTITE,
UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA
U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

 

95. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2022. godinu,

96. - Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2022. godinu,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

97. - Rešenje o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 15-2021


 

Broj: 14

08. juna 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

74. - Odluka o sufinansiranju podrške unapređenja energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bački Petrovac,

75. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti, broj: 016-4/62-2021,

76. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti, broj: 016-4/75-2021,

77. - Rešenje o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

78. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/65-2021-1,

79. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/65-2021-2,

80. - Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/65- 2021-3.


Službeni list br 14-2021