Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 9, 27. septembra 2010.god
SADRŽAJ

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

93. - Odluka o trećim izmenama i dopunama Odluke o mreži ustanove za decu predškolskog uzrasta u Opštini Bački Petrovac,
94. - Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o dodeli prava korišćenja na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini u korist Opštine Bački Petrovac,
95. - Odluka o izmeni i dopuni Odluke o javnoj kanalizaciji,  odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda u naseljima Opštine Bački Petrovac,
96. - Odluka o određivanju lokacije za odlaganje inertnog otpada,
97. - Odluka o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu,
98. - Odluka o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu,
99. - Odluka o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu,
100. - Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac,
101. - Rešenje o imenovanju predstavnika Opštine Bački Petrovac u međuopštinsku radnu grupu za koordinaciju međusobne saradnje u upravljanju komunalnim otpadom,
102. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,
103. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu,

II  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

104. - Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
105. - Rešenje o obrazovanju Komisije za razmatranje zahteva za pružanje finansijske pomoći Opštine Bački Petrovac,

III   PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

106. - Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac. 

Preuzmite ovde:
Službeni list br.9 - 2010