Javna nabavka - angažovanјe poljočuvarske službe

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU POLjOČUVARSKA SLUŽBA, JN 404-4/2017-05 – NE OTVARATI!“
najkasnije do 09.03.2017. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja.

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика