Службени лист Општине Бачки Петровац

Službeni list br 11-2024

Broj: 11

19. jula 2024. godine

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

85. - Odluka o obrazovanju i načinu rada Lokalne komisije za kapitalne investicije Opštine Bački Petrovac,

86. - Odluka o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bački Petrovac,

87. - Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost u opštini Bački Petrovac za period 2025-2027. godine,

88. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

89. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2024. godinu,

90. - Rešenje o davanju saglasnosti na predlog Plana i programa rada i Finansijskog plana Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2025. godinu,

91. - Rešenje o davanju saglasnosti na predlog Plana i programa rada i Finansijskog plana pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu za 2025. godinu,

92. - Rešenje o razrešenju dužnosti direktora pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu,

93. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu.


Službeni list br 11-2024


 

Službeni list br 10 -2024

Broj: 10

9. jula 2024. godine

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

50. - Odluka o trećim izmenama Odluke o radnopravnom statusu
predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

51. - Odluka četvrtim izmenama Odluke o radnopravnom statusu
zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

52. - Rešenje o imenovanju Verifikacionog odbora Skupštine Opštine
Bački Petrovac,

53. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

54. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

55.- Rešenje o prestanku funkcije predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

56. - Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

57. - Rešenje o prestanku mandata članova stalnih radnih tela Skupštine Opštine Bački Petrovac,

58. - Rešenje o izboru predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

59. - Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

60. - Rešenje o postavljanju sekretara Skupštine Opštine Bački Petrovac,

61. - Rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine Opštine Bački Petrovac,

62. - Rešenje o izboru predsednika Opštine Bački Petrovac,

63. - Rešenje o izboru zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,

64. - Rešenje o izboru članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

65. - Rešenje o prestanku mandata predsednika Opštine Bački Petrovac,

66. - Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,

67. - Rešenje o prestanku mandata članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

68. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

69. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

70. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

71. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

72. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

73. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

74. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

75. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

76. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

77. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

78. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

79. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Bački Petrovac,

80. - Rešenje o izboru članova Komisije za administrativno-mandatna pitanja,

81. - Rešenje o izboru članova Komisije za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata,

82. - Rešenje o izboru članova Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose,

83. - Rešenje o izboru članova Komisije za priznanja,

84. - Rešenje o izboru članova Komisije za budžet i finansije.


Službeni list br 10 -2024


 

Službeni list br 9a- 2024

Broj: 9a

20. juna 2024. godine

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

49. - Odluka o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac
za 2024. godinu i

GODIŠNjI PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za 2024. godinu.


Službeni list br 9a- 2024


 

Službeni list br 9- 2024

Broj: 9

20. juna 2024. godine

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

44. - Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu,

45. - Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2024. godinu,

46. - Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji opštine Bački Petrovac,

47. - Odluka o donošenju Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje opštine Bački Petrovac u 2024. godini
        i Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje opštine Bački Petrovac u 2024. godini.


Službeni list br 9- 2024


 

Službeni list br 8- 2024

Broj: 8

13. juna 2024. godine

S A D R Ž A J

I IZBORNA KOMISIJA
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

41. - Rešenje o dodeli mandata kandidatima za odbornike Skupštine Opštine Bački Petrovac,

II SKUPŠTINA OPŠTINE
BAČKI PETROVAC

STRUČNA KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNjIH PROGRAMA ZAŠTITE,
UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA
U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

42. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2025. godinu,

43. - Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2025. godinu,


Službeni list br 8- 2024


 

Službeni list br 7 -2024

Broj: 7

7. juna 2024. godine

S A D R Ž A J

I IZBORNA KOMISIJA
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

37. – Odluka o utvrđivanju Zbirne izborne liste,
38. - Ukupan izveštaj o rezultatima izbora za odbornike Skupštine Opštine Bački Petrovac,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE
BAČKI PETROVAC

39. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/75-2024,

40. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/76-2024.


Službeni list br 7 -2024


 

Službeni list br 6-2024

Broj: 6

20. maja 2024. godine

 

S A D R Ž A J

I MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE
I LOKALNE SAMOUPRAVE

34. - Rešenje o zaključenju dela Jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Bački Petrovac,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

35. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/72-2024,

36. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/73-2024.


Službeni list br 6-2024


 

Službeni list br 5-2024

Broj: 5

30. aprila 2024. godine

S A D R Ž A J

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

25. - Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Tima za izradu elaborata za pripremu odluka o mreži javnih osnovnih škola i javnih predškolskih ustanova na teritoriji opštine Bački Petrovac,

26. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/61- 2024,

27. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/67- 2024-1,

28. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/67- 2024-2,

29. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/66-2024-1,

30. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/66-2024-2,

31. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/68-2024,

32. - PROGRAM praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2024-2025. godinu,

33. - PROGRAM monitoringa buke na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2024-2025. godinu.


Službeni list br 5-2024


 

Službeni list 4-2024

27. aprila 2024. godine

S A D R Ž A J

I IZBORNA KOMISIJA
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

22. - ROKOVNIK za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za odbornike Skupštine Opštine Bački Petrovac raspisanih za 2. jun 2024. godine,

23. - ODLUKA o obrascima za podnošenje izborne liste kandidata za
odbornike Skupštine Opštine Bački Petrovac;

24. - OBRASCI AKATA za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac za izbore raspisane za 2. jun 2024. godine.


 

Číslo: 4 Báčsky Petrovec
Ročník: LX 27. apríla 2024

O B S A H

I. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

22. - LEHOTNÍK na výkon volebných úkonov v postupe volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec vypísaných na 2. júna 2024,

23. - UZNESENIE o tlačivách na podanie volebnej listiny kandidátov na výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

24. - TLAČIVÁ AKTOV na uskutočnenie volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec pre voľby vypísané na 2. júna 2024.


Službeni list 4-2024  Úradný vestník 4 2024


 

Službeni list br 3-2024

Broj: 3

8. aprila 2024. godine

S A D R Ž A J

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

18. - Rešenje o imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac,

19. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/54- 2024,

20. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/55-2024,

21. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/60-2024.


Službeni list br 3-2024


 

Službeni list br 2a-2024

Broj: 2a

20. marta 2024. godine

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

17. - Odluka o donošenju Srednjoročnog plana Opštine Bački Petrovac za period 2024 – 2026. i

Srednjoročni plan Opštine Bački Petrovac 2024- 2026. godine.


Službeni list br 2a-2024


 

Službeni list br 2-2024

Broj: 2

20. marta 2024. godine

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

5. - Odluka o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Izborne komisije Opštine Bački Petrovac,

6. - Odluka o dopunama Odluke o Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac,

7. - Odluka o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Bački Petrovac,

8. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

9. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

10. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bački Petrovac za 2024. godinu,

11. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj za 2023. godinu Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma za period 2021-2025,

12. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada o Finansijski plan Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac za 2024. godinu,

13. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Turističke organizacije opštine Bački Petrovac za 2024. godinu,

14. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Gložan za 2024. godinu,

15. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Bački Petrovac za 2024. godinu,

16. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Kulpin za 2024. godinu.


Službeni list br 2-2024


 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика